Vrouwen in top- en middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid

Tegen 2010 zou 33 % van de middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid ingevuld moeten zijn door vrouwen en tegen 2015 moeten vrouwen 33 % van de topfuncties bekleden.

Volgens het samenvattend rapport “Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2009” en het “Actieplan Gelijke Kansen en Diversiteit 2009”, beide van de Dienst Emancipatiezaken, waren er op 31 december 2007 20 % vrouwen in topfuncties tegenover 11 % medio 2005.

Tegen 2010 zou 33 % van de middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid ingevuld moeten zijn door vrouwen en tegen 2015 moeten vrouwen 33 % van de topfuncties bekleden.

Volgens het samenvattend rapport “Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2009” en het “Actieplan Gelijke Kansen en Diversiteit 2009”, beide van de Dienst Emancipatiezaken, waren er op 31 december 2007 20 % vrouwen in topfuncties tegenover 11 % medio 2005.

Wat het middenkader betreft, werd op 31 december 2007 24,8 % vrouwen opgetekend. Volgens beide documenten is voor het eerst het aantal vrouwen in het middenkader gedaald namelijk van 26,3 % naar 24,8 % waarmee opnieuw het niveau van 2005 zou worden behaald.

De barometer op de website Dienst Emancipatiezaken, laatst gewijzigd op 14 juli 2009, geeft echter andere cijfers dan de cijfers opgenomen in bovenvermelde documenten. Volgens deze barometer zou-den vrouwen in topfuncties in 2007 17 % behalen in plaats van 20 %.

Voor de vrouwen in het middenmanagement geeft de barometer voor 2007 echter 26% tegenover de 24,8 % zoals opgenomen in het samenvattend rapport en het actieplan 2009. Voor 2006 wordt in de barometer 27 % opgetekend en voor 2005 24 %.

Meten doe je om te weten. Uit de documenten en rapporten blijkt in ieder geval dat elk jaar het aan-deel vrouwen in het middenkader en de topfuncties gemeten wordt. Een vergelijking van de cijfers leert dat deze niet altijd overeenkomen.

Wil men een efficiënt beleid voeren teneinde de vooropgestelde streefcijfers te behalen, dient men te beschikken over de juiste gegevens.

Kan de minister het percentage vrouwen meedelen in topfuncties en in middenkaderfuncties van de Vlaamse overheid en dit voor de jaren 2005 tot en met 2008, met vermelding van de datum van de meting?

Antwoord:

De cijfers van kansengroepen worden voortdurend bijgewerkt om de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. Omdat het voor vrouwen in het management om zeer kleine aantallen gaat, iets meer dan 100 topfuncties en een kleine 300 middenkaderfuncties in totaal, heeft een zeer beperkt personeels-verloop in die functies een ingrijpende impact op de percentages.

Pas sinds 2009 wordt het aantal vrouwen in kaderfuncties via de algemene rondvraag systematisch op-gevraagd op datum van 31 december van elk jaar. Voordien gebeurden de tellingen ad hoc of werden de percentages bepaald op basis van gekende gegevens in Vlimpers. Zo komt het dat het percentage van 24,8 % vrouwen in het middenkader op 31 december 2007 in het plan 2009 enkel gebaseerd was op cijfers voor de 13 ministeries. De gegevens werden sindsdien aangevuld met gegevens van de an-dere entiteiten, zodat de cijfers nu beter vergelijkbaar zijn met de huidige toestand.

Wat de N-functies betreft is er geen ad hoc meting gebeurd op 31 december 2007. De ad hoc telling had plaats midden 2008, naar aanleiding van een concrete vraag. Het percentage was toen 20%, en dat is toen gecommuniceerd als cijfer voor 2008, ook al waren de cijfers strikt gezien niet vastgesteld op 31 december 2007. De huidige barometer geeft de meest recente cijfers op datum 31 december 2007, en dat zijn cijfers van het jaar voordien.

De percentages, terug te vinden op de barometer van de dienst Emancipatiezaken, zijn dus de correcte, bijgewerkte cijfers.

Volledigheidshalve voeg ik eraan toe dat we onder de noemer van N-functies de volgende functies begrijpen:
– managementfuncties van N-niveau (leidend ambtenaren)
– projectleiderfuncties van N-niveau
– hoofden van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad
– algemeen directeurs

Verslag SV 55 – Vrouwen in top- en middenkaderfuncties Vlaamse overheid