Toegankelijkheid erfgoedsites

Integrale toegankelijkheid

De toegankelijkheidsdoelstelling is één van de drie pijlers in de nieuwe OCM-doelstellingen voor de periode 2010-2014.

Integrale toegankelijkheid

De toegankelijkheidsdoelstelling is één van de drie pijlers in de nieuwe OCM-doelstellingen voor de periode 2010-2014.

Deze toegankelijkheidsdoelstelling heeft als strategische doelstelling: “Het realiseren van integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle publieke voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen” en als operationele doelstelling “De gebruiker op de hoogte brengen van het toegankelijkheidsaanbod in een bepaalde sector”.

Via de databank Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) wordt de toegankelijkheidsinformatie publiek gemaakt. Deze databank wordt ingezet als instrument om de toegankelijkheid binnen een bepaalde sector in kaart te brengen, om de toegankelijkheidsinformatie kenbaar te maken aan de eindgebruiker, om de eigenaar/beheerder te sensibiliseren en te informeren.

Toegankelijkheid erfgoedsector

Ann Brusseel vroeg minister Bourgeois naar de aanpak in de erfgoedsector.

De minister stelt dat het nooit de  bedoeling is geweest om alle erfgoedsites door de overheid te laten screenen op hun toegankelijkheid. Dit is een onhaalbare opgave voor 10.000 beschermde monumenten alsook de ontelbare gebouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde landschappen.

Voor erfgoedsites kan er worden afgeweken van de verplichting tot integrale toegankelijkheid. De gewestelijke erfgoedambtenaar moet bij een stedenbouwkundige aanvraag voor een aanpassing aan een erfgoedsite steeds de afweging maken tussen de ingrepen vereist vanuit het oogpunt voor toegankelijkheid enerzijds en de erfgoedwaarden anderzijds. Indien de gewenste ingrepen niet toelaatbaar zijn vanuit het oogpunt van onroerend erfgoed, kan een afwijking worden toegestaan. Niettegenstaande deze uitzonderingsmaatregel wordt dan toch nog gekeken in welke mate de toegankelijkheid kan gerealiseerd worden, desnoods met alternatieve ingrepen.

Lees hier het  verslag van de parlementaire vraag (SV 73) over de toegankelijkheid van erfgoedsites.