Pesten op school aanpakken!

Recente berichten over pestgedrag op school en de Week tegen Pesten die op 6 februari van start ging, hebben het debat over pesten op school weer doen oplaaien. Daarom vroeg Ann Brusseel aan de minister van Onderwijs om naast de gepeste leerlingen, ook aandacht te hebben voor het personeel en de leerkrachten. Deze groep wordt vaak uit het oog verloren, maar is evengoed het slachtoffer van pestgedrag.

Recente berichten over pestgedrag op school en de Week tegen Pesten die op 6 februari van start ging, hebben het debat over pesten op school weer doen oplaaien. Daarom vroeg Ann Brusseel aan de minister van Onderwijs om naast de gepeste leerlingen, ook aandacht te hebben voor het personeel en de leerkrachten. Deze groep wordt vaak uit het oog verloren, maar is evengoed het slachtoffer van pestgedrag.

Gemiddeld genomen wordt één kind op vijf gepest en heeft bijna één kind op twintig er dagelijks mee te maken. Naast de klassieke vormen van pesten krijgen jongeren ook steeds meer te maken met cyberpesten. Brusseel vraagt daarom dat onderzoek en de bestaande expertise tot in alle scholen geraakt. Daarnaast moet er ook oog zijn voor de leerkrachten. ‘Het schoolklimaat is een conditio sine qua non: ook voor leerkrachten is het belangrijk om goed te functioneren’, aldus Brusseel. Het antipestbeleid van de school moet daarom aandacht hebben voor aangenaam werken van leerkrachten en het kunnen oplossen van conflicten.

Het aanspreekpunt voor ongewenst gedrag op school, de vzm Limits, gaf cijfers vrij waaruit blijkt dat er vorig schooljaar 103 klachten zijn binnengekomen over pesterijen onder collega’s in het onderwijs. In de praktijk zou het om meer gevallen gaan, want gepeste leerkrachten zoeken zelden hulp. Ook Brusseel bevestigde dat er signalen zijn dat er nu geen goed mechanisme bestaat voor leerkrachten die het slachtoffer worden van pestgedrag. De kern van het probleem bestaat eruit dat er geen onafhankelijk orgaan voorhanden is om de klachten af te handelen. Er bestaat wel een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), maar als de gepeste leerkracht in kwestie daar een klacht neerlegt, is het vaak de werkgever die dat moet financieren en onderzoeken. De betrokken leerkracht heeft dan vaak het gevoel dat hij niet op een onafhankelijke wijze wordt geholpen.

Uit een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijkt overigens dat 1 op 5 van het onderwijzend personeel het slachtoffer was van pestgedrag in het jaar 2010, terwijl dat in andere beroepsgroepen lager ligt.

De minister bevestigde dat een geïntegreerd antipestbeleid niet losgekoppeld kan worden van het beleid dat geldt op personeelsleden en wijst op de belangrijke taak van de begeleidingsdiensten die opleidingen organiseren voor vertrouwenspersonen inzake preventie en agressie.