Integrale toegankelijkheid welzijnssector loopt vertraging op!

VIPA – Integrale toegankelijkheid

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een actieplan opgesteld rond de aandacht voor integrale toegankelijkheid bij VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

VIPA – Integrale toegankelijkheid

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een actieplan opgesteld rond de aandacht voor integrale toegankelijkheid bij VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de publieke infrastructuur” en als operationele doelstelling “de actualisering van de VIPA-regelgeving, via inbouw van een clausule m.b.t. integrale toegankelijkheid.”

In 2009 sloten VIPA en de vzw Enter een raamovereenkomst met als doel een traject te ontwikkelen om zowel medewerkers, klanten als bevoegde functionele agentschappen gevoelig te maken voor het belang van de integrale toegankelijkheid van de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

De concrete doelstellingen in de overeenkomst waren de volgende:

  • richtlijnen ontwikkelen voor de verschillende VIPA-sectoren met in een eerste fase de sector van de ouderen en de thuiszorgondersteunende voorzieningen die in aanmerking komen voor VIPA-investeringssubsidies (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en lokale dienstencentra);
  • aangeven hoe het toegankelijkheidsaspect kan geïntegreerd worden in interne processen;
  • adviseren m.b.t. concrete dossiers.

Ann Brusseel: "De vooropgestelde timing van deze doelstellingen was het voorjaar van 2010, maar deze timing werd niet gehaald. Daarom vroeg ik aan Vlaams welzijsminister hoe dat komt en wanneer de doelstellingen dan wel zullen gerealiseerd worden.

Uit het antwoord van minister Vandeurzen blijkt dat de samenwerking tussen VIPA en de vzw Enter door administratieve factoren pas begin 2010 kon starten. Het tijdspad werd tevens bijgestuurd om extra ruimte te geven aan bezoeken op het werkveld en om de opgedane praktijkervaring te analyseren en te toetsen. De vooropgestelde doelstellingen voor de sector van de ouderen en de thuiszorgondersteunende voorzieningen moet tegen eind 2010 worden gerealiseerd.

Ik zal dit zeker verder opvolgen."

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 354) over integrale toegankelijkheid binnen het VIPA.