VRT: Toegankelijkheid informatie voor slechthorenden en slechtzienden

Toegankelijkheid informatie

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijke kansenbeleid en het verhogen van de toegankelijkheid van informatie werd de beheersovereenkomst van de VRT aangepast.

Artikel 9,§7 van de beheersovereenkomst stelt dat de VRT maximale inspanningen zal leveren om zijn aanbod voor de slechthorenden en de slechtzienden toegankelijk te maken.

Toegankelijkheid informatie

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijke kansenbeleid en het verhogen van de toegankelijkheid van informatie werd de beheersovereenkomst van de VRT aangepast.

Artikel 9,§7 van de beheersovereenkomst stelt dat de VRT maximale inspanningen zal leveren om zijn aanbod voor de slechthorenden en de slechtzienden toegankelijk te maken.

Slechthorenden

Voor slechthorenden zal de VRT zijn ondertitelingsaanbod van Nederlandstalige televisieprogramma’s geleidelijk uitbreiden tot 95% in 2010. Twee kritische succesfactoren zijn bepalend voor het bereiken van die 95%: enerzijds het aantal uren Nederlandse productie in het uitzendschema, anderzijds het aantal medewerkers dat budgettair ingezet kan worden voor T888.

Slechtzienden

Voor slechtzienden streeft de VRT ernaar om voor haar website maximaal te voldoen aan de vereisten van het Anysurfer-label. Ook werden de mogelijkheden rond gesproken ondertiteling en audiodescriptie reeds onderzocht.

Ondertitelingsaanbod Nederlandstalige televisieprogramma's

Ann Brusseel: "Ik wou van de minister weten hoeveel het huidige ondertitelingsaanbod van de Nederlandstalige televisieprogramma's bij de VRT bedraagt."

In haar antwoord stelde minister Lieten dat de VRT voor zijn beide netten (Eén en Ketnet/Canvas) samen een gemiddelde van 80 % ondertiteling (Eén: gemiddeld 88% en Ketnet/Canvas: gemiddeld 74%) bij Nederlandstalige uitzendingen behaalde voor de eerste acht maanden van 2010.

Uitbreiding ondertitelingsaanbod tot 95% haalbaar?

De VRT liet weten dat het vooropgestelde streefdoel van 95% voor eind december 2010 voor het ondertitelen van het Nederlandstalig aanbod niet gehaald zal worden. Dit komt doordat de technische moeilijkheidsgraad voor live ondertiteling erg hoog ligt.

De recente besparingsronde zal geen effect hebben op de afdeling teletekstondertiteling, daar werd niet bespaard omdat de VRT heel veel belang hecht aan een kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening naar de slechthorenden. Het zou echter wel kunnen dat door een gewijzigd en verminderd aanbod door de besparingen, het percentage van ondertiteling bij Nederlandstalige uitzendingen stijgt.

Als de VRT inderdaad minder nieuwe programma’s uitzendt, maar meer herhalingen, dan kan men met eenzelfde contingent aan medewerkers meer ondertitelen.

Ann Brusseel: "Ik vind een extra inspanning op dit vlak wel aan de orde. Het kan niet de bedoeling zijn dat de openbare omroep haar streefcijfers inzake ondertiteling haalt door nog meer herhalingen uit te zenden."

Medewerkers T888?

De afdeling teletekstondertiteling bij de VRT kan rekenen op 20,3 voltijdse medewerkers en op enkele freelance medewerkers. Dit volstaat niet om op basis van het huidige aanbod 95% ondertiteling aan te bieden bij alle Nederlandstalige programma’s.

Gesproken ondertiteling?

Ann Brusseel: "Voor wat gesproken ondertiteling voor de slechtzienden betreft zou het voor de VRT technisch mogelijk zijn om via een extra teletekstpagina het audiosignaal te verspreiden dat via een Komfatoestel zou kunnen worden ontvangen door de gebruiker. Ik wou weten of er hieromtrent reeds overleg gepleegd werd tussen de overheid/VRT en de distributeurs, welke de huidige stand van zaken is en welke de eventuele knelpunten zijn."

VRT heeft gekozen voor een fundamentele oplossing voor het ter beschikking stellen van Gesproken Ondertiteling, zodat niet alleen het "Komfatoestel", maar ook andere gespecialiseerde platformen (zoals het Integra-platform, waarmee VRT ook in gesprek is) zijn GO-informatie kunnen gebruiken voor distributie via hun platform. Alle TV-distributieplatformen (Telenet, BelgacomTV, TV-Vlaanderen, Norkring DVB-T) zijn volledig transparant voor het GO-signaal, zodat overleg met de distributeurs niet nodig is. Op dit ogenblik lopen de laatste technische testen bij VRT zonder problemen, zodat de GO-dienst één van de volgende weken officieel kan uitgerold worden. De VRT heeft inmiddels de nodige middelen vrijgemaakt om deze technologische investering te implementeren.

De VRT stelt de informatie (de ondertitels dus) gratis ter beschikking en elke ontwikkelaar kan daarmee aan de slag. Het Komfa-toestel is al klaar, de webbox-applicatie volgt weldra. Idealiter zou dit signaal ook door de distributeurs (Belgacom, Telenet, TV-Vlaanderen) kunnen/moeten geïntegreerd worden in hun settopbox. De technologie die VRT aanbiedt, maakt dat de eindgebruiker geen verschillende apparaten moet kopen, maar de aankoop kan bepalen in functie van de eigen wensen.

Zowel Komfa als Integra kunnen de VRT-GO informatie gebruiken. Voor de VRT-programma's kan de gebruiker dan kiezen tussen de verschillende beschikbare platformen.

Audiodescriptie?

Ann Brusseel: "Ik had gevraagd welke de stand van zaken rond het eventueel aanbieden van audiodescriptie (beschrijving van de situaties en acties) voor slechtzienden is en of dit financieel haalbaar is voor de VRT. Ik wou ook weten of er reeds een voorstel door de European Broadcast Union met betrekking tot de te hanteren normen voor audio-descriptie bestaat."

Er werd door de VRT onderzocht welke technische en productionele aanpassingen er dienen te gebeuren om ervoor te zorgen dat audiobeschrijving kan meegestuurd worden bij uitzending. Ook de distributeurs Belgacom en Telenet zijn hiermee bezig.  Intussen wordt op de VRT één aflevering van Witse volledig afgewerkt met audiobeschrijving om de productiekost te berekenen. 

Ann Brusseel: "Het is duidelijk dat er heel wat inspanningen worden gedaan om het VRT-aanbod toegankelijk te maken. Dat is positief. Ik blijf dit thema van nabij volgen en ben benieuwd naar de invoering van nieuwe technieken zoals gesproken ondertiteling en audiodesciptie."

Lees hier het volledige verslag van de parlementaire vraag (SV 244) over de toegankelijkheid van het informatieaanbod van de VRT.