Brusseel vraagt Bourgeois naar resultaten onderzoek vrouwen in middenkaderfuncties bij Vlaamse overheid

Vrouwen in het top- en middenkader van de Vlaamse overheid

Op 8 juni 2010 heb ik een vraag om uitleg gesteld over het aantal vrouwen in het top- en middenkader van de Vlaamse overheid.

Vrouwen in het top- en middenkader van de Vlaamse overheid

Op 8 juni 2010 heb ik een vraag om uitleg gesteld over het aantal vrouwen in het top- en middenkader van de Vlaamse overheid.

Voorbeeldfunctie

Ann Brusseel: "De overheid heeft in deze een duidelijke voorbeeldfunctie en moet er dan ook alles aan doen om de vooropgestelde streefcijfers te halen. Men heeft in het verleden kansen gemist en het blijkt dan ook onmogelijk om de vooropgestelde streefcijfers voor het middenkader tegen de vooropgestelde deadline te halen."

Onderzoek Universiteit Hasselt

Inzake het middenkader van de Vlaamse overheid stelde de minister in zijn antwoord dat – in opdracht van zijn dienst Emancipatiezaken – de Universiteit Hasselt in juni jongstleden een onderzoek uitvoerde over de doorstroming van vrouwen en mannen naar het niveau van het middenmanagement, het N-1-niveau. Dit onderzoek zou 2 doelstellingen beogen, namelijk inzicht bieden in de genderspecifieke loopbaanknelpunten bij de doorstroming naar het middenmanagement binnen de Vlaamse overheid, alsook aanbevelingen formuleren voor innovatieve hrm-instrumenten om de doorstroom van vrouwen te bevorderen. Deze onderzoeksdoelstellingen moeten rekening houden met het bestaande hrm-beleid van de Vlaamse overheid (na de reorganisatie van de diensten van de Vlaamse overheid in kader van het beter bestuurlijk beleid) en met de bestaande literatuur.

Conclusies?

Volgens het antwoord van de minister werden de conclusies in de loop van de maand juli 2010 verwacht. Op basis van deze conclusies zou de minister in overleg met het departement Bestuurszaken nagaan welke maatregelen het meest aangewezen zouden zijn om het aantal vrouwen in middenkader-functies te laten stijgen naar 33%.
 

Ann Brusseel: " Uit het antwoord van minister Bourgeois blijkt dat we nog tot het voorjaar van 2011 moeten wachten op de resultaten van dit onderzoek. Ik betreur dat we zo lang moeten wachten op conclusies.  Ik ben heel erg benieuwd naar het strategisch plan van de dienst Emancipatiezaken voor de periode 2011-2015, dat zal aangeven welke richting het genderbeleid de komende jaren uitgaat."

Lees hier het volledig verslag van de  schriftelijke vraag (SV 6) over vrouwen in middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid.