Timing renovatiewerken & asbestverwijdering in schoolgebouwen

Vraag Ann Brusseel – SV 318 over de Timing van renovatiewerken en asbestverwijdering in schoolgebouwen

Vele inrichtende machten wensen bij uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen zo min mogelijk last voor leerlingen en leerkrachten. Om die reden worden de meeste zware werken zoals afbraak- of grondwerken in schoolvakanties gepland.

Bij renovatiewerken waarin asbest betrokken zou kunnen zijn – niet ondenkbeeldig gezien de ouderdom van sommige gebouwen -, is dit zelfs het meest aangewezen scenario.

Vraag Ann Brusseel – SV 318 over de Timing van renovatiewerken en asbestverwijdering in schoolgebouwen

Vele inrichtende machten wensen bij uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen zo min mogelijk last voor leerlingen en leerkrachten. Om die reden worden de meeste zware werken zoals afbraak- of grondwerken in schoolvakanties gepland.

Bij renovatiewerken waarin asbest betrokken zou kunnen zijn – niet ondenkbeeldig gezien de ouderdom van sommige gebouwen -, is dit zelfs het meest aangewezen scenario.

Evenwel speelt in dat debat het jaarlijkse bouwverlof mee, dat ervoor zorgt dat er gedurende enkele weken van de grote schoolvakantie niet kan worden gewerkt.

1. Zijn er specifieke instructies om renovatiewerken met weghalen van asbest enkel tijdens schoolverloven te laten plaatsvinden? Indien niet, waarom niet?

2. Zijn er algemene afspraken met de bouwsector om het niet-verplichte bouwverlof niet op te nemen bij contracten in het kader van scholenbouw/scholenrenovatie?

Zo ja, welke?

Zo neen, overweegt de minister om in samenspraak met de koepels, de inrichtende machten en de bouwsector tot een dergelijk afsprakenkader te komen?
 

Antwoord minister Smet:

De inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs treden bij uitvoering van werken, al dan niet gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), op als bouwheer en hebben in die hoedanigheid de exclusieve bevoegdheid ten aanzien van de uitvoering van de werken en in het bijzonder de planning ervan. In geval van aanwezigheid van asbest zal de inrichtende macht als bouwheer er over moeten waken dat dergelijke werken kunnen uitgevoerd worden conform de geldende veiligheidsvoorschriften. AGIOn legt in dit verband geen specifieke regels op.