Brussel: bespreking begroting en beleidsbrief 2010-2011

2. Bespreking

Algemeen

2. Bespreking

Algemeen

Wat de beleidsbrief betreft is mevrouw Ann Brusseel enthousiast over de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en over de dialoog met de verschillende emeenschappen. Er is aandacht voor veel problematieken, zij het in verschillende proporties. Het lid is minder enthousiast over de focus op ‘onderzoek’ en ‘overleg’ en minder op concrete voorstellen. Het lid stelt dat ze niet tegen wetenschappelijk onderzoek gekant is maar er is wel evenwicht nodig tussen wat onderzocht wordt en wat beslist wordt. Nu is er een disproportie. Heel wat voorstellen in de beleidsbrief kennen geen concrete uitwerking. De resultaten zullen op zich laten wachten. Het ‘ritme’ valt spreekster tegen. De taskforce werd vorig jaar met veel tamtam aangekondigd en een jaar nadien is ze nog maar één maal bijeengekomen. Mevrouw Brusseel vindt dat het wat sneller mag.

Projecten Brussel voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Brussel worden nogal vaag geformuleerd, vindt mevrouw Ann Brusseel. Het Alexandre Dumasgehalte is hoog. Er gaat heel veel aandacht naar imagebuilding en marketingsgewijze promotie van Brussel. Er is inderdaad soms een imagoprobleem, beaamt het lid, maar de meest dringende noden van de Brusselaars zijn elders gesitueerd. Er wordt veel geld besteed aan imagebuilding. Men mag echter de Brusselnorm niet uit het oog verliezen voor essentiële zaken als onderwijs, welzijn enzovoort.

Strategische en operationele doelstellingen

SD 1 – Vlaanderen voor Brussel

OD 1.2 – Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen
Mevrouw Ann Brusseel had graag wat meer duidelijkheid gekregen over de criteria voor de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’. De notie interculturaliteit wordt hierbij in de beleidsbrief nogal sterk in de verf gezet. Komen projecten die geen interculturele focus hebben niet in aanmerking voor die subsidielijn? Het lid vreest dat dan enkele valabele projecten uit de boot zullen vallen. Ook zal steun uitgaan naar grote publieksevenementen als ze een meerwaarde hebben voor het Vlaams beleid in Brussel. Het lid kan dat begrijpen, maar betreurt dan toch dat de minister vorige zomer het Belgavoxfestival niet heeft willen verdedigen binnen de Vlaamse Regering.

OD 1.3 – Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid
Mevrouw Ann Brusseel juicht de blijvende steun aan BRIO toe, want daar wordt interessant werk geleverd. Spreekster gaat akkoord met extra middelen voor de Taalbarometer. De Nederlandse taal moet verdedigd worden in Brussel. Het lid uit wel de bezorgdheid zich niet blind te staren op taal en identiteit als vaststaand gegeven voor het bepalen van het beleid. Er is meer dan taal. BRIO heeft dat al aangetoond.

OD 1.4 – Een permanente dialoog met het middenveld organiseren
Mevrouw Ann Brusseel vreest dat als de dialoog met het middenveld meer gestructureerd zal worden, het wel eens verwarrend zou kunnen worden. Er is immers reeds een vervloed
aan structuren.
De minister vindt dat mevrouw Brusseel gelijk heeft dat men geen nieuwe dialoogstructuren met het middenveld moet organiseren. Hij is ook niet van plan om aparte structuren te maken. Er is een inbedding in bestaande overlegstructuren.
 

OD 1.5 – Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel
Armoedebeleid is zeer belangrijk, onderstreept mevrouw Ann Brusseel, maar is in de beleidsbrief weinig concreet. Ook in de beleidsbrief van minister Lieten bevoegd voor armoedebeleid is het deel gewijd aan Brussel nogal beperkt. De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in dit socio-economisch probleem is nochtans essentieel. De beleidsbrief van minister Smet heeft het over extra accenten, maar het lijkt geen prioriteit te zijn. Veel woorden, maar geen daden. Er wordt ook niet verwezen naar een bepaald budget.

SD 3 – Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven

OD 3.2 – ‘Wonen waar je werkt’ in de praktijk brengen
Volgens mevrouw Ann Brusseel is over deze doelstelling niet meer te lezen in de beleidsbrief dan in de beleidsnota vorig jaar. Er wordt verwezen naar de beleidsmatige input van de bevoegde minister voor Ambtenarenzaken. Kan de minister daar iets meer over zeggen? Is er reeds overleg geweest?

