Het Voorrangsbeleid Brussel onder de loep

De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen organiseerde op 15 maart 2011 samen met de Commissie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in een gemeenschappelijke commissievergadering een gedachtewisseling over het syntheserapport van 8 jaar evaluatieonderzoek van Voorrangsbeleid Brussel (VBB) 2001-2008. Beleidsaanbevelingen voor de ondersteuning van het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Ann Brusseel had een aantal vragen en opmerkingen.

De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen organiseerde op 15 maart 2011 samen met de Commissie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in een gemeenschappelijke commissievergadering een gedachtewisseling over het syntheserapport van 8 jaar evaluatieonderzoek van Voorrangsbeleid Brussel (VBB) 2001-2008. Beleidsaanbevelingen voor de ondersteuning van het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Ann Brusseel had een aantal vragen en opmerkingen.

Mevrouw Ann Brusseel heeft enkele concrete vragen over de ondersteuning. Vinden de gastsprekers dat ze voldoende ondersteuners hebben? Er werd een tijdje vraaggestuurd gewerkt. Kon er aan alle vragen voldaan worden?

Kunnen VBB en OCB voldoende complementair werken met de GOK-medewerkers of zijn de overlappingen problematisch?

De spreker deelt de mening dat de lerarenopleiding voor problemen staat. De diversiteit in de Brusselse scholen is voor jonge leerkrachten vaak een uitdaging. Werd er al overleg gepleegd met de hogescholen die lerarenopleidingen aanbieden? Wordt VBB/OCB beschouwd als een ernstige partner? Kunnen aspirant-leerkrachten stage lopen bij OCB of VBB?

Hoe staan de gastsprekers tegenover onderwijs in de eigen taal en cultuur? Hoe kan hiermee omgegaan worden in Brussel? Mevrouw Brusseel brengt verschillende Brusselse projecten onder de aandacht.

Tijdens de uiteenzetting werd verwezen naar het huiswerkbeleid. Mevrouw Ann Brusseel stelt zich vragen bij de omstandigheden waarin kinderen uit kansarme gezinnen hun huiswerk moeten maken. Zou het beter zijn voor de kinderen om het huiswerk af te schaffen? Moet in Brussel extra ingezet worden op de Brede School? De Brede School is echter een duur project. Zullen de gastsprekers hiervoor de minister van Onderwijs aanspreken?

Ten slotte vraagt de spreker hoe men het beroep van leerkracht aantrekkelijker kan maken.

Lees hier het volledig verslag van de gedachtewisseling over het syntheserapport van 8 jaar evaluatieonderzoek van Voorrangsbeleid Brussel (VBB) 2001-2008. Beleidsaanbevelingen voor de ondersteuning van het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Stuk 1087 N° 1