Vrouwendag: Charter Open Vld vrouwen

De Open VLD Vrouwen willen ijveren voor een aantal taboes waarmee komaf moet gemaakt worden. Vrouwenemancipatie heeft al een heuse weg afgelegd, maar er is nog werk aan de winkel: stereotypering en rolpatronen doorbreken, ongelijkheid aan de kaak stellen, in de samenleving en op de arbeidsmarkt. In een veranderende wereld stellen zich nieuwe uitdagingen, waarop vrouwen moeten anticiperen. We moeten alert zijn voor de onevenwichtigheden die we nog meeslepen uit de vorige eeuw en voor de nieuwigheden door toedoen van de globalisering en migratie.

Stereotypes bepalen nog teveel het aanzicht van onze maatschappij, met de media en reclamewereld als uitschieters. De eerste stap hiertegen is opvoeding, ook op school kan hieraan gewerkt worden. Waarom zouden meisjes niet mogen voetballen en jongens geen zorgtaken mogen vervullen? Onderwijs met aandacht voor persoonlijkheidsvorming is cruciaal, ook studiekeuze moet bevrijd worden van clichés. Al te vaak stellen we vast dat meisjes kiezen voor studies of jobs uit praktische overwegingen, dus rekening houdend met eventuele toekomstige taken als moeder of echtgenote, terwijl jongeren keuzes zouden moeten maken die voortvloeien uit hun talenten en passies. Het hoger onderwijs kent veel succes bij vrouwen, maar de weerspiegeling op de arbeidsmarkt is niet terug te vinden. Open VLD Vrouwen willen dat meisjes meer gesensibiliseerd worden om bewuste keuzes te maken en zelfredzaam te kunnen zijn.

Vrouwen moeten beseffen dat er op de arbeidsmarkt heel wat valkuilen zijn. Een grotere assertiviteit bij sollicitatie en loononderhandeling is noodzakelijk, meisjes zijn nog te vlug tevreden over wat hen aangeboden wordt. Discriminatie van zwangere of potentieel zwangere werkneemsters bestaat nog steeds, onder verschillende vormen. Ook het opnemen van themaverloven draagt bij tot zowel de loopbaankloof als de loonkloof, en komt vrouwen letterlijk duur te staan wanneer ze de pensioenleeftijd bereiken. Ook voor de overheid worden dit stilaan onbetaalbare mechanismen, die dringend gerationaliseerd moeten worden. Vrouwen moeten daadwerkelijk “baas kunnen zijn over hun eigen loopbaan”. Daarom willen Open Vld Vrouwen een reeks flankerende maatregelen: meer en betaalbare kinderopvang met een grotere flexibiliteit, het gebruik van dienstencheques voor meerdere huishoudelijke taken en naschoolse kinderopvang, een goede uitwerking van het concept “brede school” en tenslotte moet ook de arbeidsmarkt flexibeler en gezinsvriendelijker worden. Daarbij hoort ook het doorbreken van het rollenpatroon: de vaders dienen ook hun verantwoordelijkheid op te nemen, in eerste instantie door het ouderschapsverlof op te nemen. De parttimers moeten op elk moment de mogelijkheid krijgen terug over te stappen naar een fulltime job. De overheid moet zorgen voor de persoonlijke loopbaanrekening (de gemiddelde arbeidsduur moet op jaarbasis berekend worden zodat voor bepaalde periodes krediet kan opgenomen worden). Zo kan de werknemer beter zijn of haar eigen ontwikkelingsplan uitbouwen, altijd rekening houdend met de impact op het pensioen.

Vrouwelijk ondernemerschap moet gestimuleerd worden en vrouwen moeten meer netwerken. Ze mogen het middenveld ook niet links laten liggen. Zelfstandigen moeten gebruik kunnen maken van alle zelfde flankerende maatregelen als de werknemers en het overstappen naar een ander statuut moet vergemakkelijkt worden. Nog te weinig vrouwen bekleden topfuncties in onze zakenwereld en overheidsinstellingen. Gezien de goede resultaten die meisjes behalen op universiteiten en gezien het demografische evenwicht tussen mannen en vrouwen, is dit volstrekt onverklaarbaar en onaanvaardbaar. Open VLD Vrouwen pleiten daarom voor een blijvende aanpak van discriminatie en voor het tijdelijk invoeren van quota in sectoren waar de vrouwelijke vertegenwoordiging en hun doorgroeimogelijkheden ondermaats is.

Veel vrouwen werken een heel leven lang, maar wanneer ze de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken, hebben ze niet allemaal financiële reserves om op terug te vallen, soms met een oude dag in armoede als gevolg. Vrouwen nemen veel onbetaald werk op zich en vergewissen zich niet van de gevolgen voor hun pensioen. De pensioenkloof is een al te onbekende factor in de financiële planning van het gezin. Open Vld Vrouwen bevelen daarom de oranje enveloppe aan: al wie werkt moet een jaarlijks extract van opgespaarde pensioenrechten ontvangen. Een wettelijke regeling, met name de pensioensplit, dringt zich op. Het gezamenlijk gezinspensioen dient evenredig verdeeld te worden. Overigens zijn meer vrouwen dan mannen het slachtoffer van armoede, vaak omdat ze een heel ander soort loopbaan hebben dan mannen. Daarnaast zijn de meeste alleenstaande ouders ook vrouwen. Open Vld Vrouwen willen ijveren voor een meer adequaat gebruik van het alimentatiegeldfonds en eisen een individualisering van de personenbelasting.

We stellen vast dat vrouwen in de praktijk niet altijd kunnen terugvallen op hun rechten. Vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger worden moeten hun ontegensprekelijk recht op abortus behouden, ongeacht de filosofische strekking van het ziekenhuis of de zorginstelling. Het blijkt dat ook in België vrouwen en meisjes niet voldoende beschermd worden tegen seksueel geweld of uitbuiting. Dit is niet alleen een problematiek voor derde wereldlanden. Slachtoffers van geweld binnen het gezin worden niet altijd correct opgevangen en de begeleiding is dikwijls ontoereikend. Aanrandingen en verkrachtingen worden bovendien zelden adequaat bestraft. Wij willen dat elke vorm van geweld ernstig genomen wordt door het beleid en de magistratuur.

Met dit charter willen de Open Vld Vrouwen hun bezorgdheden, doelstellingen en ambities voor het beleid duidelijk verwoorden.