Gendermainstreaming binnen het Europees Sociaal Fonds

Gendermainstreaming binnen het Europees Sociaal Fonds

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid werd voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het actieplan “Gendermainstreaming binnen ESF” opgesteld door het ESF (Europees Sociaal Fonds).

Gendermainstreaming binnen het Europees Sociaal Fonds

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid werd voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het actieplan “Gendermainstreaming binnen ESF” opgesteld door het ESF (Europees Sociaal Fonds).

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het creëren van meer gendergelijkheid’ en als operationele doelstellingen: “het uitwerken van een gendermainstreamstrategie voor alle ESF-projecten” en “het uitwerken van oproepen voor specifieke genderprojecten.”

Gendermainstreaming ESF-projecten

Bevraging over implementatie gender in ESF-projecten

Ann Brusseel: "In de verslagfiche staat dat er begin 2010 experten werden aangetrokken om promotoren te bevragen naar de implementatie van gender in hun project. Op basis van de analyse van de antwoorden zal een actieplan opgesteld worden, dat zal opgevolgd worden via indicatoren. Ik wou weten hoe het staat me de resultaten van dit onderzoek en het eventuele actieplan."

Details in verband met de gunningsopdracht kunt u lezen in het bijgevoegde verslag van deze parlementaire vraag. De opdracht werd in januari 2010 gegund aan de organisaie Femco en kostte 4.850 euro. Femco heeft een bevraging opgesteld en via mail naar ESF-promotoren gestuurd. Er werden 394 enquêtes begonnen en 234 enquêtes volledig ingevuld. Deze antwoorden werden geanalyseerd en leverden zowel enkele cijfermatige gegevens op als de aanzet van een actieplan.

Enkele resultaten uit de analyse van de enquête:

  • 25% van de organisaties heeft geen diversiteitsbeleid
  • 63% van onze ESF-promotoren neemt geen maatregelen om rekrutering van vrouwen te bevorderen
  • 52% heeft meer mannen dan vrouwen in hogere functies
  • 92% vindt dat verschil man/vrouw iets kan bijbrengen aan de organisatie
  • 75% vindt dat men door meer diversiteit beter kan inspelen op behoeften van klanten
  • 67% geeft aan het evenwicht M/V te willen verbeteren

Uit de antwoorden van de promotoren bleek dat er zowel nood is aan sensibilisering als aan concrete instrumenten om een juiste genderanalyse binnen het bedrijf door te voeren en vervolgens een goed genderbeleid uit te werken.

Uit interviews met ESF-medewerkers bleek dat deze vragen ook voor hen gelden: ook zij willen concrete instrumenten en hebben behoefte aan sensibilisering.

Actieplan

Het voorgesteld actieplan onderscheidde 2 doelgroepen (ESF-medewerkers en promotoren) en 2 doelstellingen (sensibiliseren en kennis verhogen).

Enkele van de opgenomen acties zijn:

  • opstellen van ‘gender’ adviezen bij projectaanvragen (dit betekent verhogen van kennis bij ESF-medewerkers);
  • opstellen van een gender handleiding (zowel voor promotoren als ESF-medewerkers);
  • opnemen van een rubriek gender in de ESF-Nieuwsbrief (promotoren sensibiliseren);
  • inrichten van gender seminaries (ESF-promotoren, zowel sensibiliseren als kennis verhogen).

Een aantal van deze acties werden ondertussen voorgelegd aan het intern coördinatiecomité van het ESF-Agentschap en zijn ondertussen uitgevoerd of staan op stapel.
Zo werd bij een 30-tal projecten van de oproep Mensgericht Ondernemen per project een genderadvies gegeven; de goedgekeurde promotoren van deze oproep zullen een opleiding gendermainstreaming krijgen (verplicht te volgen), de tekst van de brochure rond gendermainstreaming werd aangeleverd door Femco en wordt nu intern op punt gezet, er worden in december 2010 twee seminaries rond gender georganiseerd.
Het is uiteraard de bedoeling om de acties rond gendermainstreaming binnen het ESF ook in de toekomst te behouden en verder uit te bouwen, rekening houdende met de 2 doelgroepen en de 2 doelstellingen.

Ann Brusseel: "De resultaten van de bevraging tonen duidelijk aan dat niet tegenstaande mensen zich wel bewust zijn van de nood en de positieve aspecten van een diversiteitsbeleid, de praktijk er toch nog steeds heel anders uitziet. Er is een duidelijke nood aan sensibilisering en concrete instrumenten. Het is positief dat er een actieplan werd opgesteld. Ik zal de lopende acties opvolgen en toezien op de toekomstige acties, want het is duidelijk dat er nog een lange weg dient te worden afgelegd inzake gendermainstreaming."

Website www.mv-united.be

Ann Brusseel: "In de verslagfiche wordt verwezen naar de website www.mv-united.be. Deze link komt echter uit op een commerciële site. Welke is de correcte website?"

De minister antwoordde dat de website www.mv-united.be werd ontwikkeld binnen het vorige ESF-programma, waar een apart zwaartepunt bestond rond gender. Dit houdt in dat er een budget bestond om projecten die werkten rond gender te subsidiëren. Alle projecten en producten die gerealiseerd werden binnen dat zwaartepunt werden verzameld op de website mv-united. Op het afsluitend event van het genderluik van het vorig ESF-programma (23 april 2008) werd deze website voorgesteld.

Helaas ging de organisatie die de website ontwikkelde (de firma Duboismeetsfugger) eind 2009 failliet en werden alle servers off-line gesteld. Dit betekent dat de website momenteel ontoegankelijk is. Het ESF-Agentschap stelt alles in het werk om de website zo snel mogelijk weer operationeel te maken, maar kan hiervoor geen definitieve datum opgeven. Bij het terug operationeel worden van de website zal het ESF-Agentschap acties ondernemen om de website weer onder de aandacht te brengen.

Ann Brusseel: "Ik betreur het dat de mv-united.be website al bijna een jaar off-line staat. Deze website moest een overzicht van goede voorbeelden geven en een toonbeeld zijn voor andere projecten. Ik verwacht dat de bevoegde diensten hun werk ernstig nemen en dergelijke problemen sneller oplossen. Dit is toch onbegrijpelijk."

Lees hier het volledige verslag van de parlementaire vraag (SV 603) over gendermainstreaming binnen het ESF.