Uitspraak Smet Brussel is een Franstalige Stad + onderwijsproblemen

Het Vlaams Parlement,

Het Vlaams Parlement,

 • gehoord de interpellaties van de heer Luckas Van Der Taelen, mevrouw Ann Brusseel en de heer Erik Arckens;
 • gehoord de interventies van de andere commissieleden;
 • gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
 • gelet op:
 1. de uitspraken van Vlaams minister Pascal Smet in de krant De Morgen van woensdag 24 maart 2010, waarin de Vlaamse minister, bevoegd voor de Brusselse aangelegenheden en voor het onderwijs, stelt dat “Brussel een Franstalige stad is”, en de unanieme veroordeling ervan door het voltallige college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Gewest;
 2. de capaciteitsproblemen in het Brusselse onderwijs ten gevolge van de bevolkingsexplosie in onze hoofdstad, waardoor volgens een recente studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse tegen 2015 22.950 extra plaatsen nodig zullen zijn in de Brusselse scholen;
 3. het positieve imago en de goede kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel en het feit dat het Nederlandstalige onderwijs uiteindelijk tot meer kansen op de arbeidsmarkt leidt;
 4. het cijferkundig onbetwistbare multiculturele en meertalige karakter van de Brusselse bevolking en de Brusselse schoolgaande jeugd, en de daaruit voortvloeiende grote toestroom van anderstalige leerlingen in het Brusselse onderwijs;

– overwegende dat:

 1. het Vlaamse regeerakkoord stelt dat Brussel onze hoofdstad is en dat de institutionele, sociaal-maatschappelijke en taalkundige eigenheid van Brussel specifieke instrumenten vereist voor het Vlaamse Brusselbeleid, waarvan één van de instrumenten de Brusselnorm is, die ten minste 30% van de Brusselse bevolking als doelpubliek stelt voor het Vlaamse beleid;
 2. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet in zijn beleidsnota Onderwijs 2009-2014 het capaciteitsprobleem voor het Brusselse Nederlandstalige onderwijs erkent;
 3. de Vlaamse Gemeenschap momenteel voor één vijfde van de onderwijscapaciteit in Brussel zorgt;
 4. onderwijskeuze een fundamentele vrijheid is;
 5. ieder kind recht heeft op onderwijs;

– vraagt de Vlaamse Regering:

 1. de Brusselnorm, zoals die in het regeerakkoord bepaald is en waarmee de Vlaamse Gemeenschap in haar hoofdstad 30% van de bevolking wil bereiken, te respecteren en in concreet beleid om te zetten inzake onderwijs, cultuur en welzijn;
 2. in te zetten op een capaciteitsuitbreiding in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs met het behoud en de versterking van de kwaliteit van dat onderwijs;
 3. in alle communicatie over Brussel een grotere zorgvuldigheid aan de dag te leggen ten opzichte van alle burgers, ongeacht hun taal of achtergrond.

Ann BRUSSEEL
Gwenny DE VROE
Irina DE KNOP
Luckas VAN DER TAELEN
Sven GATZ

Deze motie werd op 28 april 2010 verworpen in de plenaire vergadering.

Met redenen omklede motie 481 (2009-2010) Nr. 1 – uitspraak Smet Brussel is een Franstalige stad

Dossierverloop