Gunning prioritaire nascholing

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing stelt dat de Vlaamse Regering op eigen initiatief nascholing kan organiseren. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 regelt de procedure voor deze nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Rege-ring. Elk jaar kan de minister van Onderwijs en Vorming een aantal thema’s naar voor schuiven voor nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering. De uitvoering van deze projecten wordt toegewezen aan nascholingsprojecten waarvan de kwaliteit vooraf door een commissie wordt beoordeeld. Die nascholingsprojecten zijn netoverschrijdend en gratis voor de deelnemers. De overheid legt hiervoor 1.500.000 euro vast.

Voor het schooljaar 2010-2011 werden volgende projecten in aanmerking genomen:

Thema 1: Herstelgerichte methodieken.

  • Project “Groeien en leren door conflicten: werken aan herstelgerichte schoolcultuur” van de nascho-lingsorganisatie vzw De Bekwame Boon uit Drongen.

Thema 2: Studiekeuze en studiekeuzebegeleiding:

  • Project “Later, als ik groot ben…Onderwijsloopbaanbegeleiding op school” van de nascholingsorga-nisatie vzw Nascholing in het katholiek onderwijs uit Brussel.
  • Project “Voor elk talent een passend leertraject” van de nascholingsorganisatie Vrij CLB regio Gent uit Gent.
  • Project “Op ontdekkingsreis. Werken aan horizonverruiming, keuzebekwaamheid en zelfconceptver-heldering vanaf de kleuterschool” van de nascholingsorganisatie vzw Nascholing in het katholiek onderwijs uit Brussel.

Thema 3: Lokaal professionaliseringsbeleid:

  • Project “PION(4)IER. Vier pionnen voor een beleid voor duurzame professionele en institutionele ontwikkeling in onderwijsinstellingen. Nascholingsbeleid leren voeren vanuit de implementatie van zelf gekozen vernieuwing” van de nascholingsorganisatie vzw Nascholing in het katholiek onderwijs uit Brussel.
  • Project “Kopschuif: een frisse kijk op school- en lerarenprofessionaliteit” van de nascholingsorgani-satie Arteveldehogeschool uit Gent.

Opvallend hierbij is dat de geselecteerde nascholingsorganisaties allemaal uit het Gentse (Gent + Drongen) of Brussel komen.

Ann Brusseel: "Het viel mij op dat de geselecteerde nascholingsorganisaties allemaal uit het Gentse of Brussel kwamen. Ik wou dan ook van de minister weten welke procedure er werd gevolgd bij de selectie en gunning. Ik ben blij te lezen dat de kwaliteit van de voorgestelde inhoud de enige bepalende factor vormt in de beoordeling van de te subsidiëren projecten en dat er geen contingenten met betrekking tot regio, netten en thema's werden vastgelegd."

De gunningsprocedure:

De 44 hoger beschreven projecten werden voorgelegd aan een commissie, die op 29 maart 2010 vergaderde in functie van de beoordeling van de ingediende dossiers. De commissie waarvoor per thema experten aangesteld werden, beoordeelde de projecten op hun relevantie en kwaliteit, volgens de criteria voorzien in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering (zoals gewijzigd). Op basis van de beoordeling gaf de commissie elk project een gemotiveerde score. Ter ondersteuning van het beoordelingsproces maakten de commissie¬leden gebruik van een beoordelingsinstrument dat ondermeer peilde naar de aansluiting bij het thema, de doelstellingen, inhoud en methode, organisatie en expertise en evaluatie.

De kwaliteit van de voorgestelde inhoud vormt de enige bepalende factor in de beoordeling van de te subsidiëren projecten. Er worden a priori geen contingenten met betrekking tot regio, netten en thema’s vastgelegd. De nascholingsprojecten richten zich immers naar alle scholen uit de doelgroep over gans Vlaanderen. De sessies worden meestal op de deelnemende school of in de buurt van de school georganiseerd, zodat de deelnemers een minimale verplaatsing moeten maken. De praktische organisatie kan zo geen belemmerende factor voor deelname betekenen. Vanuit het departement Onderwijs & Vorming wordt beklemtoond dat de nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering netoverschrijdend is. De nascholingsorganisaties worden aangespoord om zich open te stellen voor alle scholen uit de doelgroep.

Uit het antwoord van de minister blijkt tevens dat elke nascholingsorganisatie één of meerdere projecten kon indienen voor een subsidiebedrag van maximaal 125.000 euro per project.

In het antwoord van Minister Smet kunt u volgende tabellen vinden:

  • Overzicht van alle ingediende projecten voor het schooljaar 2010-2011 met vermelding van thema, nascholingsorganisatie, provincie en net.
  • Overzicht van de toegekende budgetten aan de geselecteerde nascholingsorganisaties.

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV460) over de gunning van de prioritaire nascholing.