Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking – aanbevelingen

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Fientje Moerman, Bart Tommelein, Marnic De Meulemeester en Sven Gaz ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen beter kan op vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking.

Daarom dienden wij een met redenen omklede moie in bij de beleidsnota van Minister-President Kris Peeters.

In deze motie vroegen wij de Vlaamse Regering negen concrete zaken:

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Fientje Moerman, Bart Tommelein, Marnic De Meulemeester en Sven Gaz ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen beter kan op vlak van buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking.

Daarom dienden wij een met redenen omklede moie in bij de beleidsnota van Minister-President Kris Peeters.

In deze motie vroegen wij de Vlaamse Regering negen concrete zaken:

  1. Grondige doorlichting Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland. In hoeverre leiden de ingezette middelen tot meetbare resultaten?
  2. De samenwerking met multilaterale organisaties meer te concentreren om een grotere impact te hebben op de beleidskeuzes die in die organisaties worden gemaakt.
  3. Ter wille van de geloofwaardigheid van het Vlaamse onderdeel van het Belgische EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010, het in het kader van de Lissabon-strategie aangegane engagement te respecteren om tenminste 3% van het Vlaams bruto regionaal product te besteden aan Onderzoek en Ontwikkeling en ervoor te zorgen dat de achterstand inzake omzetting van richtlijnen wordt weggewerkt, in het bijzonder wat milieurichtlijnen betreft.
  4. Aandacht te hebben voor de negatieve gevolgen die het imago van een verkrampt Vlaanderen kan hebben op de aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders, bijvoorbeeld op het vlak van meertalig onderwijs.
  5. Terug te komen op de besparingen bij FIT en, specifiek voor de ondersteuning van kmo’s (kleine of middelgrote ondernemingen) in het internationaal zakendoen en voor het aantrekken van investeringen, in voldoende personeel en expertise bij FIT te blijven voorzien.
  6. De Task Force Buitenlandse Investeringen te heractiveren als permanent orgaan dat proactief en in samenwerking met andere Vlaamse departementen en beleidsniveaus belemmeringen moet wegwerken waar buitenlandse investeerders mee te maken krijgen.
  7. In lijn met de Verklaring van Parijs, die onder donoren van ontwikkelingssamenwerking werd overeengekomen, de versnippering van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking tegen te gaan, ze sterker te concentreren en meer naar synergie en complementariteit te zoeken met het federale en het Europese beleid.
  8. Meer in te zetten op de zelfredzaamheid van de bevolking in de partnerlanden door een groter aandeel van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking te besteden aan de bevordering van handel en ondernemerschap.
  9. Dringend in een regelgevend kader te voorzien waarbinnen noodhulpoperaties kun¬nen plaatsvinden, en te zorgen voor een goede evaluatie en follow-up van uitgevoerde missies.


Jammer genoeg werd deze motie tijdens de bespreking in de plenaire vergadering van 3 februari verworpen.

Volledige tekst Open Vld motie 195 bij de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014.
 

Dossierverloop

Beleidsnota Kris Peeters Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014