Huisverbod bij dreigend familiaal geweld in meer dan één op de drie gevallen overtreden

Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Ann Brusseel (Open Vld) wil dat het tijdelijk huisverbod als preventieve maatregel bij dreigend intrafamiliaal geweld meer wordt toegepast door de parketten. Sinds 2012 hebben de parketten immers de mogelijkheid om bij crisissituaties een tijdelijk huisverbod op te leggen ten aanzien van de potentiële dader maar uit de door haar opgevraagde cijfers blijkt dat deze maatregel slechts sporadisch zou worden opgelegd.

Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Ann Brusseel (Open Vld) wil dat het tijdelijk huisverbod als preventieve maatregel bij dreigend intrafamiliaal geweld meer wordt toegepast door de parketten. Sinds 2012 hebben de parketten immers de mogelijkheid om bij crisissituaties een tijdelijk huisverbod op te leggen ten aanzien van de potentiële dader maar uit de door haar opgevraagde cijfers blijkt dat deze maatregel slechts sporadisch zou worden opgelegd.

Uit een parlementaire vraag van Brusseel aan de minister van justitie, Koen Geens (CD&V) blijkt immers dat volgens de gegevensbank van de procureurs-generaal het tijdelijk huisverbod in 2013 in 32 dossiers werd toegepast en in 2014 in 33 dossiers.

Wel blijkt de gegevensbank onvolledig te zijn. Zo zou deze maatregel nog nooit zijn toegepast in Brussel, terwijl tegelijkertijd blijkt uit de gegevensbank dat er in 2014 vijf overtredingen waren van het tijdelijk huisverbod. Een andere bijzondere vaststelling is dat de maatregel van het tijdelijk huisverbod in 40% van de gevallen in Doornik zou zijn opgelegd. De Minister bevestigt dit in zijn antwoord: “De verdeling van de dossiers per arrondissement laat vermoeden dat de coderingsrichtlijnen niet strikt zijn gevolgd in alle correctionele parketten.”

“Ik hoop dat de minister bij de arrondissementen zal aandringen op een goede opvolging van de coderingsrichtlijn. Een degelijk beleid moet immers gestoeld zijn op accurate gegevens.”, stelt Brusseel.

Uit de onvolledige cijfers blijkt alvast dat niet alle parketten het tijdelijk huisverbod als preventieve maatregel inzake partnergeweld toepassen op het terrein. Dit is bijzonder jammer daar deze maatregel (van 2012) net als doel heeft om een gewelddadige escalatie te voorkomen. Helemaal zorgwekkend is dat in de weinige gevallen dat het tijdelijk huisverbod wordt toegepast deze maatregel in één op de drie gevallen wordt overtreden. Hieruit leid ik af dat de maatregel niet alleen te weinig wordt toegepast, maar bovendien dat er te weinig wordt ingezet op de naleving van de maatregel door de partner.

Brusseel, die onlangs optrad als rapporteur van partnergeweld in de unaniem goedgekeurde evaluatie van twintig jaar gelijke kansenbeleid in de Senaat, herneemt dan ook de daarin naar voor geschoven beleidsaanbevelingen. Ten eerste moet het tijdelijk huisverbod als maatregel in herinnering worden gebracht bij de verschillende parketten. Ten tweede moet justitie werk maken van een instrument voor risicotaxatie om aldus een bredere en effectievere toepassing te bekomen van deze maatregel.

“Het verheugt mij alvast dat minister Geens deze piste genegen is. Ik roep de minister op om bij de evaluatie van het huisverbod te onderzoeken hoe men de overtredingen ervan kan terugdringen door betere controle en desgevallend een zwaardere bestraffing van overtredingen.”

Tot slot verwijst Brusseel expliciet naar het regeerakkoord waarin zwart op wit staat dat partnergeweld prioritair moet worden aangepakt. Eén van de belangrijkste preventieve instrumenten inzake familiaal geweld is de tijdelijke uithuiszetting van de potentiële geweldenaar.