Ann ondervraagt minister Lieten over de zendtijd die door de VRT werd besteed aan de pausverkiezing

De voorbije weken was de rooms-katholieke kerk omwille van het aftreden van paus Benedictus en de verkiezing van een nieuwe paus zeer aanwezig in de verschillende media.

De voorbije weken was de rooms-katholieke kerk omwille van het aftreden van paus Benedictus en de verkiezing van een nieuwe paus zeer aanwezig in de verschillende media.

Uiteraard geldt voor de media niet alleen de vrijheid te brengen wat men interessant acht – wat absoluut noodzakelijk is, dat spreekt voor zich – ook de wet van vraag en aanbod zorgt ervoor dat bepaalde items nogal breedvoerig gebracht worden. Van de openbare omroep kan men echter ook verwachten dat de verslaggeving het principe van de neutraliteit respecteert, niet alleen in de keuze van thema’s, maar ook in de frequentie, de minuten zendtijd, de strekking van de sprekers enzovoort.

Het aantal programma’s dat aan de paus (zowel over het aftreden, de verkiezing als de nieuwe paus) een aanzienlijk deel van de zendtijd wijdde, was enigszins buiten proportie. Treffend was ook dat de verslaggeving en de programma’s niet vaak nieuwe elementen aanbrachten die een bijzonder licht op de zaak wierpen. Veelal kwamen voortdurend meningen aan bod, zelden kritisch of zelfs maar objectief geformuleerd. Het aandeel informatie in het geheel van de zendtijd besteed aan zowel de voormalige paus als aan de verkiezingen en de nieuwe paus was echter miniem. Het betreft hier verschillende tv- en radioprogramma’s, waarvan een deel uitgezonden in prime time.

Ann Brusseel: "Gezien het feit dat de paus niet zomaar een staatshoofd is, maar hoofdzakelijk de vertegenwoordiger van een geïnstitutionaliseerde godsdienst, rijst de vraag of een publieke omroep in dergelijke mate aandacht dient te besteden aan één religieuze strekking. Dus ondervroeg ik minister Lieten hierover."

De minister stelt dat het de autonomie en de vrijheid van de VRT is  om autonoom haar programma-aanbod en uitzendschema vast te leggen. Alle (nieuws-)redacties bepalen onafhankelijk de inhoud van hun programma's.

De VRT van haar kant stelt dat het al dan niet seculiere karakter van Vlaanderen geen invloed had op de VRT-aandacht voor het pausthema en dat het criteria louter en alleen de nieuwswaarde van het thema was. Deze werd verhoogd door het feit dat het de eerste keer in bijna 600 jaar was dat er een paus aftrad en door de crisis van de katholieke kerk (kindermisbruik).
 

In bijlage kunt u het verslag van deze parlementaire vraag (vraag & antwoord) terugvinden.

Schriftelijke vraag 298 van 19 maart 2013 aan minister Lieten over de zendtijd door de VRT aan de pausverkiezing besteed.