VN-klimaatconferentie CancĂșn – delegatie

VN-klimaattop Cancún

Van 29 november tot 10 december liep de VN-klimaatconferentie in het Mexicaanse Cancún. De bedoeling was om tot een eerlijk, ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen en nieuwe klimaatmaatregelen op te stellen. De doelstellingen van het Kyotoprotocol lopen immers in 2012 af.

VN-klimaattop Cancún

Van 29 november tot 10 december liep de VN-klimaatconferentie in het Mexicaanse Cancún. De bedoeling was om tot een eerlijk, ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen en nieuwe klimaatmaatregelen op te stellen. De doelstellingen van het Kyotoprotocol lopen immers in 2012 af.

In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de EU tot eind 2010 vertegenwoordigt de minister als Vlaams minister van Leefmilieu de 27 lidstaten van de Europese Unie en leidt zij de Europese delegatie. Haar federale collega, minister van Klimaat Paul Magnette, leidt de Belgische delegatie.

Ann Brusseel: "Ik wou weten hoe deze delegatie was samengesteld, hoe de taken en kosten werden verdeeld en wat de inhoudelijke bijdrage was. Ik ben absoluut geen tegenstander van de partcipatie aan dergelijke conferentie, maar de kosten mogen wel eens afgewogen worden ten opzichte van het rendement."

Samenstelling en taakverdeling Belgische en Vlaamse delegaties

In totaal bestond de Belgische delegatie uit 107 leden. Van die 107 leden traden 45 leden als Belgische onderhandelaar extern op. In bijlage kunt u de lijsten terugvinden met vermelding van de inhoudelijke taak tijdens de zending naar Cancún.

Kostenplaatje

De gedetailleerde afrekening voor de vergadering in Cancun kan op dit ogenblik nog niet worden opgemaakt. Er ontbreken nog verschillende facturen uit Mexico en kostennota's van de delegatieleden. Daarom geven we de reeds beschikbare voorlopige cijfers door. En die blijken ook al behoorlijk hoog.

Kosten voor logistieke ondersteuning

Vermits de Top in Cancún plaatsvond onder het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU, had België bijkomende logistieke verplichtingen (vergaderlocatie, catering,…) in vergelijking met de andere deelnemende EU-lidstaten.  Het totale bedrag dat België vastlegde voor de conferentie in Cancún was 917.058 euro.

Voor alle kosten voor multilaterale milieuvergaderingen die het Belgisch Voorzitterschap van de EU diende te dragen (dus niet enkel voor Cancún, maar ook Nagoya en andere multilaterale milieuvergaderingen), werd voor de start van het Voorzitterschap een verdeelsleutel onderhandeld. Deze verdeelsleutel is:
– De federale overheid draagt 70% van de kosten
– De gewesten dragen 30% van de kosten. De gewesten spraken onderling af om deze 30% te herverdelen volgens de verdeelsleutel uit het financieel protocol voor de financiering van multilaterale verdragen (financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord inzake het Internationaal Milieubeleid). Van de genoemde 30% zou het Vlaams Gewest daardoor 58% financieren.

Concreet voor de Top in Cancun ziet de kostenverdeling er dan als volgt uit:
– De federale overheid: 917.058 * 70% = 641.940,60 euro
– De gewesten: 917.058 * 30% = 275.117,40 euro
o Vlaams Gewest: 275.117,40 * 58% = 159.568,09 euro
o Waals Gewest: 275.117,40 * 33% = 90.788,74 euro
o Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 275.117,40 * 9% = 24.760,57 euro

Kosten voor deelname delegatieleden

De missie van de delegatieleden van het Vlaams Gewest werd begroot op 61.585 euro (incl. vliegtuigticket, hotelkamer, en dagvergoeding).
 

Inhoudelijke boodschap

Ann Brusseel: "Ik wou weten welke inhoudelijke boodschap Minister Schauvliege tijdens de VN-klimaatconferentie in Cancún in het kader van haar voorzitterschap van de Europese Leefmilieuraad bracht en of zij effecitef kon wegen op de internationale besluitvorming."

De speech van Minister Schauvliege in Cancún was gebaseerd op de Europese positie zoals vastgelegd in de conclusies van de Raad Leefmilieu van 14 oktober 2010.

Zo gaf de Minister mee dat de klimaatconferentie de internationale gemeenschap de kans bood om, na Kopenhagen, een stevige internationale fundering te leggen voor een internationaal klimaatregime dat ons op weg zet om de klimaatverandering tegen te gaan en dat gebaseerd is op internationale solidariteit.

Verder wees de Minister op de urgentie om de nodige actie te ondernemen die het mogelijk moet maken om de 2°C doelstelling zoals vervat in het Kopenhagen akkoord te halen en koppelde ze hier steun aan om de verschillende mitigatiedoelstellingen vast te leggen binnen het UNFCCC proces. Daarnaast gaf de Minister ook mee dat de Europese Unie in Cancún de fundering wou leggen van een robuust kader voor een verbeterd systeem inzake measurement, reporting and verification (MRV) wat cruciaal is om de Verenigde Staten aan boord te krijgen van een globaal akkoord.

Onder invloed van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie toonde de EU ook openheid naar een tweede verbintenissenperiode onder het Kyoto Protocol, om zo het vertrouwen te herstellen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden in de klimaatonderhandelingen. Wel werden aan het toezeggen tot een tweede verbintenissenperiode voorwaarden gekoppeld die de milieu-integriteit en de effectiviteit van een voortzetting van het Kyoto Protocol moeten garanderen.

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 216) over de delegatie voor de VN-klimaatconferentie in Cancun, samen met de lijsten van alle delegatieleden.