SD 4 – Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen

OD 4.2 – De 11 juliviering in Brussel positioneren en vernieuwen
Mevrouw Ann Brusseel benadrukt dat ze niet tegen de 11 juliviering gekant is. De minister heeft het over een vernieuwing van een groot en breed volksfeest zonder evenwel een eindpunt van die vernieuwing aan te kondigen. Er wordt een aanzienlijk budget voorzien. Is dat voor de viering zelf of voor de vernieuwing? Het lid vraagt om verduidelijking.

OD 4.3 – Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren
Onder meer via het project ‘Sporen van Brussel’ wil de minister het imago van Brussel in Vlaanderen verbeteren. Mevrouw Ann Brusseel vraagt hoe dat project concreet gestalte zal krijgen. Er is sprake van een vorm van ambassadeurschap. Tegenover een aanzienlijk budget staan nogal wollig omschreven criteria.

SD 5 – Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal

OD 5.1 en 5.2 – De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief promotiebeleid voeren en OD 5.3 – Gratis taallessen Nederlands aanbieden
Mevrouw Ann Brusseel uit haar tevredenheid over de grote aandacht voor de lessen NT2,
de ideeën rond het oefenen van de Nederlandse taal, het Nederlands bij het MIVB en in
de zorgsector. Daar moet inderdaad gewerkt worden aan een betere dienstverlening in het
Nederlands.

SD 6 – Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergiëen

OD 6.1 – Het lokale Brusselbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als prioritaire partner beschouwen
De Taskforce Brussel kwam in september 2010 voor het eerst bijeen. Mevrouw Ann Brusseel wees er reeds op dat het voor haar te traag gaat. Ze vraagt zich af wanneer de eerste conclusies geïmplementeerd zullen worden. Is er een afgevaardigde van BRIO opgenomen in de taskforce? Werd er al gewerkt aan gemeenschappelijke meet- en meetinstrumenten? Hoe ziet het tijdspad eruit?

OD 6.2 – Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken
Het benieuwt mevrouw Ann Brusseel of er al vooruitgang geboekt is in de economische samenwerking tussen de Rand en Brussel. Het lid vraagt de minister in te zetten op de Brussels Metropolitan Region. Ook inzake de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel vraagt spreekster dat de minister aandringt bij zijn bevoegde collega-ministers.

SD 7 – Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor Brussel mee
mogelijk maken

OD 7.1 en OD 7.2 – Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen en kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren
Deze operationele doelstellingen zijn uiteraard belangrijk, benadrukt mevrouw Ann Brusseel. Het is belangrijk dat iedereen participeert aan culturele projecten en de samenleving in zijn geheel. Zoals spreekster reeds aangaf bij OD 1.2 (verticaal Brusselbeleid) mag de notie interculturaliteit geen obstakel worden voor projecten die er niet mee werken. Het mag geen dogma worden. Men moet op verschillende manieren werken aan een betere integratie, emancipatie, zonder te focussen op een doelgroepenbeleid. Sommige projecten focussen nog steeds op een doelgroepenbeleid. Het Vlaams-Afrikaans Huis in de Matongewijk is daar een voorbeeld van. Een mooi initiatief, maar is het wel succesvol in de wijk zelf ? Het publiek bestaat veeleer uit toeristen. De steun aan Kuumba is enigszins in tegenstrijd met het initiatief van minister voor Cultuur Schauvliege inzake Daarkom. Het lid vraagt of de minister verder inzet op dergelijke huizen. Is dat prioritair? Het lid dringt aan op overleg met zijn collega-minister voor Cultuur.

SD 8 – Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken

OD 8.1 – Synergiëen ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media
Mevrouw Ann Brusseel vindt de vernieuwing van de website brusselnieuws.be geslaagd. Ze vraagt zich wel af waarom het zoveel geld gekost heeft (138.000 euro).

OD 8.2 – Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum
Uiteraard is mevrouw Ann Brusseel voorstander van het project Muntpunt. Er is behoorlijk in geïnvesteerd. Het lid heeft toch vragen bij de kostprijs van de communicatiecampagne (maximaal 193.000 euro) die van start gaat. Of moet het breder gezien worden?

