Krijgt het succesvolle initiatief van de Leerkliniek van het UZ Brussel navolging / uitbreiding?

Leerkliniek UZ Brussel

Op 1 september 2009 startte de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel samen met het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) met de Leerkliniek, een multidisciplinair expertisecentrum voor gespecialiseerde diagnostiek van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Leerkliniek UZ Brussel

Op 1 september 2009 startte de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel samen met het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) met de Leerkliniek, een multidisciplinair expertisecentrum voor gespecialiseerde diagnostiek van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

In 2009 werd dit project goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor kinderen die in het Brussels hoofdstedelijke gewest gedomicilieerd zijn. Vorig jaar werden 42 kinderen geholpen, voor dit jaar staan 84 dossiers gepland. Dit jaar beschikt de Leerkliniek over 44.000 euro subsidie uit het Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarmee worden personeel en werking betaald.

Project beperkt tot kinderen met domicilie in Brussel

De Leerkliniek richt zich naar kinderen van zes tot zestien jaar die in het Brusselse gewest gedomicilieerd zijn en die Nederlandskundig zijn. Echter, twee derde van de aanvragen die bij het COS terecht komen komt uit Vlaams-Brabant en de leerkliniek mag die kinderen / jongeren niet helpen omdat ze beperkt is tot Brussel.

Hoeveel zes- tot zestienjarigen niet de vereiste hulp kregen, heeft de Leerkliniek niet bijgehouden, maar ze schatten dat het er zeker “tientallen” zijn. In die raming zitten ook kinderen van wie de ouders de eenmalige patiëntenbijdrage van 150 euro niet kunnen betalen. Op termijn wil de Leerkliniek graag 250 kinderen helpen.

Kent dit succesvolle initiatief navolging in Vlaanderen?

Ann Brusseel: "De Leerkliniek van het UZ Brussel is een duidelijk succes. Door dit initiatief zijn de wachtlijsten voor de +8-jarigen bij de Brusselse COS gedaald. Ik wou van de minister weten of er initiatieven worden genomen om gelijkaardige initiatieven te koppelen aan andere ziekenhuizen / welzijnscentra in Vlaanderen. "

In zijn antwoord stelde minister Vandeurzen dat er momenteel nog geen concrete plannen bestaan om gelijkaardige initiatieven te koppelen aan andere ziekenhuizen / welzijnscentra in Vlaanderen en er nog niet overlegd werd met de collega’s van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Minister Jo Vandeurzen: "Het project is zeker zinvol gelet op de wachtlijst bij de centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) en er zal onderzocht worden of een verbreding binnen Vlaanderen tot de mogelijkheden behoort. Rekening houdend met het doelpubliek en de doelstelling van de Leerkliniek ligt de verantwoordelijkheid zowel bij het departement Onderwijs als het departement Welzijn. Om de diverse inspanningen te optimaliseren moet er gezocht worden naar synergieën tussen het COS en de Leerkliniek. COS spitsen zich eerder toe op vroegdiagnostiek bij jonge kinderen terwijl de Leerkliniek een verdere opvolging op zich neemt en zich eerder richt tot oudere kinderen met leerproblemen. Voor schoolgaande kinderen zijn de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) het orgaan bij uitstek en zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de detectie van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Er is echter nood aan kennisoverdracht naar de CLB’s en aan de mogelijkheid om bij specifieke of complexe problematieken waar de kennis van het CLB of het COS ontoereikend is, door te verwijzen naar de Leerkliniek als 2de lijnsdienst. Daarom zal dit project in de eerste plaats besproken worden met het departement Onderwijs."

Ann Brusseel: "Ik ben tevreden dat de mogelijkheden onderzocht zullen worden, maar had toch gehoopt op een concreter antwoord met duidelijk engagement en deadlines. We volgen dit thema verder op!"

Lees hier het  volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 52) over de leerkliniek van het UZ Brussel.