Motie van aanbeveling bij beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2011-2012

Op het vlak van het beleid rond Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vraagt Ann Brusseel samen met haar collega's Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny de Vroe, Khadija Zamouri en Sas Van Rouveroij aan de Vlaamse Regering:

1º de nieuwe maatregelen in het kader van het basisdecreet Vlaamse Sociale Bescher-ming te beperken tot de verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering voor de zwaarst zorgbehoevenden in de thuiszorg met OMNIO/VT-statuut;
2º de vastgelegde budgetten voor de kindpremie en de maximumfactuur in de thuiszorg te heroriënteren binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en aan te wenden voor:
a) het wegwerken van de wachtlijsten in de bijzondere jeugdbijstand door meer capaciteit te creëren voor thuisbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen;
b) het wegwerken van de wachtlijsten in de kinderopvang, door extra IKG-plaatsen (inkomensgebonden) te creëren in zelfstandige kinderopvanginitiatieven;
c) het wegwerken van de wachtlijsten in de gezins- en thuiszorg, door een uitbrei-ding van het urencontingent gezinszorg en extra middelen voor de aanvullende thuiszorg en logistieke hulp;
d) het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg voor personen met een handicap, door meer PAB’s (persoonlijkeassistentiebudgetten) toe te kennen;
3º wat betreft het onderdeel begrenzing van de kosten in de residentiële ouderenzorg in het decreet Sociale Bescherming, het nodige onderzoek te doen naar alternatieven, zoals een verhoogd forfait vanuit de zorgverzekering of subsidiëring van de Vlaamse personeelsnormen;
4º de uitgetrokken middelen voor capaciteitsuitbreiding in het aanbod van de gehandi-captenzorg voor 50% te besteden aan persoonlijkeassistentiebudgetten en persoons-volgende convenanten;
5º in de sector van de gehandicaptenzorg een proefproject op te starten met toekenning van een PAB aan de bewoners van een Thomashuis;
6º de sensibiliseringscampagne inzake gehoorschade uit te breiden tot de ouders van jongeren;
7º een wetenschappelijke evaluatie te maken van de preventiecampagnes van de Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg);
8º in samenwerking met de Federale Regering werk te maken van een gecoördineerd hiv- en aidsbeleid tussen de federale overheid en de deelgebieden, en op Vlaams ni-veau een gezondheidsdoelstelling inzake seksuele gezondheid te bepalen, die ook betrekking heeft op de preventie van infectieziekten;
9º de besteding van de huidige budgetten inzake de preventie van hiv te heroriënteren, zodat er voorrang wordt gegeven aan het veldwerk, met bijzondere aandacht voor de doelgroep mannen die seks hebben met mannen en de doelgroep niet-Belgen van Sub-Saharaanse origine;
10º in het nieuwe actieplan in verband met suïcidepreventie expliciet aandacht te besteden aan kwetsbare groepen met een verhoogd risico op zelfdoding, zoals jongeren, oude-ren, holebi’s en transgenderisten, en binnen de vastgelegde budgetten de nodige mid-delen te reserveren om een beleid ten aanzien van die twee doelgroepen uit te voeren;
11º ter voorbereiding op de vermaatschappelijking van de zorg in andere welzijnssecto-ren en de impact ervan op de gezinszorg, op korte termijn een meerjarenplan op te stellen met betrekking tot de uitbreiding van het urencontingent van de gezinszorg;
12º de subsidies voor de financiering van de animatiefunctie om te zetten in een forfait per rustoordbewoner, ongeacht in welk woonzorgcentrum hij of zij verblijft;
13º snel werk te maken van de taakuitzuivering van het zorgpersoneel en daaruit de nodige conclusies te trekken voor de personeelsbezetting;
14º inzake de over te hevelen bevoegdheden na de vorming van de Federale Regering een beleidsplan op te stellen over het toekomstige beleid van de Vlaamse Regering met betrekking tot die bevoegdheden.

Deze motie van aanbeveling werd op 21/12/2011 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 1309 (2011-2012) – Nr 4 van Open Vld bij de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2011-2012

Dossierverloop

Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2011-2012