Evaluatie proefproject V-MED (Vlaamse Medische Interventie)

1. Werd het proefproject met V-MED vzw Vlaamse Medische Interventie waarbij dokter Beaucourt samen met een medisch interventieteam begin oktober naar Indonesië trok om medische hulp aan de slachtoffers van de aardbeving te bieden reeds geëvalueerd?
Zo ja, welke zijn de bevindingen van deze evaluatie? Zo neen, wanneer wordt deze evaluatie verwacht?
Kreeg de minister reeds feedback van dokter Beaucourt en V-MED? Zo ja, hoe waren de bevindingen van de noodverstrekkers zelf over de samenwerking van V-MED en de Vlaamse overheid?

1. Werd het proefproject met V-MED vzw Vlaamse Medische Interventie waarbij dokter Beaucourt samen met een medisch interventieteam begin oktober naar Indonesië trok om medische hulp aan de slachtoffers van de aardbeving te bieden reeds geëvalueerd?
Zo ja, welke zijn de bevindingen van deze evaluatie? Zo neen, wanneer wordt deze evaluatie verwacht?
Kreeg de minister reeds feedback van dokter Beaucourt en V-MED? Zo ja, hoe waren de bevindingen van de noodverstrekkers zelf over de samenwerking van V-MED en de Vlaamse overheid?

2. Heeft de minister zicht op de effectieve kosten die de missie van V-MED naar Indonesië met zich meebracht? Hoeveel van het budget werd er effectief aan noodhulp besteed?

1 & 2 Tot op heden werden nog geen (financiële en narratieve) rapporten ingediend, gezien de samenwerkingsovereenkomst nog maar zeer recent van kracht is. Bijgevolg kunnen de vragen m.b.t. kostenafrekening en evaluaties niet beantwoord worden.

3. Via de media (VTM) konden we reeds vernemen dat V-MED begin november opnieuw vertrekt voor medische hulpverlening in Myanmar. Is dit opnieuw met Vlaamse steun? Welk budget?

Voor deze missie is er geen specifieke steunaanvraag ingediend.

4. Zal er in de toekomst verder gebruik worden gemaakt van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en V-MED? Onder welke voorwaarden?

4-7. Op 24 november werd de vzw V-MED opgericht. Hierdoor trad de overeenkomst in werking. In de toekomst zal verder gebruik gemaakt worden van de samenwerkingsovereenkomst, onder volgende overeengekomen voorwaarden:

Voor het initiëren van een interventie dient V-MED voorafgaandelijk een voorstel opstellen, gericht aan de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS). Dit voorstel omvat:

  •  de beschrijving van de concrete doelstellingen die met de interventie worden nagestreefd;
  •  de beschrijving van de activiteiten die zullen worden uitgevoerd;
  •  de duur van de interventie;
  •  de samenstelling van het team dat de interventie zal uitvoeren: aantal, kwalificatie en affiliatie. Het team kan enkel samengesteld zijn uit medisch en verpleegkundig personeel dat rechtstreeks betrokken zal zijn bij de medische hulpverlening en leden die noodzake-lijk zijn om dit personeel logistiek te ondersteunen, of hun interventie mogelijk te maken;
  •  de begrote kost van de interventie.
     

5. In het antwoord op de bovenvermelde vraag om uitleg refereerde de minister aan het feit dat de vorige Vlaamse Regering 80.000 euro heeft uitgetrokken voor de oprichting en de omkadering van V-MED en dat er, elke keer dat V-MED uitgestuurd wordt om snelle medische hulp aan rampge-bieden te verlenen, geld zal worden vrijgemaakt voor bepaalde kosten. Ik veronderstel dat dit dan om logistieke ondersteuning gaat.
Hoe gebeurt die kostenverdeling? Welke kosten worden door V-MED gedragen (en zitten in die 80.000 euro) en welke kosten zijn variabel en zullen door de Vlaamse overheid worden gedragen?
Is dit een budget dat omvat zit in het totale begrote budget dat wordt voorzien voor noodhulp en waarvan het Rode Kruis en andere instellingen reeds in het verleden bijdragen kregen, of komt V-MED op een afzonderlijke post in de begroting?

5. De kosten die door de Vlaamse overheid kunnen worden gedragen betreffen uitsluitend:

– medisch materiaal;
– reiskosten van de teamleden, volgens de normen die gelden voor de ambtenaren;
– kosten die gegenereerd worden door het verblijf van de teamleden;
– kosten voor de verzekering van de teamleden en het medisch materiaal;
– transport van medisch materiaal.

De terugbetaling van de kosten moet expliciet gemotiveerd worden in het interventievoorstel. Loonkosten van teamleden, met inbegrip van per diems en vergoedingen allerhande, worden onder geen enkel beding door de samenwerkingsovereenkomst gedekt. Voor het verzekeren van de continuïteit van het functioneren van V-MED en de coördinatie van de werkzaamheden met andere Vlaamse partners wordt binnen de toegekende subsidie een overheadkost van 10 % aanvaard.
V-MED wordt gefinancierd ten laste van basisallocatie 35.01 van het begrotingsprogramma. De kredieten voor acute noodhulpinterventies ten gunste van andere noodhulpinstellingen en -organisaties (basisallocatie 35.03) komt daardoor door niet in het gedrang.

6. Werd er al contact opgenomen met de federale overheid voor een nauwere samenwerking en het delen van bepaalde kosten (transport,…) bij het verlenen van noodhulp?

6. Tot op heden werd ter zake geen contact opgenomen met de federale overheid.

7. In het antwoord wees de minister erop dat de samenwerkingsovereenkomst met V-MED nog gefi-naliseerd moet worden, aangezien er nog een aantal zaken op punt moeten worden gesteld.
Heeft de minister er zicht op wanneer de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en V-MED klaar zal zijn?

 

Verslag SV 46 – Evaluatie proefproject V-MED.