Het hoofddoekenverbod is geen discriminatie!

In openbare scholen is er plaats voor gelovigen van allerlei godsdiensten, maar ook voor niet-gelovigen. Dat pluralistisch karakter dreigde in Antwerpen en Hoboken verloren te gaan. Wat vaak wordt vergeten is dat in diezelfde scholen waar nu een verbod geldt voor het dragen van levensbeschouwelijke symbolen, wel zedenleer wordt gegeven als keuzevak voor de niet-gelovigen, en vijf godsdiensten als keuzevak, waaronder Islam, voor de gelovigen. Bij het begin van het schooljaar maken de ouders van de leerlingen daarvoor een keuze die dan geldt voor de rest van het schooljaar.

In openbare scholen is er plaats voor gelovigen van allerlei godsdiensten, maar ook voor niet-gelovigen. Dat pluralistisch karakter dreigde in Antwerpen en Hoboken verloren te gaan. Wat vaak wordt vergeten is dat in diezelfde scholen waar nu een verbod geldt voor het dragen van levensbeschouwelijke symbolen, wel zedenleer wordt gegeven als keuzevak voor de niet-gelovigen, en vijf godsdiensten als keuzevak, waaronder Islam, voor de gelovigen. Bij het begin van het schooljaar maken de ouders van de leerlingen daarvoor een keuze die dan geldt voor de rest van het schooljaar.

Wat dreigde in Antwerpen en Hoboken was dat de groep hoofddoekdragers dermate groot werd dat je in de praktijk evolueert naar een moslimschool en dan dreigt het eerder vermelde pluralistisch karakter verloren te gaan.

Immense druk van extremisten
Wat zeker in dit hele debat niet mag ontkend of gerelativeerd worden is de enorme druk die er op directies, leerkrachten en moslima’s werd uitgeoefend. Die druk is een schande omdat zij mensen hindert in het maken van een vrije keuze maar ook omdat die druk vaak wordt uitgeoefend door mannen die vrouwen beschouwen als minderwaardige wezens. Diezelfde mannen zijn ook tegenstander van onze liberale rechtstaat.

Vandaag zijn er ook moslimlanden waar een hoofddoekenverbod geldt in publieke functies én op scholen. We denken hierbij aan Turkije en Tunesië. In Tunesië is de Islam de staatsgodsdienst. Er bestaat dus officieel niets anders. Maar toch werd er een hoofddoekenverbod ingevoerd.

Geen discriminatie van moslims
Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen is geen discriminatie ten aanzien van de moslims. De vrijheid van godsdienstbeleving is niet absoluut en kan volgens de grondwet worden beperkt. Voorwaarde is dat die maatregel voor elke geloofsovertuiging of filosofische strekking van toepassing is. De beslissing van de Centrale Raad van het Gemeenschapsraad strookt met die principes.

Onderwijs is de toekomst
Onderwijs en opleiding, het halen van een diploma, zijn de belangrijkste kansen die aan jonge mensen kunnen worden geboden. Een diploma verhoogt de kansen substantieel. Minister Pascal Smet moet uit zijn kot komen. Als minister van Onderwijs én als minister van Gelijke Kansen moet hij alle betrokken partijen rond de tafel brengen en wijzen op de verpletterende verantwoordelijkheid die zij dragen voor deze jonge moslima’s die vandaag niet aanwezig zijn in de klas. Men is bezig hun toekomst op te offeren op basis van valse argumenten.

Als Open Vld-parlementsleden zijn wij gewonnen voor de aanpak van het gemeenschapsonderwijs met een centraal verbod. Een decretale regeling waarbij dat verbod wordt uitgebreid naar alle onderwijsnetten, waaronder het vrije net, lijkt ons juridisch moeilijk haalbaar. Je zit in dat laatste geval met oneindig veel inrichtende machten, in tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs waar er maar één is, en dus wordt een decretale regeling daar uitermate moeilijk.

Geen moslimscholen
We zijn niet gewonnen voor de oprichting van zogenaamde “moslimscholen”. Grondwettelijk bestaat dat recht en daar gaan wij niet aan tornen maar die scholen bevorderen de integratie van moslims in onze samenleving niet. Bovendien moet je als inrichtende macht van zo’n moslimschool kunnen garanderen dat het aangeboden lessenpakket beantwoordt aan de eindtermen om erkende diploma’s of getuigschriften af te leveren. Dat is een gigantische opdracht waar de kans op niet-slagen voor die inrichtende machten heel reëel is.

We hopen dat in dit debat de redelijkheid snel terug de bovenhand krijgt. Dat directies, leerkrachten, leerlingen, terug bezig kunnen zijn met elk hun opdrachten : lesgeven en les volgen en zo de weg bereiden naar een open samenleving met kansen voor iedereen !

Daarom dienden Marino Keulen – Gewezen Vlaamse minister van Inburgering, Sven Gatz Open Vld – Fractieleider Vlaams Parlement, Marleen Vanderpoorten – Gewezen Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse volksvertegenwoordigers Ann Brusseel, Irina De Knop en Vera Van Der Borght hierover een met redenen omklede motie in.

Deze motie werd verworpen in de plenaire vergadering van 28 september 2009.

Open Vld motie 120 over de gevolgen van het hoofddoekenverbod in de Antwerpse Athenea

Dossierverloop