Sportbeleid Brussel – Evaluatie

Vlaams sportinfrastructuurplan

Vlaams sportinfrastructuurplan

Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden. Daarom wil “Het Vlaams sportinfrastructuurplan” in de periode 2007-2011 35% van de nood aan sportinfrastructuur in de Vlaamse Gemeenschap wegwerken. Een belangrijk deel daarvan moet in Brussel gerealiseerd wor-den. Door middel van een partnerschap met de VGC en de lokale besturen en de methode van alterna-tieve financiering wordt 450 miljoen euro voor dit ambitieuze plan voorzien. Vorig jaar werden 130 dossiers definitief geselecteerd (73 kunstgrasvelden, 43 eenvoudige sporthallen, 4 eenvoudige zwem-baden en 10 multifunctionele sportcentra) waarvan 3 voor de VGC en volgende maand moeten de eerste offertes binnen zijn voor de effectieve realisatie.

Wat is de stand van zaken voor de Brusselse dossiers (kunstgrasveld, eenvoudige sporthal en een multifunctioneel sportcentrum) in het kader van het “Vlaams sportinfrastructuurplan”? Verloopt alles volgens de planning zoals ze terug te vinden is op de website http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/sportinfrastructuurplan?

Voor de VGC werden 3 dossiers geselecteerd: een kunstgrasveld, een eenvoudige sporthal en een multifunctioneel sportcentrum:

– Het kunstgrasveld van de VGC werd op 28/11/2008 geselecteerd door de Vlaamse Regering voor de eerste cluster van 30 kunstgrasvelden. De VGC zelf heeft echter uitstel gevraagd voor de effectieve realisatie. Het kunstgrasveld zal dan ook worden opgenomen in de aanbeste-dingsprocedure van de 2 de cluster kunstgrasvelden.

De aanbestedingsprocedure voor de eerste cluster is lopende. De planning zoals opgegeven op de website (www.vlaanderen.be/sportinfrastructuurplan) van het Vlaams Sportinfrastructuur-plan) is actueel: de geselecteerde kandidaten hebben op 20 november hun offerte ingediend. Momenteel worden deze beoordeeld. Volgens de vooropgestelde planning is het de bedoeling om de opdracht voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de 30 kunst-grasvelden, te gunnen rond juni 2010. Kort nadien start de aanleg van deze 30 kunstgras-velden. De gekozen private partner heeft maximaal 2 jaar de tijd om alle 30 velden aan te leggen.

De timing voor de 2de cluster kunstgrasvelden doorloopt dezelfde procedure, maar dient onge-veer een jaar later gesitueerd te worden.

– De eenvoudige sporthal van de VGC werd op 28/11/2008 geselecteerd door de Vlaamse Regering en staat gerangschikt als 2de reservedossier voor de eerste cluster eenvoudige sport-hallen. Concreet betekent dit dat, wanneer 2 hoger gerangschikte dossiers om bepaalde rede-nen niet zouden instappen in de aanbestedingsprocedure (d.w.z. dat de gemeente geen man-daat zou verlenen aan de Vlaamse gemeenschap om de aanbestedingsprocedure voor een cluster van 20 sporthallen te voeren), de VGC de kans krijgt om in te stappen in deze eerste cluster. Zo niet wordt het dossier van de VGC meegenomen in de 2de cluster eenvoudige sporthallen. De vooropgestelde timing zoals beschreven op de website wordt tot nu toe aange-houden:

November 2009 / januari 2010: 20 lokale besturen die geselecteerd zijn voor de realisatie van een eenvoudige sporthal, verlenen een mandaat aan de Vlaamse Gemeenschap (Sportfacilitator)
Februari 2010: Start aanbestedingsprocedure door Sportfacilitator van een eerste cluster eenvoudige sporthallen
Februari / april 2010: Bodemonderzoek op de 20 sites en invullen van individuele projectfiches door de lokale besturen
Mei 2010: Selectie kandidaat private partners en verdeling van het bestek aan de geselecteerde kandidaten
September 2010: Indiening eerste offertes
November 2010 – februari 2011: Beoordeling eerste offertes, ev. bilaterale besprekingen, BAFO-fase, finale contractonderhandelingen
Maart 2011: Toewijzingsbeslissing door de Vlaamse Regering
Zomer 2011: Start realisatie van 20 eenvoudige sporthallen

De timing voor de 2e cluster eenvoudige sporthallen zal dezelfde stappen doorlopen, maar dient ongeveer een jaar later gesitueerd te worden.

