Buitenlands beleid: gedachtewisseling Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)

II. BESPREKING
1. Vragen en opmerkingen van de leden

II. BESPREKING
1. Vragen en opmerkingen van de leden

1.2. Tussenkomst van mevrouw Ann Brusseel
Mevrouw Ann Brusseel wil nog even terugkomen op de kwestie van het internationaal imago van Vlaanderen. Ze meent dat we ons daar terecht zorgen over moeten maken en wil, in die context, weten wat de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen adviseert met betrekking tot het Vlaamse voornemen om het Minderhedenverdrag van de Raad van Europa niet te ratificeren. Het lid gaat er dienaangaande van uit dat de keuze die Vlaanderen ter zake maakt, een zwaar imagoprobleem stelt. Het internationale domein redeneert in deze immers niet zoals Vlaanderen zelf, merkt het lid nog op.

Ook inzake ontwikkelingssamenwerking rijst hetzelfde probleem, vindt mevrouw Brusseel. Geheel terecht worden in het beleid ter zake door de donoren eisen gesteld inzake het respecteren van mensenrechten. De niet-ratificatie van een belangrijk verdrag in het kader van de mensenrechten, namelijk het Minderhedenverdrag, maakt volgens het lid dat Vlaanderen moeilijk in het kader van die mensenrechten als regio eisen kan stellen aan andere landen en regio’s. Wat is in dat verband de stellingname van de Strategische Adviesraad?

Bedoelt de Strategische Adviesraad dat er meer personeel moet komen voor de Vlaamse administratie voor Ontwikkelingssamenwerking, daar waar ze vragen stelt bij de institutionele capaciteit daarvan? Het lid laat dienaangaande opmerken dat Vlaanderen voor zijn ontwikkelingssamenwerking een budget voorziet dat tientallen keren kleiner is dan het federale. De Vlaamse administratie Ontwikkelingssamenwerking stelt nu al een dertigtal personen te werk, weet het lid nog. Het federale DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) kan, ondanks het feit dat het over een veel groter budget handelt, de klus klaren met een equipe van 186 werknemers. Is de Strategische Adviesraad mogelijks voorstander van nog meer administratie op Vlaams niveau? En bestaat er dan geen reëel risico dat er parallelle administraties ontstaan?

Verslag gedachtewissleing over de werking en de taakstelling van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) – stuk 363 (2009-2010) – Nr. 1

Dossierverloop

Website SARiV