Kies voor wetenschap en techniek!

Gisteren bespraken de verenigde commissies Economie en Onderwijs van het Vlaams Parlement het STEM-rapport van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI). In dit rapport wordt de problematiek van de afnemende keuze van jongeren voor wetenschappelijke en technische studies (STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics) in kaart gebracht. “Onze fractie is tevreden met dit rapport omdat het in Vlaanderen stilaan na twaalven aan het worden is op het vlak van wetenschappelijke en technische studies en beroepen. Indien Vlaanderen echt in de top 5 van de Europese regio’s wil – zoals het Vlaanderen 2020-plan stelt – en indien het een structurele economische groei nastreeft, moeten we meer jongeren naar deze studies én beroepen zien te krijgen. Maar hiervoor is een gericht beleid nodig, geen reeks projecten.”, zeggen Vlaams Volksvertegenwoordigers Fientje Moerman en Ann Brusseel.

“Het rapport doet 34 aanbevelingen aan de beleidsmakers, gaande van vernieuwingen in onderwijs, en solide mediastrategieën tot alle mogelijke samenwerkingen met de VDAB en de bedrijfswereld. Wij willen eerst en vooral de aanbevelingen op vlak van onderwijs gerealiseerd zien, want daar wordt de basis gelegd. Voor Open Vld moet in eerste instantie de lerarenopleiding versterkt worden en meer studenten aantrekken. Uit het recente TIMMS-onderzoek is gebleken dat de wetenschappelijke geletterdheid van onze lagere schoolkinderen ondermaats is en ook de eindtermen van de eerste graad middelbaar onderwijs worden niet steeds gehaald. De kandidaat onderwijzers moeten om te beginnen meer uren wetenschappen, techniek en wereldoriëntatie in hun curriculum krijgen. De onderwijzers die al voor de klas staan moeten op nascholing, net als de collega’s middelbaar onderwijs die ook de recente ontwikkelingen in de STEM-domeinen moeten kennen. Je kan je leerlingen niet warm maken voor wetenschappen en techniek als je er zelf niet genoeg van kent, of de didactiek niet stevig onder de knie hebt. Voor exacte wetenschappen en technische vakken moet je de leerstof aanschouwelijk brengen, zo kun je aan leerlingen tonen hoe boeiend en verrassend wetenschappen, technologie en techniek zijn.”, aldus Brusseel.

“In het rapport wordt ook een lans gebroken voor specifieke benaderingen voor meisjes, die ondervertegenwoordigd zijn in tal van STEM-richtingen. Ook de Europese Commissie probeert eraan te werken met haar campagne ‘Science, it’s a girl thing’. Maar het tijdperk van de onderzoeken, studies en de pilootprojecten is voorbij. We horen al jaren hetzelfde, stop! Er moet een degelijk mainstreambeleid op alle niveaus gevoerd worden: vanaf het einde van het lager onderwijs en in de loop van het middelbaar onderwijs moeten leerlingen beter georiënteerd worden op basis van hun competenties en hun talenten. Leerkrachten en CLB’s moeten loskomen van de genderstereotype clichés en overtuigingen die nog te sterk aanwezig zijn in de samenleving, in de scholen en bij de ouders. Een professionele studiekeuzebegeleiding stuurt meisjes niet zomaar naar de afdeling verpleging of verzorging, maar kijkt naar alle afdelingen. Universiteiten en hogescholen moeten op hun infodagen actief mikken op vrouwelijke studenten voor de studierichtingen waar ze nu ondervertegenwoordigd zijn, ze mogen de visvijver aan talent niet links laten liggen. De vooroordelen moeten de wereld uit.”, aldus Fientje Moerman

Ondertussen verwijst Onderwijsminister Smet bij alle vragen en voorstellen keer op keer naar het aanslepende lerarenloopbaandebat of naar de hervorming van het secundair onderwijs, beide dossiers zitten echter volledig vast. Zo verliest hij kostbare tijd om dringende en noodzakelijke ingrepen te doen, niet alleen om meer leerlingen klaar te maken voor de arbeidsmarkt, maar ook om hen beter kennis te leren maken met de boeiende wereld van wetenschappen, techniek en wiskunde.