Vormingsaanbod rond toegankelijkheid in het lokaal woonbeleid

Vormingsaanbod rond toegankelijkheid in het lokaal woonbeleid

De toegankelijkheidsdoelstelling is één van de drie pijlers in de nieuwe OCM-doelstellingen (open coördinatiemethode) Gelijke Kansen voor de periode 2010-2014.

Vormingsaanbod rond toegankelijkheid in het lokaal woonbeleid

De toegankelijkheidsdoelstelling is één van de drie pijlers in de nieuwe OCM-doelstellingen (open coördinatiemethode) Gelijke Kansen voor de periode 2010-2014.

Deze toegankelijkheidsdoelstelling heeft als strategische doelstelling: “Het realiseren van integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle publieke voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen” en als operationele doelstelling “De gebruiker op de hoogte brengen van het toegankelijkheidsaanbod in een bepaalde sector”.

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag nr. 481 aan minister Freya Van den Bossche over het actieplan “cursus huisvestingsconsulent van de IVA” blijkt dat de laatste module van de cursus huisvestingsconsulent in mei 2009 werd gegeven. Die cursus werd inmiddels vervangen door een vormings-aanbod lokaal woonbeleid waarin het thema “toegankelijkheid” als zodanig niet meer aan bod komt.

Ann Brusseel: "Ik vond dit nogal vreemd en in tegenstelling met de toegankelijkheidsdoelstelling. Ik wou dan ook van Minister Muyters weten waarom toegankelijkheid niet meer aan bod komt in het vormingsaanbod lokaal woonbeleid en hoe de sensibilisatie en vorming rond toegankelijkheid van gemeentelijke stedenbouwkundige diensten nu gebeurt."

Waarom?

Uit het antwoord van Minister Muyters blijkt dat de toegankelijkheidsproblematiek van gebouwen niet meer opgenomen is in het huidige vormingsaanbod lokaal woonbeleid omdat het een aspect betreft dat niet langer prioritair is voor het beleidsveld Wonen. Het nieuwe Grond- en Pandendecreet heeft de opdrachten inzake lokaal woonbeleid van de gemeenten uitgebreid en het is aan de gemeenten om ervoor te zorgen dat  zij van toegankelijkheid een beleidsprioriteit maken.

Ann Brusseel: "Ik hoop dat de gemeenten voldoende aandacht zullen blijven schenken aan toegankelijkheid in hun lokaal woonbeleid."

Sensibilisering en vorming?

In het kader van de nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (in werking sinds 1 maart 2010) werden vormingen georganiseerd voor de stedenbouwkundig ambtenaren van de lokale besturen. Verspreid over Vlaanderen werden in het voorjaar van 2010 een twintigtal vormingen ingericht via het bestaande atrium platform. Deze opleidingen werden verzorgd door de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid waarmee het Vlaamse Gelijkekansenbeleid structureel samenwerkt.

Naast het duiden van het (maatschappelijk) belang van toegankelijkheid, gingen de vormingen specifiek in op de diverse normen en bepalingen van de toegankelijkheidsverordening en lichtten ze ook het gebruik van de checklist nader toe. Deze checklist is een instrument dat ontwikkeld werd ter ondersteuning van gemeentelijke stedenbouwkundige diensten bij het aftoetsen van de vergunningsaanvragen aan deze verordening. Wanneer de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning er gebruik van maakt, geeft deze checklist aan de ambtenaar onmiddellijk aan welke onderdelen van het gebouw binnen het toepassingsgebied van de verordening gevat worden.  

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 172) over het vormingsbeleid "toegankelijkheid" binnen het lokaal woonbeleid.