Onafhankelijk Kinderrechtencommissariaat noodzakelijk

In de commissie jeugd stond het kinderrechtenbeleid ter discussie. De voorbije maanden was er in de schoot van het Vlaams Parlement discussie over het voortbestaan van het kinderrechtencommissariaat. Minister van jeugd Smet, die ook coördinerend minister van kinderrechten is bevestigde de noodzaak van een onafhankelijk kinderrechtencommissariaat.

In de commissie jeugd stond het kinderrechtenbeleid ter discussie. De voorbije maanden was er in de schoot van het Vlaams Parlement discussie over het voortbestaan van het kinderrechtencommissariaat. Minister van jeugd Smet, die ook coördinerend minister van kinderrechten is bevestigde de noodzaak van een onafhankelijk kinderrechtencommissariaat.

Ann Brusseel: "Ik ben heel bekommerd om de kinderrechten maar aangezien het bestaan van het Kinderrechten­commissariaat onder druk is komen te staan, aangezien er discussies geweest zijn over het nut van de instelling en aangezien die discussies blijkbaar nog altijd niet helemaal rond zijn, wilde ik toch weten hoe u minister Smet hiertegenover staat.

We hebben in de commissie Onderwijs al meerdere discussies gehad over topics inzake het belang van het kind. Zo hebben we ons afgevraagd wat er gebeurt met schoolgaande kinderen bij echtscheidingen. Ouders draaien er hun hand niet voor om om, wegens het co-ouderschap, hun kind om de week naar een andere school te sturen. De kinderrechtencommissaris vervult hier een belangrijke rol als aanspreekpunt voor kinderen en jongeren."

Pascal Smet stelt dat hij een constructieve evaluatie van het Vlaamse kinderrechtenveld wil, zodat duidelijk wordt wie welke rol vervult of idealiter moet vervullen. Dat moet leiden tot een efficiënter werkend kinderrechtenveld.

De opdracht bestaat uit twee onderdelen. Een eerste betreft een analyse van het middenveld kinderrechten en een tweede een toetsing aan het internationaalrechtelijk kader.  De constructieve analyse (taken & rol) van het middenveld zal gebeuren door een Nederlands expert inzake kinderrechten. In dit middenveld zijn tal vanorganisaties actief, elk met een eigen rol of opdracht. Naast de analyse zal hij ook in kaart brengen welke taken een middenveld idealiter heeft bij het toezicht op de naleving van de kinderrechten. De minister verwacht concrete beleidsaanbevelingen en voorstellen over hoe het Vlaamse middenveld verder naar deze situatie kan evolueren. De expert moet aangeven welke lacunes er zijn en op welk vlak organisaties en administraties beter met elkaar kunnen samenwerken. Minister Smet gaat er daarbij wel van uit dat een onafhankelijk kinderrechtencommissariaat onontbeerlijk is.

Pascal Smet kondigde ook aan dat het Actieplan Kinderrechten in het najaar aan het parlement wordt voorgelegd.

Ann Brusseel: "Het is positief dat minister Smet ook voorstander is van een onafhankelijk kinderrechtencommissariaat. Een onafhankelijk commissariaat staat immers garant voor de verdediging van de rechten van kinderen die in hun dagelijks leven in het gedrang kunnen komen: op school, inzake hun gezondheid, in het gezin of in een instelling."

Lees hier het volledig verslag van deze discussie.