Voorlopig krijgt succesvolle Leerkliek nog geen navolging

Op 1 september 2009 startte de dienst Kinderneurologie van het UZ Brussel samen met het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) met de “Leerkliniek. Een multidisciplinair expertisecentrum voor gespecialiseerde diagnostiek van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.

Op 1 september 2009 startte de dienst Kinderneurologie van het UZ Brussel samen met het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) met de “Leerkliniek. Een multidisciplinair expertisecentrum voor gespecialiseerde diagnostiek van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.

De Leerkliniek werkt vanuit de overtuiging dat vroegtijdige detectie, diagnostiek en correcte begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden en hun omgeving de kansen op persoonlijke en schoolse ontwikkeling vergroot, en de weerslag van deze moeilijkheden op het zelfbeeld van het kind en het familiale draagvlak beperkt.

De Leerkliniek is een proefproject met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is in eerste instantie enkel toegankelijk voor kinderen en jongeren die in het Brusselse gewest gedomicilieerd zijn en schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs. De financiering is gebaseerd op een projectsubsidie uit het Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Daarmee worden personeel en werking betaald. Echter, deze projectsubsidie loopt af in december 2011.

Dit initiatief van het UZ Brussel is een duidelijk succes, want de wachtlijsten voor de +8-jarigen bij de Brusselse COS zijn gedaald.

Eén van de knelpunten is dat twee derde van de aanvragen die bij het COS terechtkomen uit Vlaams-Brabant komt en dat de Leerkliniek deze kinderen / jongeren niet mag helpen omdat ze beperkt is tot Brussel.

Ann Brusseel: "Ik wou weten hoe het met de toekomst van de Leerkliniek gesteld is en of dit initiatief ook zal worden uitgebried naar andere ziekenhuizen / welzijnscentra in Vlaanderen."

De minister antwoordde mij dat de Taskforce 'minderjarigen' momenteel noodzakelijke maatregelen uitwerkt met betrekking tot de hulpverlening aan minderjarigen en adolescenten. De Taskforce zal klare doelstellingen, daaraan gekoppelde maatregelen en acties formuleren en knelpunten oplijsten tegen najaar 2011. De bevindingen van deze Taskforce zijn voor verdere opvolging geagendeerd op een interkabinettenoverleg met Onderwijs.

De minister erkent het nut van dit project, maar voor de verderzetting en uitbreiding van dit initiatief moeten de nodige financiële middelen gevonden worden. Het voorziene budget voor financiering van dergelijke projecten werd voor 2011 volledig toegewezen.

Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen om een verdere uitbreiding van het initiatief te koppelen aan andere ziekenhuizen of welzijnscentra in Vlaanderen. De minister wacht de resultaten af van het overleg met het departement Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschapscommissie vooraleer hierover te beslissen.

Ann Brusseel: "Ik hoop dat er naar financiering toe een oplossing komt en dat dit project kan uitgroeien naar een permanent en volwaardig initiatief dat kan worden uitgebreid naar andere ziekenhuizen / welzijnscentra in Vlaanderen. De resultaten en het succes tonen immers aan dat er nood is aan een Leerkliniek. Ik zal dit zeker verder opvolgen."

Zie ook mijn eerdere vraag (SV 52 van 12 okober 2010) over dit onderwerp.

In bijlage kunt u het volledige verslag (SV 367) van deze parlementaire vraag over de Leerkliniek van het UZ Brussel lezen.