Internationale Conferentie over Vrijheid van Geweten en Meningsuiting

Meer dan 70 sprekers uit dertig landen nemen dit weekend in Londen deel aan de ‘Internationale Conferentie over Vrijheid van Geweten en Meningsuiting’. Opzet van de bijeenkomst is om het woord te geven aan zij die risico’s nemen en zich inzetten om vrijheid en de seculiere staat te bepleiten in landen waar dit allerminst evident is.

Eén van de drijvende krachten is Maryam Namazie, oprichtster van One Law For All. Als ex-moslima richtte Namazie deze organisatie op tegen de infiltratie van religieuze dogma’s in Britse wetgeving. Ook ALDE (Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa) steunt de conferentie. Vanuit Open Vld neemt Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Ann Brusseel deel aan de bijeenkomst.

De uitverkochte conferentie zet dit jaar de schijnwerpers op mensen die hun leven op het spel zetten om fundamentele vrijheden te verdedigen in hun land. De meesten onder hen worden vervolgd of zijn zelfs verbannen. Om haar tiende werkingsjaar te vieren koos de Raad van Ex-moslims in Groot-Brittannië de conferentie uit om tien individuen en groepen te eren die zich inzetten voor de scheiding tussen kerk en staat. Doorheen verschillende speeches, panelgesprekken en tentoonstellingen worden thema’s zoals atheïsme in de Arabische wereld of islamfobie besproken. Daarnaast besteedt de conferentie ook aandacht aan de gelijkheid tussen man en vrouw, wat in veel landen problematisch is. Denk maar aan het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen op vlak van huwelijk en gezinsplanning dat al te vaak het onderspit moet delven omwille van religie en traditie.

“De scheiding tussen geloof en staat is ook anno 2017 nog geen volledig uitgemaakte zaak”, stelt Ann Brusseel. “Ook in België hebben religieuze instellingen onlangs gepleit voor de inperking van grondwettelijke vrijheden. Zo stelden ze in een charter dat ze in juni jongstleden ondertekenden in bijzijn van Vlaams minister-president Geert Bourgeois dat de vrije meningsuiting moet gevrijwaard worden, maar dat deze eindigt bij het bespotten van hun godsdienst. Er staat letterlijk in het charter: Het respect voor andersdenkenden nodigt ook uit om de vrijheid van meningsuiting niet volledig te benutten, geen als heilig beschouwde personen of symbolen te beschimpen en kritiek zakelijk te houden. Dus niet met humor. Slechts twee jaar na #jesuischarlie en de dodelijke aanslagen op cartoonisten zou zoiets ons sterk moeten alarmeren.”