Kom op tegen planlast!

Naar aanleiding van de bespreking van het onderzoeksrapport “Planlastvermindering in het leerplichtonderwijs” roept Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld), Minister Smet op om een voortrekkersrol op zich te nemen in de strijd tegen planlast.

Gisteren werd in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement het onderzoeksrapport “Planlastvermindering in het leerplichtonderwijs” van de Antwerp Management school voorgesteld.

Naar aanleiding van de bespreking van het onderzoeksrapport “Planlastvermindering in het leerplichtonderwijs” roept Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld), Minister Smet op om een voortrekkersrol op zich te nemen in de strijd tegen planlast.

Gisteren werd in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement het onderzoeksrapport “Planlastvermindering in het leerplichtonderwijs” van de Antwerp Management school voorgesteld.

In dit onderzoek werd nagegaan wat er onder planlast wordt verstaan, hoe planlast in relatie staat tot het verwachte kwaliteitsbeleid dat scholen geacht worden te voeren en hoe we die planlast kunnen verminderen. Er werden heel wat aanbevelingen gedaan aan de verschillende betrokken partijen om de planlast te verminderen: schooldirecties, schoolbesturen en scholengemeenschap, Ministerie van Onderwijs, netten en koepels, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding en de CLB’s.

Ann Brusseel: “In het algemeen liggen de aanbevelingen in de lijn van de verwachtingen, maar er werden toch een aantal zeer duidelijke adviezen geformuleerd aan het adres van het departement onderwijs. Op het niveau van de schooldirecties is dringend nood aan professionaliseringstrajecten, begeleiding en een dynamisch HRM-beleid. Eén van de meest praktische aanbevelingen is de creatie van een ‘lastenmonitor’ voor bestaande regelgeving. In dat kader zou men een meldpunt moeten oprichten voor gevallen van irriterende regeldruk. Zo kan men de bureaucratische valkuilen analyseren en vervolgens oplossingen aanbieden. Ook de suggestie om de toenemende juridisering aan te pakken via een onafhankelijk rechtscollege vind ik een zeer goed idee.

De onderzoekers wezen er ook op dat het concept van de vakoverschrijdende eindtermen (VOETEN) moet worden herzien. Het systeem van de VOETEN zorgt voor een immense papierwinkel die totaal nutteloos is. Ofwel is een thema belangrijk genoeg om opgenomen te worden in de eindtermen van een vak (gezondheidseducatie, duurzame ontwikkeling …), ofwel niet en dan hoef je er de leerkracht niet mee te belasten. De school kan niet alles oplossen.

Ook op het niveau van de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleiding dienen er afspraken gemaakt te worden, beiden moeten werken aan uniformiteit in hun adviezen en eisen aan scholen. Nu heerst wat onduidelijkheid over de gehanteerde kwaliteitsnormen. Ik denk overigens dat doorlichtingen meer aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van de lessen en de evaluaties van leerlingen, dan voor verslagen van vergaderingen en jaarvorderingsplannen. Ik hoop dat de Minister zijn verantwoordelijkheid neemt in de strijd tegen planlast en dat hij de aanbevelingen incorporeert in zijn hoofdstuk planlast in het nieuwe onderwijsdecreet OD XXIII dat binnenkort voorligt.” besluit Ann Brusseel.