Assistentiehonden overal welkom?

Sinds 1 januari 2014 is het decreet van 28 juni 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond van kracht.

Sinds 1 januari 2014 is het decreet van 28 juni 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond van kracht.

Door de wijziging aan het oorspronkelijke decreet zullen exploitanten die mensen met een assistentiehond de toegang tot een publieke plaats weigeren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Zo kunnen de politiediensten optreden en processen-verbaal opstellen.

Maar hoe ver staat het in de praktijk?

Ann Brusseel ondervroeg de ministers Vandeurzen, Smet en Schauvliege over een aantal specifieke knelpunten en hoe ver het hiermee staat.

Attestering

Conform het nieuwe decreet moest er een cel machtiging assistentiehondenscholen opgericht worden. Deze cel moet de voorwaarden volgens welke assistentiehondenscholen worden gemachtigd en gecontroleerd vastleggen.

Ann Brusseel vroeg minister Vandeurzen naar de stand van zaken rond de opichting van de cel, de samenstelling, de voorwaarden voor machiging en controle van assisentiehondenscholen, welke assistentiehondenscholen inmiddels gemachtigd zijn, wat met de niet-gemachtigden en of er al een oplossing is voor voor de buitenlandse attestering.

Ann Brusseel: "Uit het antwoord van de minister blijkt duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Eerst en vooral had alles al veel verder moeten staan gezien het feit dat het decreet sinds 1 januari 2014 van kracht is. Ik maak me vooral zorgen over het feit dat de cel niet wettelijk bevoegd is om op te treden tegen niet-gemachtigde assistentiehondenscholen die aangeven assistentiehonden te trainen, dit zou via het huishoudelijk reglement geregeld worden, maar wat is de afdwingbaarheid daarvan? Ik maak me ook zorgen over het probleem van de erkenning van honden opgeleid in een centrum met maatschappelijke zetel buiten Vlaanderen (Brussel, Wallonië, buitenland), buitenlandse honden geplaatst in Vlaamse opleidingscentra en assistentiehonden die met hun baasje meekomen op vakantie in Vlaanderen. Daarom heb ik hierover al een nieuwe vraag ingediend."

Via deze link kunt u zowel de vraag als het antwoord lezen op Ann haar vraag (SV 272) over de attestering van assistentiehondenscholen.

Toegankelijkheid ziekenhuizen

Het meldpunt binnen de Belgian Assistance Dog Federation (BADF) ontvangt regelmatig meldingen van personen die met hun assistentiehond geen toegang krijgen tot een ziekenhuis, hetzij als bezoeker, hetzij als patiënt.

Vaak kan het Centrum via bemiddeling bekomen dat de betrokkenen in de betreffende situaties toch toegang krijgen met hun assistentiehond. Het weigeren van de toegang van personen met een assistentiehond komt neer op indirecte discriminatie en is in strijd met het decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een handicap EN met het door België geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

 Echter, de Hoge Gezondheidsraad oordeelt in een advies van 18 oktober 2004 dat “de toegang van geleidehonden tot acute verzorgingsinstellingen verboden is behoudens tegenbericht, gemotiveerd door het comité voor ziekenhuishygiëne van de desbetreffende instelling”.

Heel wat ziekenhuizen maakten inmiddels een uitzondering op dit advies en laten assistentiehonden toe via een interne procedure waarin wordt vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke hygiënemaatregelen moeten genomen worden. Echter, dit is jammer genoeg nog niet algemeen.

Daarom wou Ann Brusseel van minister Vandeurzen weten wat de eventuele knelpunten hieromtrent zijn en of er reeds overleg is geweest met de federale overheid en meer bepaald met de Hoge Gezondheidsraad om tot een uniforme procedure te komen waarbij de toegang van assistentiehonden tot ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen geregeld wordt.

Via deze link kunt u zowel de vraag als het antwoord lezen op Ann haar vraagn (Sv 277) over de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor assistentiehonden.

Toegankelijkheid zwembaden & rouwkamers

Er zijn veel personen met een assistentiehond die graag gaan zwemmen en hun hond nodig hebben tot in het zwembad. Momenteel is dit onmogelijk gezien de VLAREM regelgeving dit niet toelaat. Minister Schauvliege stelde reeds eerder dat een wijziging nodig is aan de artikels 5.32.9.2.2, §7, 2°, b van titel II van het VLAREM voor overdekte circulatiebaden, 5.32.9.3.2, §7, 2°, b van titel II van het VLAREM voor niet-overdekte circulatiebaden en het artikel 5.32.9.8.1, §2, 4°, van titel II van het VLAREM voor open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren, vijvers en dergelijke.

Ann Brusseel: "Ik wou van minister Schauvliege weten wat de stand van zaken is van de wijzigingen aan VLAREM. Ik ben blij dat de Vlaamse Regering op 20 december 2013 haar principiële goedkeuring gaf aan het ontwerpbesluit voor de VLAREM-trein 2013.

Dit bevat een aantal bepalingen tot wijziging van de milieuvoorwaarden voor zwembaden en rouwkamers. Het ontwerp van besluit is overgemaakt aan de SERV en de Minaraad voor advies. Nadien moet het ontwerp van besluit nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd worden.

Na de definitieve goedkeuring zullen assistentiehonden in de overdekte en niet-overdekte circulatiebaden tot aan de kleedkamers worden toegelaten? Vanaf de kleedkamers moeten de andersvaliden dan door iemand van het zwembad verder begeleid worden tot aan het zwembad zelf.

In open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren en vijvers zal de assistentiehond voortaan mee op het strand mogen, doch niet in het water. In geval dat de andersvalide in het water wil gaan, zal er een veilige aanlijnplaats voorzien worden voor de assistentiehond. De andersvalide moet nog wel door iemand van de zwemgelegenheid begeleid worden tot aan het water. Voortaan zullen assistentiehonden eveneens toegelaten zijn in rouwkamers."

Via deze link kunt u zowel de vraag als het antwoord lezen op Ann haar vraag (SV 209) over de toegankelijkheid van zwembaden voor assistentiehonden.

Informatiebrochure

Tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet in de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van 10 juni 2013 stelde de minister dat het de bedoeling is om alle courante situaties waarrond vragen kunnen zijn (toegankelijkheid assistentiehonden in zwembaden, koelruimtes met zelfbediening in sommige warenhuizen, ziekenhuizen enzovoort) op te nemen in een informatiebrochure. Het is de bedoeling dat ook de politie goed op de hoogte is zodat ze kan sanctioneren bij overtreding.

Daarom vroeg Ann Brusseel aan minister Smet wat de stand van zaken rond deze informatiebrochure is.

Ann Brusseel: "Het verontrust mij dat de brede communicatie en de informatiebrochure nog op zich laten wachten. Minister Smet wacht op het definitieve attesteringssysteem van minister Vandeurzen. Ondertussen zijn er sinds februari wel al geattesteerde honden en is het hoog tijd voor een duidelijke en doelgerichte communicatie. Daarom heb ik hierover al een nieuwe vraag ingediend."

Via deze link kunt u zowel de vraag als het antwoord lezen op Ann haar vraag (SV 236) over de informatiebrochure rond het decreet assistentiehonden.