Verdeling projectsubsidies voor Brussel – 2013

De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel verleent sinds 1996 subsidies aan ‘initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen”.

De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel verleent sinds 1996 subsidies aan ‘initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen”.

In 2011 werd het subsidiekader vernieuwd, wat resulteerde in een nieuwe subsidiegids “Projecten voor Brussel”. Deze vernieuwde subsidiegids voorziet drie inhoudelijke projectcategorieën. De eerste categorie zijn projecten die Brussel naar Vlaanderen of Vlaanderen naar Brussel brengen. Die categorie laat dus volop toe om Brusselprojecten in Vlaanderen en reële uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen op te zetten. De tweede categorie zijn hoofd- en grootstedelijke projecten waardoor alle Vlamingen, samen met alle Brusselaars en andere ‘gebruikers’ van Brussel, er zich thuis en welkom voelen. De derde categorie zijn participatiebevorderende, stadsinnovatieve projecten die op een vernieuwende wijze het Brusselse stedelijke netwerk versterken.

Daarnaast zijn er nog twee ‘horizontale’ vormen van subsidiëring: impulssubsidies en subsidies voor gemeenschapsoverschrijdende projecten van tweetalige organisaties. Op inhoudelijk vlak moeten die initiatieven wel voldoen aan de criteria van één van de drie eerstgenoemde projectcategorieën.
 

Ann Brusseel vroeg de minister naar een overzicht van de goedgekeurde projectaanvragen voor 2013, de niet goedgekeurde projectaanvragen en de evaluatie van deze projecten.

Dit zijn de belangrijkste gegevens:

Toegekende subsidies:

  • Er werden in totaal voor 1.808.730 € projectsubsidies toegekend in 2013 over 60 projecten.
  • Daarvan waren er 12 projecten die vielen onder de categorie 1 – projecten die Vlaanderen naar Brussel brengen of Brussel naar Vlaanderen, goed voor 198.940€. Daaronder valt bvb. het project "Henry Van de Velde – de kracht van de lijn".
  • Er waren 32 projecten die vielen onder categorie 2 – hoofd- en grootstedelijke projecten waardoor alle Vlamingen, samen met alle Brusselaars en andere 'gebruikers' van Brussel, er zich thuis en welkom voelen, goed voor 836.900€. Daaronder val bvb het Klarafestival.
  • Er waren 18 projecten die vilen onder categorie 3 – participatiebevorderende stadsinnovatieve projecten die het Brusselse stedelijke netwerk versterken, goed voor 772.890€. Hieronder valt bvb het kunsteducatief scholenproject "Move-it!"

Voor een volledig overzicht van alle goedgekeurde subsidies verwijs ik naar het volledige antwoord.

Niet-toegekende subsidies:

  • Er waren 16 projecten die niet goedgekeurd werden, waarvan er 8 niet voldeden aan de criteria van de subsidiegids, 3 werden er ingetrokken, 4 waren er onontvankelijk en 1 werd doorgeschoven naar 2014.

 Voor een volledig overzicht van alle afgekeurde subsidies verwijs ik naar het volledige antwoord.

Evaluatie:

Na afloop van een project ontvangt de administratie een financieel en inhoudelijk verslag van het gesubsidieerde initiatief, dat wordt geëvalueerd. De subsidie (of het saldo ervan) kan pas worden uitbetaald op basis van een door de administratie opgesteld aanwendingsverslag dat bestaat uit een financieel en een inhoudelijk luik.

In de mate van het mogelijke brengt de administratie werkbezoeken aan de gesubsidieerde initiatieven. Bij sommige projecten wordt de uitbetaling van de subsidie gekoppeld aan tussentijdse evaluatieverslagen, zodat tijdens de uitvoering zo nodig kan worden bijgestuurd. Soms maakt de administratie ook deel uit van begeleidende projectstuurgroepen.

De vernieuwde subsidiegids zal in het voorjaar 2014 – drie jaar na de invoering ervan – grondig en doorgedreven worden geëvalueerd. Daarbij zullen ook beleids-aanbevelingen worden geformuleerd voor de volgende Vlaamse minister bevoegd voor Brussel.


Het volledige verslag van deze schriftelijke vraag (SV 256) kunt u terugvinden via deze link.