Project lerarenuitwisseling Brusselse scholen voor betere taalwerving

Uitwisseling leraren Brusselse scholen

Het project “Uitwisseling leraren Brusselse scholen” heeft tot doel de samenwerking tussen de drie gemeenschappen op het vlak van talenonderwijs te vergemakkelijken.

Via dit project, dat geregeld wordt in de omzendbrief NO/2010/02 (publicatiedatum 29/06/2010), kunnen basis- en secundaire scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leraren voor de taallessen Frans en Nederlands uitwisselen. Het project wil het onderwijs van de tweede taal in Brusselse scholen verbeteren.

Uitwisseling leraren Brusselse scholen

Het project “Uitwisseling leraren Brusselse scholen” heeft tot doel de samenwerking tussen de drie gemeenschappen op het vlak van talenonderwijs te vergemakkelijken.

Via dit project, dat geregeld wordt in de omzendbrief NO/2010/02 (publicatiedatum 29/06/2010), kunnen basis- en secundaire scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leraren voor de taallessen Frans en Nederlands uitwisselen. Het project wil het onderwijs van de tweede taal in Brusselse scholen verbeteren.

Resultaten evaluatie

Het project loopt inmiddels al drie schooljaren en werd eind vorig schooljaar geëvalueerd in een overleg tussen directies en leraren van deelnemende scholen, de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

Uit deze evaluatie blijkt dat de leerwinst niet enkel ligt in een betere taalwerving (de leerlingen krijgen immers les van een ‘native speaker’), maar ook in het feit dat de leerlingen en leraren een grotere openheid ten aanzien van elkaar verwerven.

Samenwerkingsprojecten Sept 2010?

Dit schooljaar zijn er twee inschrijvingsmomenten voorzien: 17 september 2010 en 14 januari 2011. De projecten die in september werden goedgekeurd moeten minstens 50 lesuren bevatten, verspreid over het schooljaar. Ann Brusseel wou weten welke scholen hun aanvraag indienden en of deze aanvraag werd goedgekeurd.

De vier in september ingediende samenwerkingsprojecten werden alle vier goedgekeurd.  Deze vier basisscholen zullen elke week de betrokken leerkrachten uitwisselen gedurende 1 of 2 uur per klas:

  • Anderlecht Gemeentelijke Basisschool de Vijvers – Les Etangs
  • Jette GVBS Heilig Hartschool – Sacré Coeur
  • Jette School Poelbos – Ecole Dieleghem
  • Sint-Lambrechts-Woluwe GBS Stokkel – Ecole communale

Daarnaast hebben het Instituut Victor Horta, Oud Strijderslaan 200, 1140 Brussel en het I.T. Frans Fischer, Rue Général Eerens 66, 1030 Brussel aangekondigd om vanaf januari 2011 in het project in te stappen.

Ann Brusseel: "Ik vind dit toch eerder beperkt en voor de basisscholen die nu met het uitwisselingsproject starten valt het mij op dat het hier telkens om scholen gaat die zich op hetzelfde adres of vlak naast elkaar bevinden en die hoe dan ook al met elkaar verbonden zijn."

Versterking project?

Ann Brusseel: "In de omzendbrief NO/2010/02 staat dat het uitwisselingsproject vanaf dit schooljaar zowel vanuit de inspectie, de begeleiding als vanuit de administratie zal worden versterkt (bekendmaking en mediatisering, coaching, nascholing, afsluitend evenement). Ik wou weten hoe de minister deze "versterking" in de praktijk ziet."

De minister antwoordde mij dat er voor de deelnemende scholen op 27 oktober een gemeenschappelijke informatiesessie werd georganiseerd. Samen met de scholen zal het tijdspad voor de verdere ondersteunende maatregelen afgesproken worden.
Tijdens deze informatiesessie gaf o.a. de Nederlandse Taalunie een toelichting over de didactiek van het aanleren van het Nederlands als vreemde taal. De Franstalige collega’s voorzien een gelijkaardige sessie voor het Frans als vreemde taal.

Een gemengd ambtenarenteam (Nederlands-Frans) zal met de scholen die de vorige jaren aan het project deelgenomen hebben, maar nu afhaakten, een gesprek voeren. Op basis van deze gesprekken wordt het project mogelijk verder uitgediept en verbreed. Er werd ook afgesproken dat de beide ministers van Onderwijs in de loop van dit schooljaar een gezamenlijk bezoek aan één of twee van deze partnerschappen zullen brengen.

Bekendmaking en mediatisering?

Ann Brusseel: "Op mijn vraag over de communicatie van dit project stelt minister Smet dat hij hierover in de toekomst een artikel in Klasse wil laten opnemen. Daarnaast wordt aan de koepels en het GO! gevraagd het project in hun communicatie mee te nemen.  Ook in het protocol naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen (26/9) werd deze uitwisseling opgenomen. Dit protocol is o.a. ondertekend door het VSKO, het OVSG en de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!"

Ann Brusseel: "Ik blijf dit dossier volgen en ben benieuwd naar de resultaten van de tweede inschrijvingsronde in januari 2011 en de resultaten van de gesprekken met de scholen die afhaakten. Ik ben benieuwd welke knelpunten deze scholen aanhalen. Het is wat mij betreft de bedoeling dat de evaluatie tot bijsturing leidt. Eigenlijk zouden extra inspanningen voor beter taalonderwijs niet zo vrijblijvend mogen zijn."  

Lees hier het volledige verslag van de parlementaire vraag (SV 1) over het project lerarenuitwisseling in Brussel.