Noodhulp aan Zuidoost-Azië

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Kris Peeters , minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over noodhulp aan Zuidoost-Azië
 

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Kris Peeters , minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over noodhulp aan Zuidoost-Azië
 

Mevrouw Sabine Poleyn : Dames en heren, beste collega’s, op 26 september teisterde een tropische storm de Filipijnen en nadien ook Vietnam, Laos en Cambodja. Enkele dagen later werd het westen van het Indonesische eiland Sumatra zwaar getroffen door een aardbeving. De helft van de gebouwen van de havenstad Padang, een stad van ongeveer 1 miljoen inwoners, stortte volledig of gedeeltelijk in. De hulpverlening kwam nog maar net op gang of de stad werd door een tweede, lichtere, aardbeving getroffen.

Via de pers vernamen we dat op maandag 5 oktober de Vlaamse Regering dokter Beaucourt met een team naar Indonesië stuurde om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Mijnheer de minister-president, u hebt dokter Beaucourt uitgewuifd. Deze missie past in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Vlaamse Medische Interventie (V-MED), een Vlaams interventieteam van vrijwilligers voor het verlenen van dringende medische humanitaire hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten in het buitenland.

Mijnheer de minister-president, ik hoorde voor het eerst van V-MED en vond dit een goede aanleiding om hierover door te vragen. Bovendien hebben wij afgesproken in het regeerakkoord dat er wat betreft noodhulp een nieuwe doelstelling is: we gaan streven naar een betere omkadering en de creatie van een flexibel inzetbaar instrumentarium.

Welk budget is beschikbaar gesteld voor de noodhulp in de rampgebieden in Zuidoost-Azië? Is dat team door ons gestuurd? Hebben wij dat team financieel ondersteund? Is er daarnaast nog een andere financiële stroom? Komt er nog een? Mijnheer de minister-president, wil u naast de samenwerkingsovereenkomst met de vzw V-MED nog andere instrumenten inzetten? Wat is de inhoud van de betreffende samenwerkingsovereenkomst? Kunnen we dat eventueel inkijken? En los van deze specifieke situatie: hoe zult u zorgen voor een betere omkadering van de noodhulp, zoals het is aangekondigd in het regeerakkoord? U zult misschien verwijzen naar de beleidsnota. Ik wil daar zo nodig wel de discussie voeren.

Maar ik wil toch even verwijzen naar de discussie die we in deze commissie de voorbije jaren al verscheidene keren hebben gevoerd. Ik heb er naar aanleiding van de vorige vraag ook naar verwezen. Die discussie startte in het begin van de vorige legislatuur, na de tsunami in dezelfde regio. Tsunami 12-12 was dan het collectief van ngo’s dat geld inzamelde. Maar daarbij rezen toch al wat vragen, zoals toen bleek tijdens een hoorzitting in deze commissie. Men had te veel geld, Artsen Zonder Grenzen wilde geen geld meer hebben. Hoe gaat de Vlaamse overheid om met die noodhulp? Wanneer geven wij geld? Geven wij het alleen aan ngo’s, zoals het altijd was, of steunen we bilateraal? Steunen we overheden? Hoe volgen we dat op? Hebben we lokale partners? Op wie steunen we om die opvolging te doen? Steunen we alleen crisishulp? Of werken we ook aan de rehabilitatie en heropbouw van het land? Je kunt daar heel veel over zeggen en er een bepaalde visie over ontwikkelen. Ik hoop dat dat het resultaat zal zijn van het antwoord op deze vraag of van de discussie over de beleidsnota.

Ik grijp dit aan om te polsen waar u met betrekking tot deze problematiek staat.

Zijn er nog andere instanties of vzw’s die in het kader van noodhulp een dergelijke overeenkomst afsloten met de Vlaamse Regering?

De voorzitter : Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel : Mijnheer de minister-president: ik juich de beslissing om noodhulp naar het getroffen gebied te sturen toe. Op federaal niveau werd ook besloten om noodhulp voor Sumatra vrij te maken. Het gaat enerzijds om 300.000 euro op de budgetlijn noodhulp van ontwikkelingssamenwerking, anderzijds was er ook de beslissing om het Belgium First Aid and Support Team (B-FAST) in actie te doen treden. Op zijn budget voor operaties werd 110.000 euro vrijgemaakt voor een missie. B-FAST vertrok pas op 7 oktober, V-MED kon al op 5 oktober vertrekken.

V-MED is een vzw die werkt met vrijwilligers. U hebt snel een beslissing kunnen treffen samen met die mensen. B-FAST is een structuur die is samengesteld uit verschillende departementen op federaal niveau, waar alle beslissingen bij unanimiteit moeten worden genomen. Daardoor reageren zij trager.

