GAS-boetes in Anderlecht

Tussen 2004 en mei 2013 werden er 2345 GAS-boetes uitgeschreven. Sinds 2009 is er een markante stijging. Het gaat nu jaarlijks om 360 tot 500 boetes. In vergelijking met andere Brusselse gemeenten is dat een zeer laag aantal, zeker als je bedenkt dat de zogeheten ‘kleine overtredingen’ in onze gemeente (zeker in Kuregem) wel frequenter zijn dan in Ukkel of Elsene. In Elsene werden in 2012 alleen al 7000 GAS-boetes uitgeschreven. 40% van de Anderlechtse GAS-boetes hadden betrekking op hinderlijk parkeren, 19% op wildplassen, 10% op sluikstorten en hondenpoep, 9% op graffiti, 6% op geluidsoverlast en 16% op andere vormen van overlast.

“Ik ben tevreden dat een aantal zaken aangepakt worden, maar ik betreur het dat de voorbije jaren slechts ongeveer de helft van de boetes geïnd werden. Het antwoord van het college biedt – ondanks mijn uitdrukkelijk vraag – geen duidelijk antwoord op de verdere procedure om wanbetalers toch te doen betalen voor hun overtredingen. Nochtans is het perfect mogelijk om de inning van de boetes af te dwingen.
Het is vooral vreemd vast te stellen dat er geen GAS-boetes uitgeschreven werden voor seksuele intimidatie en beledigingen op straat. Deze feiten zijn uiteraard niet altijd gemakkelijk vast te stellen, maar het zou zeer naïef zijn te denken dat ze in Anderlecht niet voorvallen. Het tegendeel is helaas waar.”

“De GAS-boetes mogen wat mij betreft nog intensiever ingezet worden om vervuilers, sluikstorters en vandalen aan te pakken. Ook de dienst netheid heeft de wil om de acties op te drijven en heeft alvast de ‘tarieven’ opgedreven, de hogere ‘taksen’ zullen een ontradend effect hebben en zullen de kosten van het schoonmaken beter dekken. Voor verkeersovertredingen moet de politie optreden, daarover is het verkeersreglement duidelijk. Anderlecht kan best wat meer gas geven, want dit beleid brengt vooralsnog niet de nodige discipline bij.”
 

Zie Brusselnieuws

Zie TV Brussel 

Hierbij het antwoord op de schriftelijke vraag van Ann Brusseel.

 

Betreft : GAS-boetes – Antwoorden op de vragen van Mevrouw Ann Brusseel, gemeenteraadslid.

1. Hoe evolueert het aantal GAS-boetes in onze gemeente sinds de invoering van het systeem? Graag een overzicht per jaar met daarin de aantallen GAS-boetes en een onderverdeling in absolute en procentuele cijfers van de verschillende types van overlast.
Aantal administratieve boetes van 2004 tot 2012 :

2004 : 33
2005 : 84
2006 : 76
2007 : 62
2008 : 66
2009 : 364
2010 : 508
2011 : 405
2012 : 473 / 40% betreffen het hinderlijke parkeren en 60% de andere openbare overlast ( cfr punt 6)

2. Hoe verloopt de inning van deze boetes ? Met andere woorden – hoeveel van het totaal aantal boetes werd ook effectief geïnd en dus betaald door de overtreder? Graag een overzicht per jaar met daarin de aantallen GAS-boetes en een onderverdeling in absolute en procentuele cijfers van de verschillende types van overlast.

2004 : 85% van de boetes werden betaald
2005 : 88%
2006 : 77%
2007 : 65%
2008 : 69%
2009 : 74%
2010 : 62%
2011 : 43%
2012 : 50%

3. Wat gebeurd er indien de overtreder deze boete niet betaald?
Bij uitblijvende betaling wordt een herinneringsbrief gestuurd. Eindelijk wordt een ingebrekestelling gericht aan de overtreder.

4. Hoe evolueert de bestraffing van minderjarigen door middel van een GAS-boete in onze gemeente? Welke zijn de meest voorkomende types van overlast veroorzaakt door minderjarigen in onze gemeente?

In onze gemeente is er nog geen GAS-dossier betreffende een minderjarige.


5. Voor in totaal hoeveel administratieve of GAS-boetes werden er in 2012 uitgeschreven op het grondgebied van Anderlecht?

Op 473 Gas-dossiers, werden 327 Gas-boetes opgelegd .

6. Wat is de onderverdeling van dat totaal naar volgende types van overlast:
– Graffiti en tags : 9%
– Vandalisme
– Urineren in het openbaar : 19%
– Papier/vuilnis op de openbare weg gooien
– Sluikstorten+ hondenpoep : 10%
– Overtreding van de wegcode: hinderlijk parkeren : 40%
– Geluidsoverlast : 6%
– Aanzetten tot ontucht : –
– Andere vormen ? : voertuigen die in groene ruimten circuleren : 6%. De andere 10% betreffen verschillende types van overlast : affiches zonder vergunning aanplakken in de openbare ruimte, de onderhouding van de voetpaden en bermen, de bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou…).

7. Hoeveel van dat totaal aantal boetes in 2012 werden ook effectief geïnd en dus betaald door de overtreder ?

163/327 opgelegde boetes werden effectief betaald.


8. De minister van Binnenlandse Zaken gaf in een recent verleden aan dat GAS-boetes ook kunnen gebruikt worden voor feiten zoals gaybashing en seksuele intimidatie. Hoeveel boetes werden er sinds de invoering van het reglement voor de GAS-boetes uitgeschreven voor:
– Gaybashing : 0
– Beledigingen in het openbaar : 0
– Seksuele intimidatie of seksisme : 0

9. Hoeveel GAS-boetes werden er al uitgeschreven in 2013? Voor welke overtredingen?

Van 01/01 tot 30/04 : 274 dossiers.
De meeste overtredingen betreffen het hinderlijke parkeren (b.v : art. 33§1, 51 van het algemeen politiereglement)) en de openbare netheid (art.7 en 10).

10. Hoeveel van de in 2013 uitgeschreven GAS-boetes werden er ook al effectief geïnd?

97 (betalingen van januari tot mei 2013).