Meer aandacht voor stereotiepe beeldvorming in onderwijs en reclame!

Tijdens de discussie in de commissie vroeg Ann Brusseel aandacht voor het genderbewust en het vechten tegen stereotiepen in het onderwijs en in de studiekeuze en aandacht voor seksisme in reclame.

Lees hier de tussenkomst van Ann Brusseel.

Onderwijs

Ann Brusseel:  "Het ‘genderbewustmaken’en het vechten tegen stereotiepen zit in de vak overschrijdende eindtermen. Wordt dat voldoende gerealiseerd?

Tijdens de discussie in de commissie vroeg Ann Brusseel aandacht voor het genderbewust en het vechten tegen stereotiepen in het onderwijs en in de studiekeuze en aandacht voor seksisme in reclame.

Lees hier de tussenkomst van Ann Brusseel.

Onderwijs

Ann Brusseel:  "Het ‘genderbewustmaken’en het vechten tegen stereotiepen zit in de vak overschrijdende eindtermen. Wordt dat voldoende gerealiseerd?

Er zijn inderdaad significante verschillen in studiekeuze tussen jongens en meisjes. Er kiezen minder meisjes voor de exacte wetenschappen, voor wiskunde en ICT, zeker als het hogere studies betreft. Daar is al onderzoek naar gedaan. We gaan het daar later over hebben. De studiekeuze iseen kwestie van conditionering. Ze wordt niet alleen op school en via de CLB’s besproken,maar ook met de ouders. Daar moeten we zeker nog op terugkomen.

Reclame

Het is misschien interessant om te weten dat er op 19 juni 2009 een seminarie werd
georganiseerd over de impact van reclame. Dat ging over ‘Seksisme in de reclame. Waar ligt de grens?’. U kunt dat opzoeken. De directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft er toen op aangedrongen om een goede en sluitende definitie te hebben van het concept seksisme. Ik denk dat we daar inderdaad moeten naar streven als we in het onderwijs en de reclame de nadruk willen leggen op de bestrijding van genderstereotypering. De Jury voor Ethische Praktijken heeft daar een opinieonderzoek rond gedaan en op een aantal knelpunten gewezen.

Ik stel voor dat we daar eens over praten. We zouden de aanbevelingen die werden
geformuleerd in de voorbije jaren door verschillende instanties eens onder de loep kunnen nemen. We zouden ze kunnen omzetten in operationele conclusies. Daarvoor wil ik net als de collega’s uw aandacht vragen."

Slotrepliek

Mevrouw Ann Brusseel: Voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik ben blij dat
hij het probleem erkent. Het leeft bij veel mensen en het is zeer complex. We vragen niet
zonder meer om regelgeving. Uiteindelijk ligt de schuld, als ik dat woord mag gebruiken,
voor de overseksualisering of de pornificatie van bepaalde aspecten van de samenleving in grote mate bij de consument zelf.

Als het de spuigaten uitloopt, vind ik wel dat de minister aan de kar zou mogen trekken om
een hevig maatschappelijk debat op gang te trekken. Dat debat moet dan op basis van al het tot nu toe gevoerde onderzoek worden geleverd. Alle actoren die tot meer evenwicht en tot een nuchterder en vrouwvriendelijker beeld in de reclame kunnen bijdragen, moeten hierbij worden betrokken. Ik zou dit in elk geval toejuichen.

Wat het onderwijs betreft, suggereer ik hierover een heel breed debat te voeren. Ik suggereer de minister tevens om, eventueel in samenspraak met het werkveld, goed op te volgen of de vakoverschrijdende eindtermen al dan niet worden behaald.

Lees hier het volledige verslag van de vragen (VOU 132 en 162) rond stereotiepe beeldvorming over mannen en vrouwen (in het algemeen en in de reclame).