Begrotingsbespreking 2010: Gelijke kansen

I. GELIJKE KANSEN
1. Toelichting door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
zegt dat er voor het beleidsdomein Gelijke Kansen slechts een kleine verschuiving ten
opzichte van de begrotingsopmaak 2010 is. In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008

I. GELIJKE KANSEN
1. Toelichting door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
zegt dat er voor het beleidsdomein Gelijke Kansen slechts een kleine verschuiving ten
opzichte van de begrotingsopmaak 2010 is. In uitvoering van het decreet van 10 juli 2008
houdende een kader voor het gelijkekansen- en het gelijkebehandelingsbeleid moet in elk van de dertien Vlaamse centrumsteden en in Brussel-Hoofdstad een meldpunt Discriminatie worden opgericht. De financiering van deze meldpunten gebeurt vanuit twee basisallocaties.
De meldpunten die sinds begin 2010 een formele erkenning dragen, ontvangen
structurele middelen vanuit basisallocatie AB0 AI020 4322 (Departement DAR –Specifieke bijdragen – aan gemeenten – voor de gelijkbehandelingsbureaus – meldpunten discriminiatie).
Daarnaast worden vanuit basisallocatie AB0 AI005 3300 (Departement DAR – Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – met betrekking tot de
uitvoering van het plan/decreet Gelijke Kansen en Gelijke Behandeling) pilootprojecten
gesubsidieerd voor de oprichting van nieuwe meldpunten in de nog blanco steden Sint-
Niklaas, Oostende en Brussel. Bij de begrotingsopmaak 2010 werd op het structureel artikel een teveel van 8000 euro ingeschreven terwijl op het projectbudget een tekort dreigt.
Vandaar deze verschuiving. Voor het overige zijn er geen wijzigingen.
 

2. Bespreking
2.1. Algemene bespreking

Mevrouw Ann Brusseel vraagt of er al beleidsvoorstellen zijn inzake gender die de voorbije maanden werden opgestart.
– antwoord van de minister
Minister Pascal Smet verwijst naar zijn antwoord op de interpellatie van mevrouw Cindy
Franssen over het vaststellen van de strategische en operationele doelstellingen voor het
gelijkekansenbeleid en de tussenkomst van mevrouw Brusseel (Hand. Vl. Parl. 2009-10,
nr. C234).
2.2. Bespreking artikel 10 en programma AI van entiteit AB0
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het toegewezen artikel 10 en het programma AI
voor het beleidsdomein Gelijke Kansen. Voor de stemming zie p. 13.

Verslag tussenkomst begrotingsbespreking 2010 – gelijke kansen stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 3-I

Dossierverloop