Ondanks de verschillen in organisatie zou het mogelijk moeten zijn om afspraken te maken met het federale niveau, uiteraard met de bedoeling om zo efficiënt mogelijk hulp te bieden aan de slachtoffers. Zo zouden er misschien, na voorafgaand overleg, transportkosten kunnen worden gedeeld.

Mijnheer de minister-president, is er voorafgaand overleg geweest tussen u en uw federale collega? Zult u daar in de toekomst oren naar hebben?

De voorzitter : Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters : Mijnheer de voorzitter, het is heel belangrijk dat we, als er natuur- of andere rampen zijn, ook in Vlaanderen zeer efficiënt en met zo weinig mogelijk kosten onze knowhow inzetten. We hebben heel wat knowhow. Dokter Beaucourt is heel gedreven, heel bekend en heel competent, zeker als het om medische interventies gaat. Tijdens de vorige legislatuur is hij mij komen opzoeken. Hij zei toen dat hij met vertegenwoordigers van een aantal ziekenhuizen de koppen bij elkaar had gestoken en een vzw wilde oprichten, Vlaamse Medische Interventie (V-MED). Hij vroeg toen of de Vlaamse Regering dat kon ondersteunen en of we een samenwerkingsovereenkomst konden afsluiten. Als er vanuit die vzw of vanuit de Vlaamse Regering een vraag zou komen om te interveniëren, zouden er dan geen afspraken kunnen worden gemaakt, ook met betrekking tot het tussenkomen in de kosten?

Er zijn nu acht dokters en paramedici weg. Zij nemen onbetaald verlof. Hun verblijf- en reiskosten worden door ons gedekt. Het is de eerste keer dat dit zo gebeurt. Evaluaties zullen moeten uitwijzen of we daarmee kunnen voortgaan.

U haalt terecht aan dat de snelheid belangrijk is. Wanneer mensen bedolven liggen onder gebouwen, is er geen tijd voor zware discussies. Dan moet er zeer snel gehandeld worden. Dat is hier gelukkig gebeurd. Dokter Beaucourt heeft met de Indonesische autoriteiten contact gehad en is vrij snel kunnen vertrekken.

Ik betreur het een beetje dat B-FAST nadien is vertrokken en dat er een aantal uitspraken werden gedaan. Ik heb begrepen dat de heer Flahaut iets heeft gezegd over het feit dat men later vertrok.

Ik begrijp uw opmerking en uw suggestie om te streven naar een maximale synergie en om afspraken te maken. In de toekomst zal dat ook mijn betrachting zijn. Maar we moeten er rekening mee houden dat het snel moet gaan en dat wij met V-MED vooral op het medische werken. Wij hebben geen andere pretenties of bedoelingen dan zeer snel een medisch team ter plaatse te brengen om urgentiegeneeskunde toe te passen en te helpen. Hetzij op vraag van het land zelf hetzij omdat internationale organisaties ons dat vragen.

Dat is nu voor de eerste keer onder die koepel gebeurd. We moeten dat verder finaliseren. Er zijn nog discussies met een aantal ziekenhuizen die willen meedoen. Dat is een open formule, waaraan de nodige ondersteuning wordt gegeven. Voor de oprichting en het kader had de vorige Vlaamse Regering 80.000 euro over. Dat is de afspraak. En we betalen elke keer mee voor bepaalde kosten.

Mevrouw Polleyn, wanneer alles gefinaliseerd is, kunnen al die documenten natuurlijk hier aan bod komen.

Zoals we ook in andere situaties doen, reageren we op de aanvraag van het Rode Kruis of andere instellingen tot het verkrijgen van noodsubsidies. Het Rode Kruis richtte een verzoek dat op 2 oktober is binnengekomen. Er zijn ook verzoeken binnengekomen voor interventies in de Filippijnen, waar een tyfoon heeft toegeslagen.

Het Vlaams Medisch Interventieteam is een nieuw initiatief voor medische ondersteuning, wat niet betekent dat het Rode Kruis en andere instellingen die al in het verleden bijdragen voor noodhulp hebben gekregen, in de toekomst geen steun meer zouden krijgen voor andere aspecten van de hulpverlening, zoals de verdeling van voedsel en geneesmiddelen.

Ik denk dat het wijs is om de debatten voort te zetten als we over de beleidsnota discussiëren.

De voorzitter : Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn : Ik dank de minister-president voor zijn antwoord. Ik ben blij dat er wat duidelijkheid is gekomen. Ik vind het zeer positief dat dit initiatief er is gekomen en dat de Vlaamse Regering en wellicht ook het parlement dit steunen. Tot vandaag kenden we enkel de rechtstreekse subsidiëring van de vier traditionele noodhulporganisaties. Nu is er een bijkomend instrument om iets te ondernemen. Ik kijk uit naar het debat dat we naar aanleiding van de bespreking van de beleidsnota hierover nog zullen voeren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Tussenkomst VOU 109 S. Poleyn – Noodhulp aan Zuidoost-Azië