– Het multifunctionele sportcentrum van de VGC werd op 28/11/2008 geselecteerd door de Vlaamse Regering. Deze projecten worden individueel aanbesteed, afhankelijk van de status en voortgang van de voorbereiding van deze individuele projecten. Er zijn al een 6-tal projec-ten effectief opgestart (= selectieleidraad uitgestuurd, bij enkelen zijn kandidaturen al inge-diend). Vooraleer het project van de VGC effectief kan opgestart worden, dient de VGC nog een aantal zaken uit te klaren. De VGC heeft hiervoor de tijd tot uiterlijk 1 maart 2010.
 

Kort op de bal

Het project “Kort op de bal”, dat deel uitmaakt van de projectgroep “proeftuinen in een stedelijke con-text” zorgt ervoor dat een aantal Brusselse voetbalclubs worden ondersteund door “Jeugd en Stad” in hun sociaal-educatieve functies. De doelstelling van dit project is kwetsbare jongeren en hun ouders via sport en door een degelijke randbegeleiding op het vlak van schoolwerk kansen te geven om sterk te staan in onze multiculturele samenleving. De ondersteuning gebeurt op sportief, educatief, tewerk-stellings en infrastructureel vlak.

Wat is de huidige stand van zaken van het project “Kort op de bal”? Kan de minister een overzicht geven van de Brusselse voetbalclubs die hieraan deelnemen en de resultaten van dit project? Wordt dit project inderdaad voortgezet?

Het project Kort op de Bal is één van de twee proeftuinen sport in grootsteden binnen het parti-cipatiedecreet. Het project is als proeftuin momenteel bezig aan het tweede jaar van in totaal vier jaar. Het project wordt dus gecontinueerd tot en met 2012. Dit werd zo bepaald in de overeen-komst tussen de Vlaamse overheid en vzw JES (projectuitvoerder) in een overeenkomst van 8 juli 2009.

De 7 Brusselse voetbalclubs die deelnemen aan het project zijn de volgende:

1. Ritterclub
2. AS Etoile Bruxelles Capitale
3. FC Molenbeek Jeunesse
4. RC Schaerbeek
5. Anderlecht AS Milan
6. Ukkel Leopold
7. K. Sp. FC. Haren

Resultaten van het project:

Het project Kort op de Bal omvat verschillende deelluiken:

1. Sportief luik: werken aan de sporttechnische scholing van trainers of het aanleren van nieuwe methodieken. Het KODB-project wil aanvullend zijn op het reeds aanwezige aanbod van vor-mingen en in te spelen op de specifieke vereisten en noden van de Brusselse context.
2. Sociaal-educatief luik: uitbouwen van clubstructuren, van een netwerk rond de club, opzetten van extra-sportieve activiteiten, aandacht voor het Nederlands binnen de club,… Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere spelers op de sociale kaart aangegaan met als doel het sportaanbod te verbreden en het Nederlands taalgebruik te implementeren.
3. Organisatorisch luik: clubs ondersteunen in de praktische organisatie van hun vereniging. In samenwerking met de clubs worden stages en evenementen opgezet die het vrijetijdsaanbod verbreden.

Binnen deze 3 luiken beoogt het project om zowel in de vrijwilligerscontext van de clubs als in het potentieel dat aanwezig is in hun buurt uit te gaan van een emancipatorische visie en competentiegericht te werken.

