Ann Brusseel vraagt Minister-president naar doorlichting vertegenwoordiging Vlaanderen in het buitenland

Vlaanderen beschikt over een divers en wereldwijd verspreid netwerk van diplomatieke, economische en toeristische vertegenwoordigers in het buitenland.

In de beleidsnota “Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014 werd een evaluatie en doorlichting van de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland aangekondigd.

Vlaanderen beschikt over een divers en wereldwijd verspreid netwerk van diplomatieke, economische en toeristische vertegenwoordigers in het buitenland.

In de beleidsnota “Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014 werd een evaluatie en doorlichting van de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland aangekondigd.

Stand van zaken doorlichting vertegenwoordiging Vlaanderen in het buitenland?

Op 30 juli 2010 werd de opdracht in verband met de doorlichting van de buitenlandkantoren van de Vlaamse Regering gegund aan het auditbureau 'BV NV Van Impe, Mertens & Associates'. Het gaat om een overeenkomst die loopt van 2 augustus 2010 tot 1 augustus 2013. Momenteel zit men in de voorbereidende fase en wordt, rekening houdende met de bepalingen van het bestek, gewerkt aan een werkbaar afsprakenkader met de vier betrokken overheidsdiensten. De vier betrokken overheidsdiensten zijn het Departement internationaal Vlaanderen, Flanders Investment & Trade (FIT), Toerisme Vlaanderen en het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS).

Systeem? Kostprijs?

Er werd geopteerd voor een gecentraliseerd systeem, waarbij FIT fungeert als de aankoopcentrale voor de overige betrokken diensten. Elk van de betrokken diensten beslist afzonderlijk over het aantal doorlichtingen dat besteld moet worden. Het auditbureau rapporteert bovendien aan elke overheidsdienst afzonderlijk. De kostprijs per doorlichting is 2.400 EUR, exclusief de reiskosten van de auditor.

Timing?

De timing van de doorlichting ligt nog niet volledig vast.

  • Voor wat betreft de diplomatieke Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering voorziet de planning om alle kantoren ten laatste in 2013 doorgelicht te hebben, dus vóór het einde van deze legislatuur. Dit jaar zijn nog twee doorlichtingen gepland, voor 2011 drie.
  • Voor wat betreft de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen voorziet de planning dat tien kantoren doorgelicht zullen worden in de komende 3 jaar.
  • Voor wat betreft de buitenlandkantoren van FIT voorziet de planning dat dit jaar nog drie doorlichtingen afgewerkt worden, voor 2011 twee.
  • Voor wat betreft de buitenlandkantoren van VAIS voorziet de planning voor 2011 twee doorlichtingen. Voor 2010 worden er geen voorzien.

Meetbare resultaten?

Er werd voor geopteerd om de doorlichting een financiële focus te geven. Hiertoe werden een groot aantal controlepunten opgenomen in het bestek, waaronder volledigheid en correctheid van de boekhouding, volledigheid en correctheid van de inventaris van de aanwezige goederen en het gebruik van de actieve representatievergoeding in overeenstemming met geldende reglementering.

Hoe moet Vlaanderen op de kaart komen?

Alle overheidsdiensten die vertegenwoordigers in het buitenland aansturen geven klare instructies aan vertegenwoordigers over wat het hoofdbestuur verwacht in verband met de manier waarop Vlaanderen op de kaart gezet moet worden. Meer bepaald gaat het dan bijvoorbeeld om instructies met betrekking tot de promotie van Vlaanderen en deelname aan activiteiten.

Minister-president Kris Peeters gaf aan de diplomatieke Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering de opdracht om vooral aandacht te schenken aan het uitdragen van 'Vlaanderen in Actie' in hun ambtsgebied. Zo heeft men de opdracht gekregen om toonaangevende ontwikkelingen te detecteren die raakvlakken vertonen met 'Vlaanderen in Actie' en om te onderzoeken welke vergelijkbare initiatieven er genomen worden in andere landen en regio's. Er wordt van de diplomatieke Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering verwacht dat zij de Vlaamse troeven bij buitenlandse stakeholders in de verf zetten.

Ann Brusseel: "De minister geeft in zijn antwoord een zeer lage prijs door voor de doorlichting. De reële kostprijs zal veel hoger liggen. Op zich is dat voor mij niet onoverkomelijk, als de evaluatie met een open blik op de wereld gebeurt en daarna ook kan leiden tot aanpassing van het beleid."
 

Lees hier het volledige verslag lezen van de schriftelijk vraag (SV 370) over de doorlichting van de vertegenwoording van Vlaanderen in het buitenland.