Evaluatie Vlaamse Medische Interventie (V-MED)?

Evaluatie?

Werden de verschillende acties (Indonesië, Haïti, Chili) van het medisch interventieteam van dokter Beaucourt reeds geëvalueerd?

Zo ja, welke zijn de bevindingen van deze evaluatie? Hoe zijn de bevindingen van de noodver-strekkers zelf over de samenwerking van V-MED en de Vlaamse overheid? Zo neen, wanneer wordt deze evaluatie verwacht?

Evaluatie?

Werden de verschillende acties (Indonesië, Haïti, Chili) van het medisch interventieteam van dokter Beaucourt reeds geëvalueerd?

Zo ja, welke zijn de bevindingen van deze evaluatie? Hoe zijn de bevindingen van de noodver-strekkers zelf over de samenwerking van V-MED en de Vlaamse overheid? Zo neen, wanneer wordt deze evaluatie verwacht?

Volgens artikel 10§2 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en V-MED wordt een evaluatie van de overeenkomst voorzien. Op basis van deze evaluatie zal nagegaan worden welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

Kostprijs?

Heeft de minister zicht op de effectieve kosten die de missies van V-MED naar Indonesië, Haïti en Chili met zich meebrachten? Hoeveel van het budget werd er effectief aan noodhulp besteed?

De effectieve noodhulpverstrekking door V-MED gebeurt op onbezoldigde basis. De verstrekking van dringende medische zorgen door een hoog gekwalificeerd team medische hulpverleners kan bijgevolg moeilijk in geldwaarde worden uitgedrukt. Ik heb enkel zicht op de kosten die V-MED kan aanrekenen aan de Vlaamse overheid. Deze hebben uitsluitend betrekking op:

  • medisch materiaal (instrumenten en medicijnen);
  • reiskosten van de teamleden
  • kosten die gegenereerd worden door het verblijf van de teamleden (logies en voeding, met inbegrip van materiaal en goederen – en het transport ervan – die noodzakelijk zijn om dit te verzekeren)
  • kosten voor de verzekering van teamleden en medisch materiaal;
  • transport van het medisch materiaal.

Voor de volgende missies bedroegen deze kosten:

  • Indonesië: 18.670,52 euro
  • Haïti: 19.291,63 euro
  • Chili: 39.796,20 euro

Regelgevend kader voor noodhulporganisaties?

Werd er inmiddels reeds in een regelgevend kader voorzien waarbinnen noodhulpoperaties kunnen plaatsvinden? Zo ja, graag stand van zaken + eventuele timing? Indien neen, waarom niet?

Momenteel wordt vastgesteld dat het aantal decreten in verhouding tot het budget voor ontwikkelingssamenwerking hoog ligt, en dat er daardoor eerder sprake is van overregulering. Vanuit de bekommernis aangaande wetsmatiging en gezien de beperkte omvang van het noodhulpbudget (1.479.000 euro in 2010) meen ik dat een nieuw regulerend kader voor de noodhulpverstrekking momenteel niet de beste optie is.

Ann Brusseel: "Een jaar geleden hadden we al deze discussie over afspraken en budgetten voor noodhulp via V-MED in de Commissie Buitenlands Beleid. Ik vroeg toen ook om een goede samenwerking met B-FAST en de Europese noodhulp. Toen beloofde de minister een regelgevend kader uit te werken en de acties van V-MED te evalueren. Een jaar later is van deze afspraak tussen minister en parlement niets gerealiseerd. Ik vind het toch vreemd dat de mogelijkheid niet geboden wordt aan de parlementsleden om de acties die met het geld van de belastingbetaler betaald worden onder de loep te nemen. Ik wil weten of we naar een duurzaam beleid gaan inzake medische noodhulp. Of krijgt alleen Luc Beaucourt altijd carte blanche? "

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke (SV 372) over de evaluatie van de Vlaamse Medische Interventie.