Concreet gaat het o.a. om de volgende activiteiten in de verschillende deelluiken:
– SWOT-gesprekken met de verschillende clubs + opmaak jaaragenda
– Tweemaandelijks overlegmoment met verschillende clubs
– Vorming van trainers rond positief coachen
– Organiseren van taal- en voetbalstages
– Organiseren van City soccer Event
– Organiseren van ouderinfomomenten
– Workshops rond veranderingsmanagement
– Opstellen en uitvoeren van enquêtes bij kinderen en jongeren, clubbestuur, trainers en ouders
– Organiseren van pannasoccer-initiaties
– …

 

Decreet "lokaal en regionaal Sport-voor-Allenbeleid"

Met het decreet “lokaal en regionaal Sport-voor-Allenbeleid” krijgt het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een serieuze financiële impuls vanuit Vlaanderen. De bedoeling is om de helft van de Vlaamse middelen aan te wenden voor de Nederlandstalige clubs. Daarnaast moet 20% besteed wor-den aan Nederlandstalige initiatieven voor ‘anders- georganiseerde’ sporten, zoals buurtsport, sport-kampen of schoolsportprogramma’s.

Wat is de stand van zaken van het “lokaal en regionaal Sport-voor-allenbeleid” voor Brussel? Werd er al gebruik gemaakt van deze subsidie door de Brusselse sportclubs? Werden er al midde-len besteed aan Nederlandstalige initiatieven voor anders georganiseerde sporten, zoals buurtsport, sportkampen of schoolprogramma’s? Graag een overzicht. Heeft de minister reeds een zicht op de in de toekomst te verwachten initiatieven voor Brussel?

Op basis van het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 wordt de Vlaamse Gemeenschaps-commissie gesubsidieerd voor haar bovenlokale opdracht in het tweetalig gebied Brussel-Hoofd-stad. Deze subsidie (400.000 euro) dient aangewend te worden voor vijf opdrachten:

1° de directe financiële ondersteuning van bovenlokale sportverenigingen;
2° de ondersteuning en stimulering van sport voor mensen met een handicap;
3° de ondersteuning of stimulering van de inter- en bovenlokale samenwerking in sport;
4° de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders;
5° een coördinerende en begeleidende opdracht bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van de sportbeleidsplannen van de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, waarbij de afstemming tussen het gemeentelijke sportbeleidsplan en het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie centraal staat.

Aangezien er geen enkele Brusselse gemeente rechtstreeks is ingestapt in het Sport voor Allen-decreet, wordt de VGC, zoals voorzien in het decreet, ook gesubsidieerd (400.000 euro) voor de drie lokale opdrachten cfr. de Vlaamse gemeenten:
1° de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen;
2° de ondersteuning en de stimulering van de andersgeorganiseerde sport;
3° de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport.

Voor de realisatie van deze opdrachten werd in 2008 een sportbeleidsplan door de VGC ingediend en aanvaard door de vorige minister van sport.
Via het jaarlijkse verslag, dat ingediend moet worden voor 1 september, dient de VGC te melden welke doelstellingen en maatregelen van het sportbeleidsplan al dan niet werden gewijzigd. Het decreet voorziet geen systematische melding van alle gedetailleerde acties.
In 2009 werd door het Bloso voor de eerste keer een jaarlijks verslag opgevraagd over 2008. De verantwoordingsnota m.b.t. het sportbeleidsplan van de VGC ligt ter inzage op het Bloso. In deze nota werd vermeld in welk jaar elke maatregel gaat uitgevoerd worden. Bij elke maatregel staat tevens het resultaat voor het werkingsjaar 2008. Aangezien de besturen niet verplicht zijn om de hoofdstukken van hun sportbeleidsplan te benoemen naar analogie met de opdrachten van het decreet, zijn sommige opdrachten terug te vinden in verschillende hoofdstukken. Op basis van deze verantwoordingsnota wordt een duidelijk beeld geschetst van wat de VGC, zowel op het bovenlokale als op het lokale vlak, jaarlijks heeft gerealiseerd en nog zal realiseren.

 Verslag SV 83 Spotbeleid Brussel