Ann Brusseel vraagt minister Smet naar stand van zaken participatiesurvey rond cultuur, jeugd en sport

Participatiesurvey cultuur, jeugd & sport

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media een participatiesurvey rond cultuur, jeugd en sport uitgevoerd.

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het creëren van meer gendergelijkheid” en als operationele doelstelling “het bewerkstelligen van evenredige participatie”.

Participatiesurvey cultuur, jeugd & sport

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media een participatiesurvey rond cultuur, jeugd en sport uitgevoerd.

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het creëren van meer gendergelijkheid” en als operationele doelstelling “het bewerkstelligen van evenredige participatie”.

Voor alle deelsectoren (erfgoed, beeldende kunsten, muziek, podium, sociaal-cultureel volwassenenwerk, bibliotheken, cultuurcentra, amateurkunsten, sportverenigingen, jeugdwerk) werden seksegesegregeerde data opgevraagd met de bedoeling om voor elke sector afzonderlijk een beeld te krijgen over de participatiegraad van mannen en vrouwen.

Ann Brusseel: "Ik wou van de minister weten welke de huidige stand van zaken is met betrekking tot de gegevensverwerking en de publicatie van de resultaten in de Cultuurkijker. Ik wou ook weten wanneer de publieke voorstelling van de resultaten van de grootschalige participatiesurvey Cultuur, Jeugd en Sport plaats zal vinden."

Stand van zaken gegevensverwerking?

Op dit moment wordt door de onderzoekers de laatste hand gelegd aan de eerste valorisatie waarbij voor kunsten en erfgoed, het lokale cultuuraanbod, het verenigingsleven en sport gedetailleerde participatiecijfers worden geschetst, evoluties over een periode van vijf jaar worden nagegaan, en uitgebreid wordt ingegaan op het begrijpen van verschillen in participatiegedrag. De analyses leveren een fijnmazig inzicht in hoe het staat met participatie, hoe verschillen kunnen begrepen worden en in de mogelijke hefbomen voor participatieverhoging, -verdieping en -verbreding.

Deze eerste valorisatie zal zijn weerslag vinden in twee boeken en een webapplicatie die momenteel afgewerkt worden.

Een eerste boek bevat de basisgegevens van de participatiesurvey. 

Het tweede boek zal dieper ingaan op specifieke thema's zoals o.a. consumentenuitgaven aan cultuur- en sportgoederen, sporten en fysieke (in)-activiteit, sportparticipatie, cultuurparticipatie, participatiedrempels, cultuurparticipatie in een digitale sfeer, participatie in de cultuurcentra en in de openbare bibliotheken, deelname aan het verenigingsleven.

De boeken zijn bedoeld voor beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaal-cultureel werk en sport, en anderen die inzicht willen verwerven in tendensen, evoluties en het begrijpen van verschillen in participatiegedrag.

Daarnaast wordt werk gemaakt van een webapplicatie die de mogelijkheid biedt om de data te raadplegen en kruistabellen te genereren. Deze webtool zal ook methodologische richtlijnen bevatten voor een correcte interpretatie.

Voorstelling resultaten + publicatie "Cultuurkijker"?

De hierboven omschreven valorisatie van de participatiesurvey, de beide boeken en de webtool, zal worden gepresenteerd op een studiedag tijdens de eerste helft van februari 2011

Ann Brusseel: "Ik kijk alvast uit naar de voorstelling van de resultaten, de analyses en naar de mogelijke hefbomen voor participatieverhoging, – verdieping en – verbreding. Op basis van deze analyse moet het beleid dan instrumenten ontwikkelen die er effectief toe bijdragen dat de knelpunten die participatie van bepaalde groepen nu tegengaan weggewerkt worden. Ik vind wel dat de deadline laat valt. Bovendien zou dit alles perfect via een webapplicatie kunnen geconsulteerd worden. Papieren publicaties verhogen het werk en zijn minder zuinig."

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 548) over cultuur-, jeugd- en sportparticipatie en de M/V verhoudingen.