Overzicht Vlaamse initiatieven voor het bereiken van de Milleniumdoelstellingen

Milleniumdoelstellingen

In 2000 ondertekenden 189 landen een engagement om de armoede in de wereld drastisch te vermin-deren tegen 2015: de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Milleniumdoelstellingen

In 2000 ondertekenden 189 landen een engagement om de armoede in de wereld drastisch te vermin-deren tegen 2015: de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Het gaat om de volgende doelstellingen:
1. Het uitbannen van extreme armoede en honger
2. Het bereiken van een universele basiseducatie
3. Het bestrijden van genderongelijkheid en het weerbaar maken van vrouwen
4. Kindersterfte tegengaan
5. De gezondheid van moeders verbeteren
6. Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten
7. Het verzekeren van ecologische duurzaamheid
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

De resultaten lopen achter op schema en lijken voor veel landen geen leidraad meer in het ontwikkelingsbeleid. De situatie in arme landen is echter door klimaat- en economische crises meer dan dringend.

Vlaams beleid

In de beleidsnota Buitenlands beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014 staat dat de Vlaamse bijdrage tot de realisatie van de Milleniumdoelstellingen zich concentreert op extreme armoede en honger (MDG 1), gezondheidszorg (MDG 4-6) en het partnerschap voor ontwikkeling (MDG 8). Daarnaast zal er in deze legislatuur bijzondere aandacht gaan naar het verzekeren van ecologische duurzaamheid (MDG 7) waarbij een gezond milieu en veilig drinkwater de basis vormen.

De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) bepaalt dat de via het agentschap gefinancierde projecten en programma's bijdragen tot de realisatie van de Millenium-Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG).

De belangrijkste cijfers (totalen) per Milleniumdoelstelling voor de afgelopen 5 jaar (2009 – 2013) op een rijtje:

1. Het uitbannen van extreme armoede en honger

 • Landbouw & voedselzekerheid:              22.425.111€ projectsubsidies
 • Werkgelegenheid & waardig werk:        15.162.251€ projectsubsidies
 • Verhogen gezinsinkome:                           2.244.393€ projectsubsidies
 • Noodhulp & humanitaire ontmijning:      6.342.986€ projectsubsidies

2. Bereik universeel basisonderwijs & 3. Promoot gendergelijkheid & vrouwenrechten

 • Onderwijs:                                                    5.014.508€ projectsubsidies
 • Gelijke behandeling man/vrouw:                340.000€ projectsubsidies

4. Verminder de kindersterfte, 5. Verbeter de gezondheid van moeders & 6. Bestrijd HIV / AIDS, Malaria en andere ziektes

 • Gezondheid:                                               47.356.673,45€ projectsubsidies

7. Verzeker duurzame ontwikkeling

 • Milieubescherming, watervoorziening, bosbouw & energie        7.378.504,5€ projectsubsidies

8. Mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

 • Mensenrechten & goed bestuur:                      1.485.000€ projectsubsidies
 • Stimuleren van ondernemerschap:                 8.013.713€ projectsubsidies
 • Gemeentelijke OS & draagvlakversterking:    8.292.793,57€ projectsubsidies
 • Ontwikkelingseducatie & sensibilisatie:         9.681.380,64€ projectsubsidies

Partnerlanden – toekomst

Voor wat de partnerlanden betreft (Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique) is het zo dat de engagementen opgenomen zijn in de onderling goedgekeurde strategienota's. In Zuid-Afrika wordt gefocust op duurzame jobcreatie en landbouw en voedselzekerheid, in Malawi op landbouw en in Mozambique op gezondheidszorg.

Het volledige verslag van deze vraag (SV 250) met alle projectsubsidies per MDG kunt u via deze link terugvinden.