Daar is de nieuwe transwet!

De nieuwe transwet werd op 10 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Krachtens artikel 15 moet de Koning (lees: de regering) de inwerkingtreding ervan bepalen. Algemeen wordt verwacht dat ze vanaf begin volgend jaar van kracht zal worden.

Voor Open Vld nam Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter de parlementaire behandeling van het ontwerp van wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, kortweg de transwet, ter harte.

Carina Van Cauter benadrukte het al in onze vorige nieuwsbrief, toen het wetsontwerp nog niet was goedgekeurd: “De twee voornaamste knelpunten van de vorige transwet van 10 mei 2007 moesten worden weggewerkt. Meer bepaald ging het om het afschaffen van de sterilisatievoorwaarde en het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële wijziging van de registratie van het geslacht.” De nieuwe wet heeft overigens ook de procedure tot voornaamswijziging versoepeld.

De wet voorziet dat de geslachtsregistratie kan worden gewijzigd in de geboorteakte vanaf zestien jaar. “Vermits het om een minderjarige gaat, moet die zich wel laten bijstaan door de ouders of een voogd”, benadrukt Carina Van Cauter. Vanaf twaalf jaar kunnen kinderen al hun voornaam laten veranderen. Ook hier moeten ze worden bijgestaan door hun ouders of een vertegenwoordiger. De minimumleeftijd voor deze zaken was tijdens de behandeling in de commissie nog voorwerp van discussie. Hoorzittingen die naar aanleiding van het wetsontwerp werden georganiseerd in de commissie Justitie georganiseerd, leidden tot definitieve inzichten.

“Belangrijk de betrokkenen is dat we nu beschikken over een wet die hen minimaal belast met allerhande verplichtingen en maximale rechtszekerheid biedt,” besluit Carina Van Cauter.