Verplichte taaltest basisonderwijs: stand van zaken

Taaltoets Nederlands eerste leerjaar

Elk kind dat zich vanaf dit schooljaar wil inschrijven in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel en Vlaanderen moet verplicht 220 halve dagen aanwezig zijn geweest in de derde kleuterklas.

Taaltoets Nederlands eerste leerjaar

Elk kind dat zich vanaf dit schooljaar wil inschrijven in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel en Vlaanderen moet verplicht 220 halve dagen aanwezig zijn geweest in de derde kleuterklas.

Wie minder kwam, moet een zogenaamde taaltoets afleggen bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De nieuwe lagere school laat dat de ouders bij de inschrijving weten als blijkt dat het kind niet of onvoldoende naar de kleuterklas ging. De toets is vrij eenvoudig en gebeurt aan de hand van een prentenboek. De kleuters krijgen tekeningen te zien van dieren en moeten dan bijvoorbeeld de uil aanwijzen. De bedoeling van deze test is om na te gaan of de kinderen voldoende Nederlands begrijpen om naar het eerste leerjaar te gaan.

Kinderen krijgen maar één kans om te slagen anders moeten zij de derde kleuterklas overdoen.

Resultaten?

Ann Brusseel: "Ik vroeg bij minister Smet cijfergegevens op van het aantal kleuters dat vorig jaar onvoldoende aanwezig was en dus een dergelijke taaltest moest afleggen.  Jammer genoeg waren de cijfers nog niet beschikbaar. ook de cijfers van de resultaten van de afgelegde proeven waren nog niet beschikbaar. Ik zal deze zeker opnieuw opvragen. "

Inschrijving onder opschortende voorwaarde

Kinderen die vorig jaar onvoldoende aanwezig waren geweest in de derde kleuterklas en nog geen taaltest aflegden konden in afwachting van het resultaat van de taalproef in het lager onderwijs opgenomen worden op basis van een inschrijving op basis van opschortende voorwaarde. Naar scholen en CLB is duidelijk gecommuniceerd dat voor deze kinderen de taalproef op school en tijdens de schooluren kan afgenomen worden, zodat zo snel mogelijk gekend zou zijn of het kind in het lager onderwijs kan blijven of naar het kleuteronderwijs dient terug te keren.  Ook hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Communicatie naar ouders?

Het nieuwe systeem is op diverse manieren aan ouders gecommuniceerd. Er is vorig schooljaar eerst en vooral een gepersonaliseerde communicatie geweest naar alle ouders van vijfjarigen, waarin de nieuwe toelatingsvoorwaarde toegelicht werd. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar op de website kleuterparticipatie (met veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders), 
Daarnaast is er aandacht voor dit thema in Klasse voor Ouders geweest, de algemene pers, … Bovendien is het aan de lagere school waar de ouders zich voor inschrijving van het kind aanbieden om de ouders op de hoogte te brengen of het kind al dan niet een taalproef moet afleggen. Naargelang het geval zal de school de taalproef zelf afnemen of de ouders hiertoe doorverwijzen naar het CLB dat dan de taalproef zal afnemen.
 

Knelpunten?

Ann Brusseel: "Uit het antwoord van minister Smet blijkt dat de evaluatie pas gestart kan worden na de verwerking van de gegevens die de scholen en CLB's moeten aanleveren. De minister antwoordde niet op mijn vraag naar de timing, maar ik zal dit zeker en vast verder opvolgen. Het is overigens belangrijk te denken aan een totaalaanpak, niet alleen aan een soort screening van kleine kinderen. We moeten hen vooral zo snel mogelijk in de kleuterklas krijgen en inzetten op begeleiding en steun vanaf de kleuterklas en daarna."

Lees hier het volledig verslag (SV 552) van deze parlementaire vraag.