Brussel studentenstad – stand van zaken “Brussel 2.0. – A New Deal”

Op 3 mei 2011 werd door de Nederlandstalige en de Franstalige Brusselse studenten, samen met de stad, het gewest en de gemeenschappen het charter “Brussel 2.0. – A New Deal.” ondertekend.

De ondertekenaars willen dat de banden worden aangehaald tussen de overheden in Brussel en de studenten, en dat de voorzieningen voor studenten verbeterd worden. De ultieme doelstelling is om Brussel als studentenstad te promoten.

Op 3 mei 2011 werd door de Nederlandstalige en de Franstalige Brusselse studenten, samen met de stad, het gewest en de gemeenschappen het charter “Brussel 2.0. – A New Deal.” ondertekend.

De ondertekenaars willen dat de banden worden aangehaald tussen de overheden in Brussel en de studenten, en dat de voorzieningen voor studenten verbeterd worden. De ultieme doelstelling is om Brussel als studentenstad te promoten.

Brussel is met 75.000 jongeren de grootste studentenstad van ons land, maar geen enkele Vlaming weet dat. De stad kampt met een te negatief imago in Vlaanderen, terwijl Brussel als studentenstad heel wat voordelen biedt: haar unieke ligging in het hart van Europa, de melting pot van culturen, de grote aanwezigheid van kunst en cultuur, de concentratie van internationale bedrijven en het uitstekende aanbod hoger onderwijs. Daarom moet Brussel zich profileren als studentenstad.

Ann stelde hierover volgende vragen aan minister Smet:

1. Hoe staat het nu met de samenwerking tussen de diverse Brusselse overheden zoals opgestart via het charter “Brussel 2.0. – A New Deal”? Graag een overzicht van de ondernomen acties.

2. Wat is de concrete stand van zaken van de uitvoering van het charter “Brussel 2.0. – A New Deal”?

3. Wat zijn de eventuele knelpunten?

4. Hoe ziet de minister de verdere rol van Br(ik (Brussel&ik) in dit dossier?

5. Is er al concreter zicht op de rol van Muntpunt in de promotie van Brussel als studentenstad? Wat is de timing? Wat is het budget?

Dit was het zeer bedroevende antwoord van minister Smet, bevoegd voor Onderwijs en Brussel:

“A New Deal” ligt sinds geruime tijd stil. Er werden na de lancering van het charter geen acties meer ondernomen. Dit initiatief, dat uitging van de studenten zelf, is niet meer verder opgenomen, aangezien de betrokkenen er blijkbaar ook niet meer zijn.

Br(ik is van meet af aan betrokken geweest in de New Deal, maar is niet de initiërende of de leidende partij. Br(ik hecht weliswaar veel belang aan de inbreng van de studenten zelf en heeft na een bestuurlijke hervorming en een vernieuwing van zijn bestuursorganen in december 2013 de studenten-vertegenwoordiging in het bestuur verdubbeld. Deze werd van 2 naar 4 gebracht. Één van de oorspronkelijke initiatiefnemers van de New Deal zou naar verluidt zetelen in de bestuurorganen van Bri(k.

In het najaar van 2013 is een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Muntpunt en Br(ik.
Br(ik is en blijft de organisatie die Brussel als studentenstad op de kaart moet zetten. De vereniging heeft als doelgroep de studenten en de hoger onderwijsinstellingen.
Muntpunt fungeert hierbij als hefboom. Samen met Muntpunt wordt gezocht naar synergiewinsten om deze strategische opdracht te optimaliseren. Ik geef daarvan twee concrete voorbeelden:
Study space: een initiatief van Br(ik waarbij de studenten collectief kunnen studeren op tal van plaatsen in Brussel en waarvoor Muntpunt een ruime accommodatie ter beschikking stelt.
Tijdens de Open Kotdagen (april 2014) van Br(ik zal er in Muntpunt een permanente infobalie geopend worden waar (potentiële) studenten met al hun vragen zullen terecht kunnen.
Deze acties worden gefinancierd binnen de structureel toegekende werkingsmiddelen van deze organisaties.

Ik heb als minister bevoegd voor onderwijs en Brussel ook actief deelgenomen aan het gewestinitiatief rond studenthuisvesting van de Brusselse staatssecretaris. Zoals u weet ben ik een voorstander van een grotere regierol van Brussel inzake onderwijs, dus ook inzake hoger onderwijs. Na een lange stilte heeft mijn collega Doulkeridis van de Brusselse regering uiteindelijk een subsidie voorgesteld van een paar tienduizenden euro aan de ULB om een soort van sociaal verhuurkantoor op te richten aan Franstalige kant. Daarbij werd Bri(k aanvankelijk niet betrokken maar ik heb vernomen dat er intussen wel al gesprekken opgestart zijn om ook een project aan Bri(k toe te kennen.

Ik wil u er evenwel aan herinneren dat de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Brussel op mijn initiatief recurrent bijna 10 miljoen euro ontvangen voor de uitdagingen in de hoofdstad. Daarenboven ontvangt Bri(k ruim 2 miljoen euro. U zal begrijpen dat ik dan ook teleurgesteld ben in het gebrek aan ambitie om gezamenlijk iets op te zetten dat daadwerkelijk iets zal veranderen. We dienen samen met de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest ervoor te zorgen dat we over de grenzen van taal en bevoegdheden heen werken aan Brussel, ook als studentenstad. Ik heb dit reeds in juli 2013 aan mijn college Doulkeridis laten weten. Ik denk persoonlijk dat de volgende Brussselse regering hier sterk moet op inzetten. Het is overigens niet normaal dat er wel een minister is die bevoegd is voor de paar landbouwers in Brussel, maar niemand verantwoordelijk is voor de 90.000 studenten.