SD 9 – Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen

OD 9.1 – Zorg voor kinderen en jongeren verder uitbouwen
Op kinderopvang werd de voorbije twee jaren bespaard. Mevrouw Ann Brusseel betreurt dit enorm. Minister Jo Vandeurzen bevoegd voor Welzijn heeft wel 70 en 84 extra plaatsen buiten- en voorschoolse opvang gecreëerd. Het lid juicht ook toe dat minister Smet via de VGC in infrastructuur zal investeren, maar ze wil meer. Er wordt veel geïnvesteerd in cultuur en promotieprojecten maar minder in kinderopvang en onderwijs. Er is een disproportie in de aangewende budgetten. Als men wil dat Nederlandstalige jonge gezinnen in Brussel blijven, moet men daar op inzetten en degelijke kinderopvang voorzien. Enkele plaatsen extra hier en daar zijn niet voldoende. Er moet aan een structurele oplossing gewerkt worden.

OD 9.2 – Meer aandacht hebben voor personen met een handicap
Zie OD 11.3

OD 9.3 – Zorg voor senioren blijven vernieuwen
Mevrouw Ann Brusseel beaamt de noodzaak om de Nederlandstalige thuiszorg in kaart te brengen. Ook hier ziet men dat er anderhalf jaar onderzoek gevoerd wordt vooraleer er conclusies verwacht kunnen worden. Ondanks het relatief geringe succes is het belangrijk de thuiszorg niet te laten vallen. Men moet echter naar een verklaring zoeken voor het gebrek aan succes.
Open Vld juicht toe dat de minister een lans breekt om de Nederlandstaligheid van de bicommunautaire instellingen te verbeteren.

SD 10 – Onderwijs en jeugd: de slaagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven

Er is al vaak gediscussieerd over leerplichtcontrole, schoolverzuim, schoolverlaters zonder diploma en dergelijke meer, zegt mevrouw Ann Brusseel. Het lid wil de komende weken en maanden meer concrete maatregelen van de minister. Wat wordt er voorzien, welk tijdspad en welk budget staat er tegenover? Mevrouw Brussel kreeg ook graag meer informatie over de periodieke peilingen die de minster in het onderwijs aankondigt. Maar misschien komt dit uitgebreider aan bod in de commissie voor Onderwijs. Spreekster juicht toe dat werk gemaakt zal worden van een loopbaanplan voor leerkrachten, alsook van het structureel maken van de uitwisseling van leerkrachten tussen Brusselse scholen. Werden al stappen ondernomen om de drempels in zake de vereiste diploma’s weg te werken?

OD 10.1 – Het Brusselse luik van het GOK-decreet en OD 10.2 – Gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod

Mevrouw Ann Brusseel is tevreden over de medewerking van de minister aan de uitbreiding van het capaciteitsaanbod in de Nederlandstalige scholen in Brussel. De minister “reserveerde 2,5 miljoen euro van de extra onderwijsmiddelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor het capaciteitsprobleem in een aantal steden”. Hoeveel gaat er exact naar Brussel?

OD 10.3 – Initiatieven brede school ondersteunen
De initiatieven brede school zijn toe te juichen, meent mevrouw Ann Brusseel. De voorziene 750.000 euro werden geblokkeerd. Waarom? En waarom niet voor andere initiatieven waarvan de uitkomst moeilijker te meten is? Brede school is gunstig voor alle Brusselse kinderen. De verhoging met 2 miljoen euro juicht het lid dan ook toe maar ze hoopt dat de beslissingen niet op zich laten wachten.

OD 10.5 – Brussel als studentenstad promoten
Op zich is dit een goede doelstelling meent mevrouw Ann Brusseel, maar ze heeft een vraag over de samenwerking met de MIVB. Ze is verheugd over de evaluatie in 2011 van
de actie ‘Verover Brussel’ met bijna gratis abonnementen voor 8000 studenten. Het lid is er niet van overtuigd dat mobiliteit het probleem is voor studenten. Ze geeft er de voorkeur aan dat abonnementen worden uitgedeeld aan degenen voor wie een Mobib-abonnement echt te duur is. Het bijnagratisverhaal moet grondig bekeken worden.

SD 11 – Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector blijven uitspelen

OD 11.2 en 11.3 – Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven en participatiebevorderende initiatieven ondersteunen
Participatiebevordering is zeker toe te juichen. Mevrouw Ann Brusseel steunt ten volle de intentie van de minister om de toegankelijkheidsproblematiek van gebouwen onder de loep te nemen. Het lid volgt deze problematiek op in de commissie voor Gelijke Kansen. Is er al een tijdspad voorzien? Wat waren de resultaten van de eerste screening en wanneer wordt een oplossing gepland?

Motie van aanbeveling Open Vld bij beleidsbrief Brussel 2010-2011

Verslag bespreking beleidsbrief Brussel 2010-2011

Beleidsbrief Brussel 2010-2011