Verslavingsproblemen bij senioren

Verslavingsproblemen senioren

Uit de cijfers van de Nationale Gezondheidsenquête blijkt dat senioren steeds vaker te kampen hebben met verslavingsproblemen. Het gaat vooral over drank- en medicatiemisbruik.

Alcohol

Verslavingsproblemen senioren

Uit de cijfers van de Nationale Gezondheidsenquête blijkt dat senioren steeds vaker te kampen hebben met verslavingsproblemen. Het gaat vooral over drank- en medicatiemisbruik.

Alcohol

In 2008 dronk 78 % van de 65-plussers alcohol, een stijging van 7 % in tien jaar. Ter vergelijking: het aantal 25- tot 34-jarigen dat alcohol drinkt, daalde in diezelfde periode met 7 %. Vooral de groep gelegenheidsdrinkers die op latere leeftijd problematische alcoholgebruikers worden, neemt volgens de gezondheidsenquête toe. Dit zou komen doordat de babyboomers op een andere manier omgaan met alcohol dan de vorige generatie. Voor de zogenaamde “jonge ouderen” staat het genot centraal en alcohol hoort daar vaak als vanzelfsprekend bij. Daarnaast krijgen ouderen vaak te maken met verlies, waardoor ze al eens vaker naar de fles grijpen.

Medicijnen

Niet alleen alcohol, ook medicijnen behoren volgens experts meer en meer tot het dieet van de 65-plussers. "Een gevaarlijke combinatie", zegt medisch socioloog Guido Van Hal van de Universiteit Antwerpen. "Ouderen beseffen vaak niet dat de effecten van alcohol en medicijnen voor hen anders zijn dan voor jongeren." Met alle kwalijke gevolgen van dien: van een gebroken heup tot desastreuze verkeersongevallen. De experts benadrukken dat er dringend nood is aan meer preventie en begeleiding.

Europese situatie & Drugs

In onze buurlanden Duitsland en Nederland grijpen senioren daarenboven steeds vaker naar illegale drugs. Zo is het aantal Nederlandse 55-plussers dat in de verslavingszorg is beland tussen 2000 en 2009 verdubbeld, van 4.200 naar 10.600. Nederland kent zelfs al een “bejaardentehuis voor junks”, in Den Haag, heel toepasselijk Woodstock geheten en in Rotterdam is het bejaardenhuis voor oude junkies alweer dicht wegens te veel succes. Ook in Duitsland is het aantal bejaarden met drugsproblemen de jongste jaren verdubbeld en wil de regering speciale bejaardentehuizen voor junks bouwen.

Het Europese drugscentrum EMCDDA verwacht dat in 2050 een kwart van het aantal verslaafden boven de 65 jaar is. Ook in Vlaanderen is een stijging merkbaar. 11,5 % van het aantal verslaafden die zich bij een van de elf centra van De Spiegel hebben gemeld, is ouder dan 40 jaar, tegenover 7,6 % in 2005.
 

Maatregelen?

Ann Brusseel: " Minister van Welzijn Vandeurzen erkend de problematiek en is het met mij eens dat dit reële probleem in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.

Ik betreur het dat er nog geen preventieve acties genomen worden.

Ook binnen de residentiële ouderenvoorzieningen bestaan er nog geen initiatieven rond alcohol- of drugsproblemen. De idee is dat sociale cohesie enerzijds en de fysieke afhankelijkheid van bewoners van woonzorgcentra anderzijds er voor zorgen dat alcohol slechts in beperkte mate en drugs normalerwijze helemaal niet in het bereik van de bewoners zijn. Voor problemen rond medicatie is men wel alert. De twee belangrijkste problemen waar men mee kampt zijn overmatig voorschrijven enerzijds en fouten in geneesmiddelendistributie anderzijds. Rond het thema medicatie werd wel al overleg gepleegd met het federale niveau, maar voor de thema's alcohol en drugs niet."

In bijlage kunt u het volledig verslag (V&A) van deze parlementaire vraag terugvinden.