Partnergeweld niet langer prioriteit voor politie: slag in het gezicht van de slachtoffers

Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Ann Brusseel (Open Vld) reageert verontwaardigd op het voornemen van de politie om partnergeweld niet langer als prioritair te beschouwen in haar nieuw Nationaal veiligheidsplan. Zij trad onlangs op als rapporteur van partnergeweld in de onlangs unaniem goedgekeurde evaluatie van twintig jaar gelijke kansenbeleid in de Senaat.

Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Ann Brusseel (Open Vld) reageert verontwaardigd op het voornemen van de politie om partnergeweld niet langer als prioritair te beschouwen in haar nieuw Nationaal veiligheidsplan. Zij trad onlangs op als rapporteur van partnergeweld in de onlangs unaniem goedgekeurde evaluatie van twintig jaar gelijke kansenbeleid in de Senaat.

Vorige maand vernamen we dat op jaar basis in ons land 162 slachtoffers van partnergeweld komen te overlijden. Dit schrikwekkend cijfer van meer dan drie doden per week steekt schril af ten opzichte van de andere EU landen. Zo vallen er in Nederland slechts 47 dodelijke slachtoffers per jaar tengevolge van partnergeweld, aldus Ann Brusseel: “We verliezen met andere woorden de strijd tegen partnergeweld. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de politie de handdoek in de ring smijt terwijl alle knipperlichten op rood staan.”. Ann Brusseel stelt dat dit voornemen een slag in het gezicht is van alle slachtoffers.

Het aantal aangiftes ligt op jaarbasis op 40.000. We weten immers dat slechts 13,2% van de vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld effectief klacht indient. Er is dus sprake van een zware onderrapportering. We moeten als overheid alles op alles zetten om de slachtoffers aan te moedigen om klacht in te dienen. Met het schrappen van partnergeweld als prioriteit in het Nationaal veiligheidsplan doen we net het tegenovergestelde van dat wat we als overheid moeten doen, namelijk de drempel voor aangiftes van partnergeweld verlagen.

Het schrappen van partnergeweld in het Nationaal Veiligheidsplan druist bovendien in tegen het regeerakkoord dat juist extra wil inzetten in de strijd tegen partnergeweld. Ik citeer hier letterlijk: “Verkrachting en partnergeweld wordt prioritair aangepakt.”. Ik stel hier klaar en duidelijk dat ik het voornemen van de politie om partnergeweld niet langer als prioritair te beschouwen verwerp.

Vanuit de vele hoorzittingen die plaatsvonden in de Senaat werd een rits maatregelen naar voor geschoven om de slachtoffers aan te moedigen om klacht in te dienen. Slachtoffers van partnergeweld stappen immers pas na gemiddeld 33 geweldincidenten naar de politie.

Via preventiecampagnes moet blijvend worden ingezet op het doorbreken van de muur van stilte rond partnergeweld. De Senaat pleit aldus unaniem voor de snelle invoering van de aangifte van partnergeweld via het internet. Met gebruik van internet kunnen de slachtoffers snel opgevangen en georiënteerd worden.

Ook wat betreft de aangifte bij de politie worden concrete suggesties naar voren geschoven om de drempel voor aangifte te verlagen. Er moet een aparte ruimte worden voorzien om deze klachten aan te kaarten en er moet een gedetailleerd en uniform protocol worden uitgewerkt op de wijze hoe slachtoffers in alle discretie klacht kunnen indienen. Nog te dikwijls wordt aan de onthaalbalie van de politie gevraagd aan het slachtoffer om aldaar haar klacht uiteen te zetten. Het hoeft geen betoog dat dit een bijkomende drempel opwerpt voor het slachtoffer dat de moed heeft bijeen geraapt om het politiebureel binnen te stappen. De opvang moet gebeuren door personeel dat hiervoor de nodige opleiding heeft genoten.

De drempel voor het slachtoffer van partnergeweld om een noodkreet te slaan naar de buitenwereld toe is nog steeds huizenhoog, besluit Ann Brusseel. Het voornemen om partnergeweld niet langer als prioriteit te beschouwen in het Nationaal veiligheidsplan staat haaks op de wil van het parlement en het regeerakkoord en gaat in tegen alle beleidsmaatregelen die op til staan om partnergeweld effectief in te dijken. 

Senator Ann Brusseel (Open Vld)