Gelijke kansen: begrotingsbespreking 2010.

I. GELIJKE KANSEN

2.1. Algemene bespreking

I. GELIJKE KANSEN

2.1. Algemene bespreking
Mevrouw An Brusseel juicht toe dat er budgetten vrijgemaakt worden voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Bij toegankelijkheid denkt men vaak enkel aan knelpunten voor mensen met een fysieke handicap, mensen met een verstandelijke handicap vallen dan uit de boot. Uit een onderzoek van sociaal agoog Marieke De Smet van de VUB blijkt dat de definitie van toegankelijkheid dringend verruimd moet worden om ook met hun problemen rekening te houden. Toegankelijkheid betekent volgens de onderzoekster meer dan betreedbaarheid, het betekent ook bruikbaarheid en bereikbaarheid. Wat denkt de minister over die ruimere aanpak?

– antwoord van de minister
Minister Pascal Smet beaamt dat mensen met fysieke beperkingen de voornaamste doelgroep zijn in het Toegankelijkheidsdecreet. Strategische doelstelling 12 van de beleidsnota heeft het over mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitaal publieke informatie die voor iedereen leesbaar en verstaanbaar is, en verwijst naar het concept ‘universal design’. Soms is het ook niet evident voor mensen zonder beperkingen om de juiste informatie te vinden. De minister geeft het voorbeeld van het openbaar vervoer in Brussel, waar het onder meer gezien de verschillende vervoersmaatschappijen, niet altijd gemakkelijk is om de juiste bus te vinden. Voor mensen met een beperking is dat nog moeilijker. De leesbaarheid is dus heel belangrijk.
 

2.2. Artikelsgewijze bespreking en indicatieve stemming

Ba AI1202B – Uitgaven m.b.t. onderzoek

Mevrouw An Brusseel leest dat een gesplitst ordannanceringskrediet (GOK) is ingeschreven van 107.000 euro. Omdat de Open Vld-fractie eerder het gebrek aan onderzoek heeft aangekaart, is zij hierover tevreden.

Ba AB0 AI001 1211 – Algemene werkingskosten m.b.t. onderzoek

Mevrouw An Brusseel vraagt welk ad-hoconderzoek er in 2010 zal uitgevoerd worden. Is daar een tijdspad voor vastgelegd? Wie zal het onderzoek uitvoeren?

Ba AB0 AI002 1211 – Algemene werkingskosten – uitgaven m.b.t. communicatie

In verband met de uitgaven voor communicatie wil mevrouw An Brusseel weten tot welke doelgroepen de sensibilisering via grootschalige campagnes tot doorbreking van stereotiepen zich in 2010 zal richten. Welke zijn de inhoudelijke en formele criteria voor financiering van ad-hocprojecten?

– antwoord van de minister
De minister antwoordt dat hij de komende weken met de administratie, het kabinet, de mensen op het terrein zal bepalen welke campagne zal gevoerd worden. In 2009 zal er nog een actie gevoerd worden om de beeldvorming van mensen met een beperking in de media te verbeteren. Het ligt nog niet vast voor welke doelgroep de communicatiemiddelen in 2010 zullen worden aangewend. Ook in het beleidsdomein Gelijke Kansen wil de minister een luisterend minister zijn en alle doelgroepen de kans geven om suggesties te doen. Zo wil hij een beleid ontwikkelen dat gesteund wordt door het middenveld.
 

Verslag begrotingsbespreking gelijke kansen 2010 – stuk 15 (2009-2010) Nr. 4-H

Dossierverloop