Toegankelijkheid publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond

Op 20 maart 2009 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond goed. Tot op heden zijn er echter nog geen uitvoeringsbesluiten, waardoor het decreet niet in werking kan treden. Ann Brusseel ondervroeg de ministers van welzijn en gelijke kansen hierover.

Op 20 maart 2009 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond goed. Tot op heden zijn er echter nog geen uitvoeringsbesluiten, waardoor het decreet niet in werking kan treden. Ann Brusseel ondervroeg de ministers van welzijn en gelijke kansen hierover.

Ann Brusseel: "Op 11 januari ondervroeg ik minister Vandeurzen hier reeds over in de commissie welzijn. (Lees hier het verslag). Eén van de knelpunten bij het maken van een uitvoeringsbesluit is dat noch het VAPH (Vlaams Agentschap Personenen met een Handicap) noch de Cel Gelijke Kansen over de midelen noch de kennis beschikt om de controle op de naleving van het toegangsrecht uit te oefenen. Het VAPH en Gelijke Kansen beschikken niet over de mogelijkheid om administratieve geldboetes op te leggen enin de inning ervan te voorzien. Het is ook nog steeds onduidelijk wie de honden moet of mag attesteren – de opleidingscentra of het VAPH."

Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten hangt voor een groot stuk af van het standpunt van de cel Gelijke Kansen. De vraag is of deze uitvoeringsbesluiten moeten worden afgestemd op het decreet Gelijke Kansen van 10 juli 2008.

Ann Brusseel: "Daarom ondervroeg ik beide ministers afzonderlijk over dit thema. Uit de bijgevoegde antwoorden blijkt duidelijk dat er weinig onderling overleg is en dat ook de sector nauwelijks geconsulteerd werd. Het is de hoogste tijd dat er werk wordt gemaakt van duidelijke uitvoeringsbesluiten zodat het decreet definitief in werking kan treden. Ik blijf dit dossier verder volgen."

Lees hier het volledig verslag van de parlementaire vraag (SV 243 – Smet) over de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor assistentiehonden, zoals gesteld aan Minister Smet bevoegd voor gelijke kansen.

Lees hier het volledig verslag van de parlementaire vraag (SV 222 – Vandeurzen) over de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor assistentiehonden, zoals gesteld aan Minister Vandeurzen bevoegd voor welzijn.