Motie van aanbeveling bij beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012

Ann Brusseel diende samen met haar collega's Irina De Knop, Gwenny De Vroe, Khadija Zamouri en Sas Van Rouveroij een motie van aanbeveling in bij de beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012.

Ann Brusseel diende samen met haar collega's Irina De Knop, Gwenny De Vroe, Khadija Zamouri en Sas Van Rouveroij een motie van aanbeveling in bij de beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012.

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de toelichting van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand bij de beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012;
– gehoord de besprekingen in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand;
– gehoord het antwoord van de minister;
– overwegende dat acties in het kader van een gecoördineerd en inclusief beleid om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen, te ondersteunen en te versterken, noodzakelijk zijn;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° verder te werken aan de versteviging van de band tussen de Rand en Brussel door:
a) het mogelijk te maken dat Randuitcheques ook besteed kunnen worden in de Vlaamse cultuurhuizen in Brussel en dat cursisten NT2 (Nederlands als tweede taal) vanuit Brussel cultuurcheques krijgen die ze niet enkel in de Vlaams-Brusselse cultuurhuizen kunnen besteden, maar ook in de gemeenschapscentra van de Rand;
b) te onderzoeken hoe het programma-aanbod van tvbrussel kan worden bekeken in het zendgebied van Ring-TV en het programma-aanbod van Ring-TV kan worden bekeken in Brussel;
2° het Vlaamse Randbeleid, de onderwijscapaciteit en de taalondersteuning van de scholen in de Rand, waar nodig, bij te sturen, met het oog op de sterke bevolkingsgroei in Brussel, de daarmee gepaard gaande ontnederlandsing en de resultaten van de Taalbarometer;
3° na te gaan hoe op een duurzame en structurele manier een oplossing kan worden gevonden voor de problematiek in verband met de jeugdinfrastructuur in de zes faciliteitengemeenten;
4° in het licht van de komst van Uplace in Machelen dringend werk te maken van een optimalisering van de ring en de openbaarvervoersmogelijkheden uit te breiden;
5° de achterstand in de Rand verder weg te werken op terreinen als buitenschoolse opvang, bijzondere jeugdbijstand, woonzorgcentra, serviceflats en betaalbare woningen.

Deze motie van aanbeveling werd op 21/12/2011 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 1315 (2011-2012) – Nr 3 van Open Vld bij de beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012

Dossierverloop

Beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012