Genderneutraliteit lesmateriaal onderwijs

In zijn beleidsbrief Onderwijs 2010-2011 engageert de minister zich om genderdiversiteit in het beleid van de scholen te integreren. In dit opzicht streeft de minister onder andere naar meer genderneutraliteit bij de gebruikte lesmaterialen en naar het vermijden van stereotype beeldvorming in brede zin in het lesmateriaal.

In zijn beleidsbrief Onderwijs 2010-2011 engageert de minister zich om genderdiversiteit in het beleid van de scholen te integreren. In dit opzicht streeft de minister onder andere naar meer genderneutraliteit bij de gebruikte lesmaterialen en naar het vermijden van stereotype beeldvorming in brede zin in het lesmateriaal.

Screening lesmateriaal?

Ann Brusseel: "Ik vroeg naar de screening van het bestaande lesmateriaal. Minister Smet verwees naar een lopende screening van veel gebruikte handboeken in het lager onderwijs op vlak van beeldvorming over gender, seksuele identiteit en gezinssamenstelling door Cavaria.  Dit zal resulteren in praktische instrumenten die kunnen worden ingezet in verschillende beleidsdomeinen (onderwijs en jeugdwerk) én in de thuisomgeving. Twee prioritaire doelgroepen worden met een ander objectief benaderd: jongeren, ouders, leerkrachten kunnen eruit opsteken in welke mate boeken/lesmaterialen erin slagen genderbewuste en niet-heteronormatieve beeldvorming uit te dragen; uitgeverijen (en hun auteurs, maar ook ouders en scholen) leren zien wat beter kan en hoe. De checklist is een specifieke vertaling van en werkt complementair aan de checklist die Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) heeft ontwikkeld om het brede educatieve veld in België te ondersteunen bij de ontwikkeling en het gebruik van leermiddelen die de principes van positief omgaan met diversiteit omvatten."

Checklist voor uitgeverijen?

Uit het overleg met de educatieve uitgeverijen in het kader van het Gelijkekansenbeleid bleek dat er vraag was naar een "checklist" waarin de verwachtingen naar uitgeverijen op vlak van gender, holebi en etnisch-culturele achtergrond samen in één document verwerkt werden. Ann Brusseel vroeg of er werk wordt gemaakt van een dergelijke “checklist”. Minister Smet antwoordde dat Gelijke Kansen en Onderwijs samen zullen bekijken hoe het verder kan. Dit voorjaar worden de bevindingen uit het project (in het kader van gelijkekansenbeleid) en de checklist gepresenteerd voor vooral uitgeverijen en leerkrachten basisonderwijs.

Andere initiatieven rond (sensibilisering) beeldvorming in educatief en didactisch materiaal?  

 – de bundel ‘Eerste Lijn’ die in januari 2011 via Klasse voor Leraren aan het onderwijspersoneel verspreid werd (http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn.php) was gewijd aan de genderthematiek. De publicatie (200 000 ex.) biedt onderwijsbetrokkenen (leerkrachten, clb, ouders, …) achtergrondinformatie over klasinteractieprocessen, expertise, suggesties voor een concretisering qua schoolmanagement, educatief materiaal… In de aanloop naar januari hebben ook de overige magazines Yeti, Maks!, Klasse voor ouders stilgestaan bij de genderthematiek. Vorig schooljaar was er een vergelijkbare communicatie-actie naar aanleiding van de publicatie Eerste Lijn over Gezinsvormen.

– het project van GenderatWork vzw ‘Gender in het kleuteronderwijs’ (gesubsidieerd vanuit Gelijke Kansen). Daarbinnen wordt een brochure voorbereid voor het kleuteronderwijs, waarin een informatief deel en een deel met tips en methodieken wordt opgenomen. De makers vertrekken van een actie-onderzoek in een aantal scholen en met medewerking van een aantal leerkrachten. De brochure rapporteert over het actie-onderzoek en biedt informatie over gender, alsook tips en methodieken. Er is ook extra aandacht voor de communicatie met ouders en voor het werken over moeder- en vaderdag. De bekendmaking van de brochure zal o.a. gebeuren via studiedagen e.d. binnen het onderwijslandschap.

Lees hier het volledig verslag van deze parlementaire vraag (SV 201) over de genderneutraliteit van het lesmateriaal in scholen.