Stopzetting OETC en nu?

Op 13 mei maakte de Foyer bekend dat de financiering van de projecten Onderwijs in Eigen Taal (OETC) vanaf 1 september 2011 geschrapt wordt. Bij deze projecten kunnen kleuters en lagere schoolkinderen naast Nederlands ook les in hun eigen moedertaal krijgen. In Brussel waren er projecten in het Spaans, Turks en Italiaans. De jaarlijkse subsidie voor OETC-projecten bedroeg 400.000 euro.

Op 13 mei maakte de Foyer bekend dat de financiering van de projecten Onderwijs in Eigen Taal (OETC) vanaf 1 september 2011 geschrapt wordt. Bij deze projecten kunnen kleuters en lagere schoolkinderen naast Nederlands ook les in hun eigen moedertaal krijgen. In Brussel waren er projecten in het Spaans, Turks en Italiaans. De jaarlijkse subsidie voor OETC-projecten bedroeg 400.000 euro.

De stopzetting van het project was voor velen een enorme ontgoocheling en bracht heftige reacties en ongegrip met zich mee. Lees hierover ook reeds mijn eerdere reactie.

Op 18 mei werden hierover actuele vragen gesteld in de plenaire vergadering. Minister Smet stelde toen dat er wel nog meertalig onderwijs zou worden ingericht, maar dan wel onder "gewijzigde omstandigheden". De minister wil immers de opgebouwde expertise behouden. De leden van de commissie Onderwijs wilden weten hoe de minister de toekomst ziet.

Ann Brusseel : "Minister ik heb voor u nog een strategische suggestie. We hebben van u al veel vernomen de voorbije jaren – intenties, ideeën – en u hebt al een en ander aangekondigd. In veel van wat u aankondigt, zitten veel interessante elementen. U hebt ook al evaluaties aangekondigd en een talennota. Maar we blijven op onze honger zitten en dat stelt ons teleur.

Zo ook met dit dossier. Het enige wat u echt realiseert, is de afschaffing van een project of het opschorten van steun aan het steunpunt GOK. Het constructieve ontbreekt tot nu toe. U hebt te weinig middelen, oké, maar daar mag u zich niet achter verschuilen.

Wat meer is, u schort de steun aan oetc op aan het einde van het schooljaar, en die opschorting betreft 1 september van het volgend schooljaar. Dat kan echt niet. Dat is een manier van werken die de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de scholen treft. Zij dragen dat project in hun hart, ze werken er al jaren aan. Daarmee heb ik niet gezegd dat het project of de werking van de Foyer niet beter kan.

Onze fractie staat open voor discussie. Maar dat u zomaar een project, dat wordt gedragen door veel mensen in onze hoofdstad, opschort, dat gaat echt niet. Op die manier is er voor de mensen die bezig zijn met dergelijke projecten, geen mogelijkheid om te zoeken naar een overbrugging, om zich voor te bereiden op die opschorting. Het gaat wel over mensen die creatief en ondernemend zijn en zich inzetten, en die bereid zijn om samen met u naar oplossingen te zoeken. Daarvoor hebben ze ook tijd nodig. Die tijd is hun op die manier niet gegund, en dat gaat voor mij niet."

Minister Smet antwoordde dat hij de de expertise van de vzw Werkgroep Immigratie op het vlak van taaldiversiteit, meertaligheid, talensensibilisering en taalportfolio mee op wil nemen in de toekomstige ondersteuningsstructuur voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Verder stelt hij dat zijn kabinet en zijn administratie onderzoeken op welke manier de betrokken leraren een functie in het onderwijs kunnen opnemen, bij voorkeur in de school waar ze tot nu toe aan de slag waren.

Voor het verdere talenbeleid is het wachten op de talennota. Deze zou een concrete oplossing moeten bieden voor de problemen op het terrein. De Vlaamse Regering neemt normaal voor het zomerreces een beslissing over het talenbeleid. In september kan dit worden besproken in het parlement. Het gaat om een tweesporenbeleid. Enerzijds het versterken van het Nederlands als middel om te leren en te leven in de Vlaamse en Brusselse samenleving. Anderzijds het versterken van de kennis van andere talen op een eigentijdse manier.

Lees hier het volledige verslag van deze discussie in de commissie onderwijs.

Ann Brusseel: "Het blijft dus wachten op de talennota. Wij kijken daar vol ongeduld naar uit en zullen deze nota uiteraard kritisch evalueren."